Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Bachorski
Miejsce urodzenia: Szlagnowo
Data urodzenia: 02-06-1947
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Bachorski 23.01.1981 został zarejestrowany przez Wydział III "A" KW MO w Elblągu pod nr 4750 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Aglomeracja”, prowadzonej od 18.10.1979 do 6.02.1990 przez Wydział III „A”/V/Wydział Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Elblągu pod nr 3858. W dn. 14.02.1983 przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konfetti”, prowadzonej od 8.04.1982 do 23.12.1983 przez Wydział V KW MO w Elblągu pod nr 5626. Powodem rozpracowywania ww. był kolportaż opozycyjnych ulotek na terenie zakładu pracy. Akta SOR krypt. „Konfetti” złożono w archiwum pod sygn. 908/II. SO krypt. "Aglomeracja" zakończono 6.02.1990, a akta złożono w archiwum pod sygn. 1667/II. W zachowanych aktach SO krypt. "Aglomeracja" (IPN Gd 0025/577) Jan Bachorski nie figuruje. Akt o sygn. 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa w sprawie druku i kolportażu ulotek i wydawnictw „mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” na terenie Elbląga w okresie od kwietnia do grudnia 1982. Jan Bachorski figuruje w aktach jako podejrzany o to, że „w okresie od kwietnia do października 1982 r. w Elblągu działając wspólnie z innymi osobami, wbrew zakazowi obowiązującemu w okresie stanu wojennemu, kontynuował działalność w ramach związku zawodowego «Solidarność», polegającą na kolportowaniu różnego rodzaju ulotek mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Ww. 16.02.1983 został zatrzymany i osadzony w areszcie. 18.02.1983 został przesłuchany i zostały mu postawione zarzuty. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu z 18.02.1983 poddany środkowi zapobiegawczemu w postaci dozoru milicyjnego (Pg.Śl.II-28/82). 5.08.1983 WPG w Elblągu uchyliła środek zapobiegawczy z uwagi na zakończenie śledztwa i zamiar wystąpienia przez prokuraturę do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni o umorzenie postępowania na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 011/85 t. 1-3 (146/III).
Akta sprawy przeciwko Janowi Bachorskiemu i innym, oskarżonym o drukowanie i kolportaż wydawnictw opozycyjnych oraz o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność" w okresie stanu wojennego. 8.08.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu skierowała wniosek do sądu o umorzenie postępowania. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 81/83) z 16.08.1983 postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. IPN Gd 253/9530-9538.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Sieć" nr rej. 10090 założonej przez Wydz. V WUSW w Elblągu na Zakład Energetyczny w Elblągu celem "zapewnienia ciągłej i systematycznej ochrony zakładu, ukierunkowanej na ujawnienie zagrożeń, ich źródeł i przeciwdziałanie skutkom". Jan Bachorski figuruje w aktach jako przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową poprzez kolportaż opozycyjnego biuletynu „Zwyciężymy”. W związku z tym był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Konfetti”, miał postawione zarzuty prokuratorskie oraz był objęty nadzorem milicyjnym. Postępowanie zostało ostatecznie umorzone na mocy ustawy o amnestii. IPN Gd 001/20 (29/IV).
Ww. otrzymał zastrzeżenie nr Z-I-1534/83 wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 04.11.1983 do 04.11.1985 wniesione przez Wydz. V WUSW w Elblągu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14.03.2018 r. dotyczące Jana Bachorskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 842/17).

.