Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Tomasz
Nazwisko: Bartoszcze
Miejsce urodzenia: Jaroszewice
Data urodzenia: 14-04-1950
Imię ojca: Michał
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:

Śledztwo w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze zostało podjęte na nowo 11.06.1990 przez Departament Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości (Ds. 2/90), następnie przekazane do prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds.21/91). Postępowanie umorzono 04.05.1995, ponieważ nie zgromadzono takich dowodów, które dałyby podstawę do stwierdzenia, że „istnieją uzasadnione podejrzenia, iż zarówno wypadek drogowy jak i zgon Piotra Bartoszcze nastąpił w wyniku działań lub zaniechania osób trzecich”. W uzasadnieniu prokuratura podnosiła fakt zniszczenia na początku 1990 części materiałów po Służbie Bezpieczeństwa dotyczących inwigilacji rodziny Bartoszcze, śmierć niektórych świadków przesłuchiwanych w 1984 roku oraz niechęć w dzieleniu się informacjami dotyczącymi pracy operacyjnej funkcjonariuszy pionu SB. Pomimo wnoszenia zażaleń przez rodzinę nieżyjącego, śledztwa w sprawie jego śmierci już nie wznowiono.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy z okresu 23.01.1979-22.06.1981 zawierające sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w województwie bydgoskim, pisma do Dep. III „A” MSW i jednostek niemilicyjnych. Piotr Bartoszcze brał czynny udział w manifestacji zorganizowanej 12.02.1981 przez NSZZ „Solidarność Chłopską” pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu. IPN By 077/492 (68/12).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Spółdzielnia” nr rej. By 24555 prowadzona od 1981 do 01.12.1989 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy na NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Bydgoszczy. 12.03.1981 powstał Wojewódzki Komitet Strajkowy w Bydgoszczy. 16.03.1981 w gmachu WK ZSL w Bydgoszczy odbył się chłopski strajk okupacyjny o zasięgu ogólnopolskim, w którym brał udział m.in. Piotr Bartoszcze. 07.06.1981 uczestniczył w manifestacji członków „Solidarności” zakładów pracy i rolników w Jastrzębiu Zdroju. IPN By 069/1376 t. 2 (1386/IV).
Zarejestrowany 21.09.1981 pod nr 19528 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Uzdrowiciel” nr rej. 19317 prowadzonej od 24.04.1981 przez Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy w związku z prowadzeniem działalności antysocjalistycznej w środowisku wiejskim na bazie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 25.02.1985 sprawę przejął Pion VI RUSW w Inowrocławiu i prowadził ją do 20.10.1989. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 7335/II. Materiały o sygn. 7335/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dotyczące osób internowanych z terenu województwa bydgoskiego. Piotr Bartoszcze występuje w aktach jako internowany do OO. we Włocławku na mocy decyzji nr 10/I/82 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy nr 55/81/U z 23.11.1982 internowanie wobec niego uchylono. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 1).
Akta Piotra Bartoszcze internowanego w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie na mocy decyzji nr 10/I/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy z 13.09.1982, ponieważ „może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny”. Zwolniony 24.11.1982 na mocy decyzji nr 55/81/U o uchyleniu internowania wydanej 23.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. IPN By 88/222 (31/82/162).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzonej od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku zawierające założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Piotr Bartoszcze figuruje na „wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania” sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu (1 Ds. 177/84) w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. 07.02.1984 w godzinach wieczornych Piotr Bartoszcze zawiózł ulotki i matryce do ulotek do innej osoby działającej w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Do domu nie wrócił. Następnego dnia znaleziono jego samochód w kanale Smyrnia. Ciało Piotra Bartoszcze znalazł jego brat 09.02.1984 w studzience melioracyjnej na polu. Śledztwo prowadzono od 09.02.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu umorzono 08.05.1984 wobec niestwierdzenia przestępstwa w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. Rodzina zmarłego 16.05.1984 złożyła zażalenie na postanowienie prokuratury. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy 30.06.1984 nie uwzględniła tego zażalenia i utrzymała postanowienie Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu o umorzeniu śledztwa w mocy. IPN By 838/1-46.
Dokumentacja fotograficzna WUSW w Bydgoszczy z oględzin samochodu i miejsca nad kanałem Syrmnia, miejsca znalezienia zwłok Piotra Bartoszcze oraz zdjęcia z uroczystości pogrzebowych. W materiałach znajduje się fragment pisma „Praworządność” nr 16 poświęcony sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. IPN By 077/1369.
Akta administracyjne Biura Śledczego MSW zawierające informacje, notatki, pisma oraz czynności dokonywane w sprawach śledczych z poszczególnych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych z lat 1982-1985 (ofiary stanu wojennego). W aktach znajduje się sporządzona 3.09.1984 informacja odnośnie publikowania w zachodnich środkach masowego przekazu m.in. na łamach „Nowego Dziennika” wydawanego w Nowym Jorku oraz w „Radiu Wolna Europa” listy osób zabitych podczas lub w wyniku działań sił porządkowych w okresie trwania w Polsce stanu wojennego i po jego zawieszeniu, w tym informacji o Piotrze Bartoszcze zmarłego w nocy z 7 na 8 lutego 1984 w niewyjaśnionych okolicznościach, a znalezionego kilka dni później w studni melioracyjnej ze śladami pobicia i duszenia. W aktach znajdują się notatki w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze, postanowienie Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu o umorzeniu śledztwa w sprawie jego śmierci oraz stenogram z nabożeństwa za zmarłego Piotra Bartoszcze, wygłoszonego 12.02.1984 w kościele pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. IPN BU 01543/2.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48249 prowadzonej od 13.02.1984 do 05.04.1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Gdańsku w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. „Homek” oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Piotr Bartoszcze, działacz „NSZZ” Rolników Indywidualnych „Solidarność” figuruje w piśmie „Homek” nr 12 z dn. 04.03.1984 jako osoba, która zmarła 09.02.1984. IPN Gd 0027/3842 t. 1 (19960/II).
Akta administracyjne WUSW w Opolu prowadzone od 25.07.1989 do 28.09.1989 zawierające materiały dotyczące powołania przez Sejm PRL w sierpniu 1989 Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Akta zawierają wykaz wypadków śmiertelnych od 13.12.1981 do 15.07.1989 wynikłych z represyjnych działań sił porządkowych oraz przypadki śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach sporządzony na podstawie raportów Komitetu Helsińskiego w Polsce. W materiałach figuruje Piotr Bartoszcze, działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, którego ciało znaleziono 08.02.1984 w studzience melioracyjnej na polu z licznymi śladami pobicia i duszenia. IPN Wr 218/83.
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) pseud. „Jan” nr rej. 20506 pozyskanego do współpracy przez Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy w celu dostarczania informacji odnośnie wyjazdów poza teren miejsca zamieszkania, osób odwiedzających gospodarstwo rolne, komentarzy na temat aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej Piotra Bartoszcze rozpracowywanego w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt. „Uzdrowiciel”, znajdują się doniesienia na Piotra Bartoszcze. IPN By 0085/629 (37662/I)
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) pseud. „Elżbieta” nr rej. 21207, 12.02.1986 przekwalifikowanego na kontakt operacyjny (KO) pozyskanego przez Wyd. IV KWMO w Bydgoszczy do przekazywania informacji odnośnie rodziny Bartoszczów rozpracowywanej w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt. „Uzdrowiciel”, znajdują się doniesienia na Piotra Bartoszcze, działacza NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. IPN By 0085/1027 (38816/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) pseud. „Michał” nr rej. 19941 pozyskanego do współpracy przez Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy w celu przekazywania informacji dotyczących osób rozpracowywanych w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Solidarność Wiejska”, znajdują się doniesienia na Piotra Bartoszcze. IPN By 0085/1332 (40024/I).
Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów ZT-234/83 do WKŚ („Wszystkie Kraje Świata”) od 10.07.1983 do 10.07.1985 wniesione przez Wydz. IV KWMO w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.