Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriel
Nazwisko: Janowski
Miejsce urodzenia: Konstantów
Data urodzenia: 22-04-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Gabriel Janowski w dniu 22.12.1980 został zarejestrowany pod nr. 62859 przez Wydz. V Departamentu III "A" MSW w kategorii "Zabezpieczenie". W dn. 25.01.1982 "zabezpieczenie" zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum. Materiały archiwalne nie zachowały się. Materiały archiwalnych brak. Wpis w oparciu o zapisy w dzienniku rejestracyjnym MSW pod nr 6859 oraz w dziennikach koordynacyjnych MSW.
Gabriel Janowski 18.05.1981 został zarejestrowany pod nr. 31471 przez Wydz. IV KS MO do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Solidarność Wiejska". Sprawę założono na NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, której ww. był wiceprzewodniczącym. Rozpracowanie założono w oparciu o materiały z Wydz. III-A KSMO. W dn. 18.05.1983 Gabriel Janowski został zarejestrowany do odrębnego rozpracowania. Prowadzenie SO krypt. "Solidarność Wiejska" zakończono 19.03.1985. Materiały sprawy nie zachowały się. Materiałów SO krypt. "Solidarność Wiejska" brak. Zapisy z dziennika rejestracyjnego SUSW do nr 30948 oraz 31471, zapisy na karcie ewidencyjnej EO-4/77.
Figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzonej od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w związku z „operacyjną ochroną” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 24.08.1982 Sprawę Obiektową krypt. „Klan” przemianowano na „Związek”. Gabriel Janowski przechodzi w materiałach sprawy jako członek NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Akta IPN Gd 003/166 t. 22-25. (185/IV).
Teczka zawiera akta internowania Gabriela Janowskiego. Z materiałów wynika, że ww. został internowany na wniosek Wydziału IV KSMO. W czasie internowania przebywał w ośrodkach internowania Warszawa-Białołęka oraz w Strzebielinku. Powodem internowania była działalność G. Janowskiego w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. 24.11.1982 ww. został zwolniony z ośrodka odosobnienia. Materiały internowania złożono pod sygn. 3893/III, a następnie zmikrofilmowano. Akta internowania IPN BU 0787/417 (SUSW 3893/III) IPN BU 01326/1692 (SUSW 3893/3) mikrofilm.
Teczka zawiera akta osobowe internowanego Gabriela Janowskiego. Ww. został osadzony na podstawie art. 42 Dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym ze względu na prowadzenie działalności w NSZZ "Solidarność". Internowany w dniu 13-12-1981 w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, od dnia 27.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania w dniu 24.11.1982. IPN Gd 159/474.
W dn. 18.05.1983 Gabriel Janowski (nr rejestr 31471) został zarejestrowany przez Wydz. VI SUSW w Warszawie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Reformator" (nr rejestr. 38477). Rozpracowanie prowadzono z powodu działalności G. Janowskiego "w nieformalnych strukturach NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. 18.08.1989 materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW do nr II-10183, a następnie zniszczono w styczniu 1990. Materiały SOR "Reformator" zniszczono w styczniu 1990. Zapis z dziennika rejestracyjnego SUSW do nr 31471 oraz 38477, zapis z dziennika archiwalnego SUSW do nr II-10183.
Wydział VIII Departamentu IV MSW w latach 1983-1989 prowadził wobec Gabriela janowskiego sprawę kontrolną krypt. "Reformator" równolegle do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania "Reformator" prowadzonej przez Wydz. IV/VI SUSW. Sprawę kontrolną Wydz. VIII Dep. IV przekazał 30.01.1985 do Wydz. V Departamentu VI. Sprawę zakończono 29.08.1989, materiały przekazano do archiwum pod sygn. 5699/K. W dn.13.01.1990 teczkę zniszczono jako "nie przedstawiającą wartości operacyjnej". Zachował się mikrofilm. IPN BU 0608/346 mikrofilm.
Akta prokuratorskie. Gabriel Janowski przechodzi w aktach śledztwa II Ds. 210/84 dotyczącego przechowywania nielegalnych wydawnictw dotyczących około 300 ulotek. Sprawę prowadził Wydział Śledczy SUSW pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w latach 1984-1985. IPN BU 576/208.
Gabriel Janowski przechodzi w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Uparty" nr rej 48712 prowadzonej w latach 1986-1989 przez SUSW Warszawa w związku z jego działalnością w nielegalnej organizacji o nazwie "Ogólnopolska Rada Rolników Indywidualnych - Solidarność". IPN BU 0258/414 (10235/II).
Akta sprawy o wykroczenie. Z materiałów wynika, że w dniu 17.11.1987 Gabriel Janowski został zatrzymany przez Wydział Śledczy SUSW z powodu "przewożenia bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw". W związku z powyższym przeciwko G. Janowskiemu prowadzono postępowanie w sprawie o wykroczenie. 16.12.1987 Wydział Śledczy SUSW odstąpił od kierowania wniosku do Kolegium ds. wykroczeń poprzestając na "zastosowaniu środków natury wychowawczej przewidzianych w art. 40 §1 kw". IPN BU 0367/1 t. 159 (III-3421).
Akta sprawy o wykroczenie. Z materiałów wynika, że w dniu 24.08.1988 Gabriel Janowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w Mysłowicach. Powodem zatrzymania było to, że ww. "bez wymaganego zezwolenia przewoził i przenosił ulotki i inne wydawnictwa oraz nawoływał do strajku na kopalni Lenin". Śledztwo prowadził Wydział Śledczy w Katowicach. W dniu 10.07.1989 kolegium ds. wykroczeń w Mysłowicach umorzyło postępowanie. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 10022/III. IPN Ka 029/1067 (10022/III).
Teczki zawierają stenogramy z obrad "Okrągłego Stołu" prowadzonych od lutego do kwietnia 1989 roku w Warszawie. W obradach zespołu d/s gospodarki i polityki społecznej uczestniczył Gabriel Janowski jako reprezentant strony opozycyjnej (NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych) . IPN BU 353/8-85.
Występuje w informacjach dziennych opracowywanych przez Departament III MSW dot. aktualnej sytuacji w kraju w maju 1989 roku. Meldunki opracowywano na podstawie informacji dziennych opracowywanych przez poszczególne WUSW. Informacje dotyczą uczestnictwa ww. w obradach Okrągłego Stołu. IPN BU 0296/233 t. 2.
Teczka zawiera materiały Departamentu III MSW dot. Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność" z lat 1988-1989, którego Gabriel janowski od 18.12.1988 był członkiem. Teczka zawiera listę członków, ich dane adresowe oraz opinie Biura Studiów MSW. IPN BU 0726/56.
Przechodzi w meldunkach dziennych kierowanych przez Wydział VI WUSW w Radomiu do gabinetu ministra spraw wewnętrznych w latach 1987-1989, jako członek "nielegalnych struktur" NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. IPN Ra 02/49 t. 1, IPN Ra 02/66, IPN Ra 02/67.
Akta paszportowe Gabriela Janowskiego. Z akt wynika, że ww. otrzymał w dniu 12.06.1987 zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ Z-0902/87/EAGR/A) wniesione przez Wydz VI SUSW. Powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna G. Janowskiego (wniesione ze względu "na bezpieczeństwo i obronność państwa"). Zakaz odwołano 10.08.1989. IPN BU 656/15619.
Z zapisów ewidencyjnych wynika, że Gabriel Janowski w latach 1981-1989 pozostawał w zainteresowaniu Biura "B" MSW z powodu kontaktów z cudzoziemcami. Zapis w oparciu o karty ewidencyjne EKB 1/84 oraz B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
Figuruje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego- darowizna osoby prywatnej IPN Po 161/1- darowizna osoby prywatnej.
.