Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Tadeusz
Nazwisko: Łaszcz
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 25-12-1962
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ww., aktywny działacz NZS-u na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który „popierał wszelkie negatywne i wrogie politycznie akcje”, a w dn. 03.05.1982 wziął udział w tzw. „cichym marszu” na ul. Zwycięstwa oraz w demonstracji na Placu A. Mickiewicza w Gliwicach, z uwagi na swoją działalność został internowany w dn. 06.05.1982. Zwolniony w dn. 23.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1464/82. W dn. 04.05.1983 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 40265/II. Akta IPN Ka 230/7424 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 043/1135 (40265/II), IPN Ka 230/7424 t. 1
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr III/225, ponieważ „przebywając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działania mogące wywołać niepokój społeczny”. Od dn. 7.05.1982 do 23.07.1982 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu. IPN Ka 43/457 (5/82), IPN Ka 42/458 (5/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOS założona w oparciu o materiały agenturalne z których wynikało, że ww., student III roku Politechniki Śląskiej pomimo rozmów ostrzegawczych i internowania „wyraża w sposób tendencyjny swoje opinie dot. bieżących spraw społeczno-politycznych”, uczestniczy w tzw. „spotkaniach czwartkowych” organizowanych w kościele Św. Krzyża w Gliwicach oraz utrzymuje kontakty z osobami znanymi z „wrogich i negatywnych politycznie postaw”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie charakteru utrzymywanych kontaktów z działaczami opozycji” oraz „kontrola aktualnej postawy i zachowania” ww. Z uwagi na „prezentowaną postawę” figuranta, który w sprzyjającej sytuacji może podjąć „negatywne w sensie politycznym działania”, w dn. 04.04.1986 SOS przekwalifikowano na KE. W trakcie prowadzonej sprawy przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze, które „miały znikomy wpływ na zmianę jego postawy”. Sprawę zakończono w dn. 13.11.1989 w związku ze zmianą sytuacji polityczno-społecznej w kraju. IPN Ka 043/1135 (40265/II), IPN Ka 230/7424 t. 2
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę Z-I-1159/BT, obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 06.05.1982 do odwołania wniesione, ponieważ ww. był „aktywnym członkiem” NZS-u na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uczestniczył w akcjach strajkowych i protestacyjnych oraz „wziął udział w zajściach ulicznych przy placu A. Mickiewicza w Gliwicach”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 02.06.1982 pod nr KA-49905 (wycofane w dn. 15.09.1987). IPN Ka 182/98063 (EAGL 98063)
Akta operacyjne Meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski) oraz organizacji harcerskich. Wojciech Łaszcz występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Internowany” nr rej. KA-56077, którego był figurantem. IPN BU 01232/54, IPN BU 01232/55
.