Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Zbigniew
Nazwisko: Gędek
Miejsce urodzenia: Hrubieszów
Data urodzenia: 17-02-1965
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Gędek występuje w aktach sprawy krypt. "Pionierzy", dotyczącej kolportażu ulotek "nawołujących do bojkotu święta 1 Maja" w 1986 r. w Hrubieszowie, prowadzonego przez nauczyciela historii w LO im. St. Staszica w Hrubieszowie oraz grupę skupionej wokół niego młodzieży. Marek Gędek, absolwent klasy humanistycznej w/w szkoły, wówczas student II roku historii na UMCS w Lublinie, zajmował się kolportażem ulotek w Nieledwi. Materiały SOR "Pionierzy" połączono ze sprawą kontrolną krypt. "Informator", prowadzoną również w tej sprawie oraz z aktami postępowania przygotowawczego Wydz. Śledczego WUSW Zamość. IPN Lu 027/108 t. 7 (188/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Porzeczka" dot. kolportażu ulotek w Nieledwi, gm. Trzeszczany. Materiały złożono do Archiwum Wydz. "C" WUSW w Zamościu dnia 17.11.1986 pod sygn. 1404/II; zniszczono je za Protokołem brakowania akt nr 7/89 z dn. 30.10.1989. Według zapisów ewidencyjnych akta filmowano, jednak mikrofilmu nie odnaleziono. Akta o sygn. 1404/II zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportowania ulotek nawołujących do bojkotu obchodów 1 Maja, prowadzonego przeciwko dwóm osobom, w tym przeciwko Markowi Gędkowi, podejrzanemu o to, że "w dniu 30 kwietnia 1986 r. na terenie Nieledwi gm. Trzeszczany woj. zamojskiego podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego w ten sposób, że kolportował ulotki nawołujące w swej treści do bojkotu obchodów święta 1 Maja", tj. o czyn z art. 282a § 1 kk. W dniu 01.05.1986 M. Gędka zatrzymano, a następnie zastosowano wobec niego areszt tymczasowy - od 03.05.1986 do 30.06.1986. IPN Lu 027/119 (201/III)
Akta prokuratorskie Akta dot. kolportażu ulotek na terenie Małkowa, Mircza, Nieledwi i Hrubieszowa, przeciwko dwóm osobom, w tym przeciwko M. Gędkowi, podejrzanemu o czyn z art. 282a § 1 KK. W dniu 01.05.1986 przeszukano mieszkanie i tego samego dnia zatrzymano M. Gędka, zaś 03.05.1986 prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, uzasadniając je tym, że "podejrzanemu zarzucono popełnienie czynu, którego stopień społecznego zagrożenia jest znaczny". Osadzono go w Areszcie Śledczym WUSW w Zamościu. W dniu 16.06.1986 został skierowany akt oskarżenia do sądu przeciwko M. Gędkowi oraz drugiemu oskarżanemu w tej sprawie. Marka Gędka zwolniono z aresztu dn. 30.06.1986 i objęto go "środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru MO". Sąd umorzył postępowanie dn. 01.08.1986 na mocy ustawy z dnia 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Lu 116/7
Akta sądowe Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko dwóm osobom, w tym przeciwko Markowi Gędkowi, oskarżonemu o kolportaż ulotek "nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu RP oraz obchodów święta 1 Maja", tj. o czyn z art. 282a KK. W dniu 01.08.1986 Sąd Rejonowy w Hrubieszowie umorzył postępowanie karne (na podstawie art. 1, art. 2 ust. 3, art. 12 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw); uchylono również środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. IPN Lu 528/1 (II K.253/86)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Gędek występuje w sprawie krypt. "Ogniwo", prowadzonej w związku z kolportażem "ulotek antywyborczych". Materiały sprawy złożono do Archiwum Wydz. "C" WUSW w Zamościu w dniu 07.11.1986 pod sygn. 1397/II; zniszczono je za Protokołem brakowania akt nr 7/89 z dn. 30.10.1989. Według zapisów ewidencyjnych akta filmowano, jednak mikrofilmu nie odnaleziono. Akta o sygn. 1397/II zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Akta zawierają "Karty ewidencyjne" osób zatrzymanych i aresztowanych, a wśród nich "Kartę ewidencyjną" dotyczącą Marka Gędka, wówczas studenta UMCS w Lublinie, zatrzymanego przez Wydz. Śledczy WUSW w Lublinie w dniu 01.05.1986 z powodu kolportażu ulotek; od 03.05.1986 - tymczasowo aresztowanego. IPN Lu 0176/172 (265/172)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Student" po zamknięciu sprawy krypt. "Porzeczka", ze względu na "możliwość podjęcia [przez niego] nielegalnej działalności". W trakcie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego "nie uzyskano informacji świadczących o podejmowaniu przez wymienionego sprzecznej z prawem działalności politycznej". W związku z tym "postanowiono zaniechać dalszej kontroli operacyjnej M. Gędka". W dniu 30.08.1989 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Zamościu pod sygn. 2231/II. IPN Lu 077/711 (2231/II), IPN Lu 0383/13 (MF 2231/2)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne wysłane do Wydz. III Departamentu III MSW, odnoszące się m.in. do "środowisk akademickich"; w aktach znajduje się meldunek dotyczący kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Student" nr rej. 12749, wysłany przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Lublinie. IPN BU 01232/25
.