Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Selmanowicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 06-06-1904
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Feliks Selmanowicz pseud. "Zagończyk" został zatrzymany 11.07.1946. Następnego dnia przeprowadzono u ww. rewizję osobistą. Objęty śledztwem prowadzonym od 12.07.1946 do 12.08.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku w sprawie przynależności do organizacji niepodległościowej "AK" dowodzonej przez mjr "Łupaszkę". W czasie aresztowania wielokrotnie przesłuchiwany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 19.07.1946 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Gdańsku. Materiałów o sygn. K-1166 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Gd 222/1.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 200/46) w sprawie Feliksa Selmanowicza. Oskarżony aktem sporządzonym 10.08.1946 o to, że w styczniu 1946 zgodził się na współpracę z V Wileńską Brygadą AK mjr „Łupaszko” w charakterze dowódcy patrolu dywersyjnego na okręg gdańsko-olsztyński, której celem była zmiana ustroju państwa; pełniąc funkcję dowódcy pod pseud. „Zagończyk” sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał ulotki wyszydzające ustrój komunistyczny państwa; bez wymaganego zezwolenia posiadał broń oraz wydawał rozkazy i brał udział w zdobywaniu pieniędzy na potrzeby organizacji. Skazany 17.08.1946 na łączną karę śmierci, utratę honorowych praw obywatelskich i publicznych na zawsze oraz przepadek mienia. Wyrok wykonano 28.08.1946 w więzieniu w Gdańsku przez rozstrzelanie. IPN Gd 222/1.
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania z działalności Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku za okres 06.05.1946-05.12.1946. W „sprawozdaniu z biegu spraw doraźnych za czas od 5 sierpnia 1946 r. do 5 września 1946 r.” figuruje Feliks Selmanowicz pseud. „Zagończyk”, skazany 17.08.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.08.1946. IPN Gd 538/302.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 197/46) prowadzone od 19.07.1946 do 30.04.1951 dotyczące łączniczki V Brygady Wileńskiej AK aresztowanej 19.07.1946 przez WUBP w Gdańsku. W aktach znajduje się protokół przesłuchania Feliksa Selmanowicza pseud. „Zagończyk” z 03.08.1948. Feliks Selmanowicz wprowadził oskarżoną do organizacji i przydzielił jej funkcję łączniczki swojego patrolu. IPN Gd 146/3.
Akta administracyjne zawierające spisy plansz rocznicowych znajdujących się w KWMO w Gdańsku powstałych z okazji rocznic istnienia organów MO i SB. Jedna z plansz dotyczyła V Brygady Wileńskiej AK. Na zdjęciu był Feliks Selmanowicz pseud. „Zagończyk” dowódca grupy wywiadowczej V Brygady Wileńskiej AK. IPN Gd 05/147 t. 1.
"Charakterystyka nr 11" opracowanie historyczne sporządzone w Wydz. „C” KWMO w Olszynie w latach 1976-1986, dotyczące V Brygady Wilińskiej Armii Krajowej dowodzonej przez mjr „Łupaszkę” działającej na terenie województwa białostockiego i olsztyńskiego. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy dowódcy grupy dywersyjnej V Brygady AK mjr. „Łupaszki” Feliksa Selmanowicza pseud. „Zagończyk” zatrzymanego w lipcu 1946 przez WUBP w Gdańsku. IPN Bi 065/21 (800/IV).
Notatka służbowa z zasobu Biura „C” MSW nr 77a, p. 90 z 19.09.1975 dotycząca działalności V Brygady Wileńskiej AK dowodzonej przez „Łupaszkę” na terenie województwa szczecińskiego (tereny późniejszego województwa koszalińskiego) od jesieni 1945 do lata 1946 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Koszalinie. W aktach przechodzi Feliks Selmanowicz pseud. „Zagończyk”, w czasie wojny zastępca plutonu IV Brygady AK, a po wojnie dowódca propagandy w oddziale „Łupaszki”. Na terenie województwa werbował on do organizacji nowych członków i zajmował się załatwianiem zakwaterowania członkom organizacji. IPN BU 0188/83.
Akta obiektowe Biura „C” MSW zawierające wykaz osób przechodzących w materiałach francuskiego wywiadu i kontrwywiadu w latach 1917-1942 przekazany przez wywiad radziecki. W wykazie figuruje Feliks Selmanowicz, ur. w 1940 w Wilnie, Polak jako agent francuskiego kontrwywiadu pseud. „K-231”, BA 35 [skrót BA rozszyfrowano jako placówkę w Rydze (Łotwa) lub Bayonne (Francja)]. Informacja pochodzi z 1940 r. IPN BU 00231/275 t. 1 (1289/IV).
Zbiór dokumentów dotyczących represji wobec obywateli polskich ze zbiorów Specjalnego Archiwum Litwy w Wilnie. W wykazie aresztowanych przez NKWD w latach 1940-1941 sporządzonym w języku rosyjskim figuruje Feliks Selmanowicz, syn Franciszka, zatrzymany 07.06.1940 do 20.06.1941 z informacją, że przyznał się do zarzutów i dopiskiem „komisarz, miał kontakt z francuskim wywiadem”. IPN BU 184/38 t. 1 (L II/54/F).
"Charakterystyka nr 44" opracowanie historyczne przygotowywane w Biurze „C” MSW w latach 1974-1988, dotyczące Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Feliks Selmanowicz pseud. „Zagończyk” był dowódcą grupy dywersyjnej V Brygady Wileńskiej AK. W maju 1946 wykonał i rozkolportował na terenie województwa gdańskiego 900 sztuk ulotek „wrogiej treści” z podpisem „Naczelna Tajna Rada Żołnierska”. IPN BU 0175/77 t. 1-3.
.