Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Barbara
Nazwisko: Bućko
Nazwisko rodowe: Komorska
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 09-02-1942
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa (SO) krypt. "Jesień 70" dotycząca wydarzeń grudniowych 70' na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Ww. figuruje w „Ankiecie osoby badanej” jako pracownica umysłowa Stoczni Północnej w Gdańsku, która „w miejscu pracy w czasie wydarzeń grudniowych prowadziła rozmowy inspirujące do czynu”, w wyniku czego 05.01.1971 przeprowadzono z nią „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. Akta zawierają też wykaz osób, z którymi funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili „rozmowy profilaktyczne”. Jako powód rozmowy podano „niewłaściwą postawę podczas wydarzeń”. IPN Gd 003/14 t. 5, 27, 38 (15/IV).
23.12.1983 zarejestrowana przez Wydz. V WUSW w Gdańsku pod nr 48148 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Anna” nr rej. 45023 prowadzonej od 2.09.1982 do 22.12.1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku. Jako powód rozpracowywania podano: „w latach 1982-84 na terenie Gdańska prowadziła działalność przeciwko PRL”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18947/II. Materiały o sygn. 18947/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Dokumenty dotyczące "ujawnienia przestępczej działalności" na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii. Danuta Bućko figuruje w aktach jako sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Od lutego 1982 angażowała się w pomoc finansową dla rodzin internowanych i represjonowanych stoczniowców. 15.08.1983 zgłosiła się do WUSW w Gdańsku. 16.08.1983 Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z wnioskiem o niewszczynanie postępowania karnego i wystąpienie do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia o przepadku przedmiotów zarekwirowanych podczas przeszukania mieszkania ww. Postanowieniem z 14.09.1983 Prokuratura Rejonowa przychyliła się do wniosku i odmówiła wszczęcia postępowania na mocy ustawy o amnestii (4 Ds. 94/83). IPN Gd 013/214 (8670/III).
Akta w sprawie Danuty Bućko dot. prowadzenia przez nią działalności związkowej w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego. Postanowieniem z 14.09.1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko ww. z powodu ogłoszenia przez Sejm PRL ustawy o amnestii z 21.07.1983. Prowadząca nadzór nad sprawą Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku zaaprobowała decyzję Prokuratury Rejonowej postanowieniem z 14.09.1983. (nr nadzoru: Dsn 403/83/Gk/IV). Postanowieniem z 2.11.1983 (IV Ko 710/83) Wydz. IV Karny Sądu Rejonowego w Gdańsku orzekł przepadek dowodów rzeczowych w postaci dokumentów i nielegalnych wydawnictw opozycyjnych znalezionych i zarekwirowanych podczas przeszukania mieszkania ww. dnia 12.08.1983. Dowody te zniszczono komisyjnie 6.06.1984 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. IPN Gd 66/1.
W dn. 20.11.1985 zarejestrowana przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w kategorii osoby zabezpieczonej (OZ). Zdjęta z ewidencji 23.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce prowadzącej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
W aktach paszportowych Danuty Bućko znajduje się zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr A/A/84 w okresie 25.01.1984-25.01.1986 z powodu aktywnej działalność w NSZZ „Solidarność” na terenie Stoczni Północnej w Gdańsku. W uzasadnieniu zastrzeżenia podano również: „Nie zaprzestała antypaństwowej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Jest zdecydowanym przeciwnikiem politycznym obecnej rzeczywistości”. Na podstawie tego zastrzeżenia 20.02.1984 Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku odmówił ww. wydania paszportu na wyjazd do Czechosłowacji, a 8.05.1985 na wyjazd do Szwajcarii. Decyzją z 27.05.1985 Biuro Paszportów MSW odrzuciło odwołanie ww. z 20.05.1985 i utrzymało w mocy decyzję o odmowie wydania paszportu. Decyzjami z 13.07.1985 i 10.09.1985 Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku odmówił ww. wydania paszportu na kolejne planowane wyjazdy do Szwajcarii. IPN Gd 645/268154 (EAGD 268154).
.