Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Data urodzenia: 28-01-1947
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Petronela
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982 i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym most pontonowy na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wojciechowski był zarejestrowany 08.01.1980 pod numerem 17739/MW i kontrolowany w ramach materiałów wstępnych przez Wydz. Paszportów KWMO w Koszalinie, z powodu przedłużenia swojego pobytu w USA w 1978 r. W dn. 14.01.1981 sprawę zakończono z powodu "niestwierdzenia wrogiej działalności". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem (JW 1636). Powołany 5.11.1982, przydzielony do 8 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony ze względu na trudną sytuację rodzinną 03.01.1983. IPN By 674/7, IPN Sz 486/1.
08.09.1983 Grupa V SB RUSW w Szczecinku założyła na Jerzego Wojciechowskiego Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Cygan", zarejestrowaną pod numerem 22390 z powodu jego szerokich kontaktów z działaczami byłego związku 'Solidarność" oraz wrogi stosunek do ustroju. Wg SB Jerzy Wojciechowski należał do "ekstremalnego skrzydła NSZZ "Solidarność" w trakcie jego legalnej działalności. Po powrocie z wojskowego obozu internowania w Chełmnie, "z chwilą zawieszenia stanu wojennego ponownie zaczął agitować i namawiać pracownice >Polamu< do bojkotowania nowych związków zawodowych". W ramach SOS "Cygan" przeprowadzono z Jerzym Wojciechowskim pięć rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, zaangażowano dwóch tajnych współpracowników (TW), kontrolowano korespondencję oraz dokonano jednokrotnego przeszukania pomieszczeń gospodarczych. 09.10.1984 ww. skorzystał z obowiązującej amnestii i złożył zeznania na temat czterokrotnego druku i kolportażu ulotek oraz zadeklarował zaniechanie "wrogiej działalności". 28.11.1984 materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 4789/II. IPN Sz 00124/430 (4789/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Burza" zarejestrowana 12.06.1984 przez RUSW w Szczecinku pod numerem 23366 w celu wykrycia i rozbicia grupy rozpowszechniającej ulotki na terenie zakładów pracy w Szczecinku. Jerzy Wojciechowski występuje jako osoba przechodząca w sprawie. 18.04.1985 SOR "Burza" został zakończony z powodu rozbicia przez SB tej nieformalnej grupy działaczy "Solidarności", doprowadzenia do utraty wzajemnego zaufania i ich ograniczenia się do aktywności w strukturach Kościoła. Materiały zostały złożone w archiwum pod sygn. 4903/II. IPN Sz 00105/17 (4903/II).
.