Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Jerzy
Nazwisko: Babiński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 14-03-1964
Imię ojca: Józef
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 3.05.1986 pod nr rej. Gd 53976 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku, przejęty 19.02.1988 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku jako Osoba Zabezpieczona (OZ). Wyrejestrowany 27.01.1990. Materiały zniszczono. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Oświadczenia i meldunki o ujawnieniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność” składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o amnestii z 17.07.1986. Paweł Babiński 22.08.1986 złożył w WUSW w Gdańsku oświadczenie, w którym opisał swoją działalność opozycyjną. Stwierdził, iż w 1986 zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw opozycyjnych. Tego samego dnia dokonano przeszukania mieszkania ww., w wyniku którego zarekwirowano nielegalne wydawnictwa oraz zdjęcia. Postanowieniem z 5.09.1986 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego stosując przepisy wspomnianej ustawy o amnestii (4 Ds.-94/86). IPN Gd 013/234 t. 1 (8691/III).
Akta podręczne prokuratora ws. Pawła Babińskiego, który korzystając z przepisów Ustawy o amnestii z 17.07.1986, złożył 22.08.1986 w WUSW w Gdańsku oświadczenie, w którym opisał swoją działalność opozycyjną. Na mocy wspomnianej ustawy, 5.09.1986 Zastępca Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdańsku wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Postanowieniem z 6.02.1987 Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa wydawnictw i fotografii zarekwirowanych podczas przeszukania mieszkania ww. z dnia 22.08.1986 (IV Ko 640/86). Nadzór nad sprawą objęła Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku (Dsn 434/86). IPN Gd 72/4 (32/7/97).
Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. Paweł Babiński figuruje w aktach jako uczestnik zgromadzenia, które miało miejsce po nabożeństwie odprawianym 20.12.1987 w kościele w Gdyni w 17 rocznicę wydarzeń Grudnia ’70. Uczestnicy zgromadzenia nieśli transparenty z napisami „Solidarni zwyciężymy. Gdańsk – Federacja Młodzieży Walczącej” oraz wznosili okrzyki: „Solidarność” i „Nie ma wolności bez Solidarności”. Ww. został zatrzymany, a następnie Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku wystąpił do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Gdyni z wnioskiem o ukaranie w trybie przyspieszonym. 22.12.1987 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Gdyni orzekło wobec ww. karę grzywny i karę dodatkową w postaci podania orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego. Akta zawierają też informację o przeszukaniu mieszkania ww. 15.12.1988, w wyniku którego skonfiskowano opozycyjne wydawnictwa i ulotki oraz materiały poligraficzne. Wydział Śledczy zapowiedział wystąpienie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Gdańska z wnioskiem o ukaranie ww. w trybie zwykłym. IPN Gd 77/14 t. 1, 4.
Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 roku. W aktach znajdują się informacje dotyczące skierowania przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku wniosku o ukaranie P. Babińskiego przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Gdańska. 15.12.1988 przeszukano mieszkanie ww., w wyniku czego skonfiskowano opozycyjne wydawnictwa i ulotki oraz materiały poligraficzne. 20.01.1989 podczas przesłuchania w Wydz. Śledczym WUSW w Gdańsku ww. odmówił składania zeznań. 24.01.1989 Wydz. Śledczy wystąpił z wnioskiem do Kolegium o ukaranie ww. (Rsow 1/89). Akta zawierają też materiały sprawy karnej przeciwko ww. dot. napaści na funkcjonariusza MO dnia 14.08.1988 w tunelu podziemnym w okolicach Dworca Głównego PKP w Gdańsku, m.in. wniosek o wszczęcie śledztwa i tymczasowy areszt z 15.08.1988 oraz protokoły przesłuchania świadków zdarzenia. IPN Gd 0046/520 t. 5 (1128/5).
Akta podręczne prokuratora ws. przeciwko Pawłowi Babińskiemu podejrzanemu o czynną napaść na funkcjonariusza MO w Gdańsku dnia 14.08.1988. Śledztwo wszczęto 15.08.1988 i jego prowadzenie powierzono Wydz. Śledczemu WUSW w Gdańsku. Tego dnia ww. postawiono zarzuty i przesłuchano go. 16.08.1988 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww., na mocy którego został on osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Nadzór nad postępowaniem objęła Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku (Dsn 576/88/Gk/IV). 19.09.1988 Sąd Rejonowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie oskarżonego i uchylił tymczasowe aresztowanie zamieniając je na dozór milicyjny (IV Ko. 418/88). Akt oskarżenia sporządzono 25.04.1989. IPN Gd 73/5 (821/94).
Akta sprawy karnej przeciwko Pawłowi Babińskiemu oskarżonemu o czynną napaść na funkcjonariusza MO dnia 14.08.1988 w tunelu podziemnym w okolicach Dworca Głównego PKP w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z 23.06.1989 umorzył postępowanie przeciwko ww. na mocy ustawy o amnestii z 29.05.1989 stwierdzając, że czyn, jakiego dopuścił się oskarżony był „występkiem o charakterze politycznym”. IPN Gd 112/51.
.