Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Dyśko
Nazwisko rodowe: Malinowska
Miejsce urodzenia: Rogowo
Data urodzenia: 07-01-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę wszczęto z powodu zorganizowania w dn. 04.09.1980 przerwy w pracy w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (BZPB) „Fasty” w Białymstoku. Pracownicy powołali komitet strajkowy i wysunęli postulaty, w których m.in. domagali się podwyżki płac, zwiększenia dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i w porze nocnej, zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w przychodni przyzakładowej, wprowadzenia nauczania religii w szkołach podstawowych oraz popierali wszystkie postulaty wysunięte przez komitety strajkowe Wybrzeża i Śląska. Wanda Dyśko - pracownik BZPB - została zarejestrowana do sprawy dn. 27.09.1980 pod nr rej. Bk 26163 jako jedna z inspiratorek przerwy w pracy, weszła w skład Zakładowego Komitetu Strajkowego oraz próbowała wraz z inną osobą zorganizować w zakładzie Wolne Związki Zawodowe. Prowadzenie sprawy zakończono poinformowaniem władz politycznych. IPN Bi 012/281 (2306/II).
Materiały operacyjne. W teczce tajnego współpracownika ps. "Tadek", nr rej. Bk 26404 (materiały archiwalne o sygn. IPN Bi 009/222/1-2) Wanda Dyśko wymieniania jest w informacjach operacyjnych sporządzonych przez funkcjonariusza SB na podstawie doniesień TW ps. "Tadek" jako aktywna działaczka "Solidarności" w BZPB, w październiku 1980 weszła w skład Tymczasowego Prezydium nowo powstałej KZ NSZZ "Solidarność" w BZPB. IPN Bi 009/222/1-2 (7443/I).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Sprawę wszczęto na fakt zbierania podpisów w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku pod apelem o uwolnienie więźniów politycznych. Celem prowadzenia sprawy było m.in. rozpoznanie kto zaangażował się w zbieranie podpisów, ilu pracowników ten apel poparło oraz jakie są komentarze pracowników. Wanda Dyśko wymieniana w sprawie jako członek KZ NSZZ "Solidarność" w BZPB, która osobiście zbierała podpisy pod wyżej wymienionym apelem. Sprawę zakończono w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". IPN Bi 012/316 (2379/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono z powodu wywieszenia w dn. 15.12.1981 na tablicy ogłoszeń w BZPB ulotki "Instrukcja Strajkowa" datowanej na Gdańsk 13.12.1981. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie czy na terenie zakładu wśród załogi były rozprowadzane wspomniane ulotki, ustalenie osób, które dostarczyły na teren zakładu ulotkę i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Podczas prowadzenia sprawy stwierdzono, że na terenie BZPB były wielokrotnie kolportowane ulotki i nielegalne wydawnictwa oraz stwierdzono próby organizowania strajków w dniach 13.05.1982, 31.08.1982 i 10.11.1982, co wynikało z treści ukazujących się ulotek. Wanda Dyśko wymieniana w sprawie jako aktywna działaczka "Solidarności", która wraz z innymi osobami zajmowała się nawoływaniem do strajku i jego organizacją w BZPB. W związku z ustaleniem osób zajmujących się kolportażem nielegalnych wydawnictw sprawę zakończono, a materiały dotyczące działalności ustalonych osób (m.in. Wandy Dyśko) włączono do SOR "Pajęczyna". IPN Bi 012/419 (2634/II).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęte na inne osoby, dotyczyło rozpowszechniana w dn. 23.12.1981 na terenie BZPB ulotek nawołujących do strajku w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Wanda Dyśko wymieniana w sprawie jako członek Zarządu KZ NSZZ "Solidarność" w BZPB. IPN Bi 07/133 (377/III).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono w powodu ujawnienia w BZPB kolportażu Biuletynu Informacyjnego "Solidarność" wykonanego techniką powielaczową z zachowaniem układu winiety Biuletynu ukazującego się przed 13.12.1981. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że w BZPB wielokrotnie kolportowano ulotki, biuletyny i inne nielegalne wydawnictwa. Wanda Dyśko wymieniana w sprawie jako jedna z kolportujących wyżej wymienione pisma na terenie BZPB. W związku z tym, że ustalono kto dostarcza nielegalne pisma na teren zakładu oraz ustalono skład grupy kolporterów, sprawę zakończono, a materiały dotyczące działalności ustalonych osób (m.in. Wandy Dyśko) włączono do SOR "Pajęczyna". IPN Bi 012/420 (2635/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na nielegalne struktury zawieszonego NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty". Wanda Dyśko została zarejestrowana do sprawy w dn. 16.05.1983 pod nr rej. Bk 30097 z powodu uczestniczenia w akcjach organizowanych przez podziemną "Solidarność" na terenie BZPB: w dn. 03.09.1983 uczestniczyła w spotkaniu kierownictwa podziemnej "Solidarności" w BZPB, na którym omawiano sprawy pracy w wolne soboty, współorganizatorka Mszy Św. w dn. 16.04.1983 ku czci ofiar Katynia, brała udział w Mszach Św. dla pracowników BZPB, uczestniczyła w zebraniu dotyczącym planów zorganizowania grupy pn. "Fastowska Rodzina", której celem miało być krzewienie trwałości idei ruchu "Solidarności", kolportowała biuletyn i ulotki pomiędzy wydziałami w zakładzie pracy. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 012/566 (3062/II).
.