Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Polanowice
Data urodzenia: 21-01-1957
Imię ojca: Leon
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] J. Zieliński 24.08.1981 rejestrowany pod nr 40234 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do SOS krypt. „Dziadek” dot. „działalności antysocjalistycznej”. Materiały złożono do archiwum 13.09.1984 pod sygn. 18657/II. Materiałów o sygn. 18657/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.01.1982 do 06.03.1982 w sprawie zniszczenia na Wydz. K-2 Stoczni Północnej im. Obrońców Westerplatte gabloty ogłoszeniowej POP PZPR, która został powieszona w miejscu, gdzie do tej pory wisiała gablota NSZZ «Solidarność». Zatrzymany 26.01.1982 na 48 godzin. 01.02.1982 tymczasowo aresztowany. Materiały złożone 30.04.1985 do archiwum pod sygn. 8436/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8436/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 01.02.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 09.03.1982 o to, że "w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpili od udziału w działalności związków zawodowych, których działalność została zawieszona na mocy dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, w ten sposób, że będąc członkami przy NSZZ «Solidarność» Stoczni Północnej im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku w dn. 22.01.1982 wspólnie z nieustalonym mężczyzną i w dn. 25.01.1982 wspólnie z innymi osobami dokonali zniszczenia dwóch gablot ogłoszeniowych należących do POP PZPR Wydz. K-2 wymienionej stoczni, gdyż zostały one powieszone obok miejsca do tej pory przeznaczonego dla gabloty ogłoszeniowej NSZZ «Solidarność», która po zawieszeniu działalności tego związku zawodowego została zdjęta". IPN Gd 267/7451
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29.03.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres aresztowania od 26 do 28.01.1982 oraz okres tymczasowego aresztowania od 01.02.1982. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-12/83) z 28.01.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z zawieszeniem do 31.01.1984. IPN Gd 253/9272-9273
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 01.02.1982 w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-30/82 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.39/82) z 29.03.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 09.04.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-12/83) z 28.01.1983 warunkowo przedterminowy zwolniony z reszty obycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby do 31.01.1984. Jednocześnie sąd nałożył na ww. obowiązek podjęcia stałej pracy zarobkowej w okresie próbnym warunkowego zwolnienia. Ww. opuścił zakład karny 31.01.1983. IPN By 165/4 (39/47)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z kolportażem na terenie Zakładu Napraw Taboru Kolejowego w Gdańsku nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19184/II zniszczono. Materiałów o sygn. 19184/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w sprawie kolportowanie nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta na podstawie materiałów wyłączonych z innych spraw. 25.04.1986 dokonano przeszukania w miejscu pracy ww. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. IPN Gd 013/110 t. 3, 9 (8517/III)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.