Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Stanisław
Nazwisko: Katarzyński
Miejsce urodzenia: Wałcz
Data urodzenia: 14-10-1950
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

W przesłanym uzupełnieniu Leszek Katarzyński opisał pełnione funkcje w strukturach „Solidarności”. Od 08.11.1980 r. był współzałożycielem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Wałczu i jej wiceprzewodniczącym. Od 06.06.1981 r. Członek Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” (Podregion Wałcz). Za działalność w „Solidarności” Leszek Katarzyński podlegał licznym kontrolom w miejscu zamieszkania i pracy (w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wałczu). Leszek Katarzyński był współautorem petycji i akcji skierowanych do władz o uwolnienie więźniów politycznych i przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność”.
W przesłanych materiałach znajduje się m.in. Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu z 29.04.2005 r. o odtworzenie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Wałcza z 08.12.1983 r., które ukarało Leszka Katarzyńskiego karą grzywny za to, że „w dniu 18 września 1983 r. brał udział w pielgrzymce do Skrzatusza z transparentem o haśle »Solidarność«”.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania i akta internowanego Leszka Katarzyńskiego. Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile na wniosek Wydz. IV KWMO w Pile. Osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, a następnie od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Powód internowania: „nawoływanie do nieposłuszeństwa wobec zarządzeń organów PRL”, „był aktywnym organizatorem akcji strajkowych w zakładzie pracy”. L. Katarzyński pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wałczu. IPN Po 88/136 (1/136), IPN Po 080/52 t. 20.
Leszek Katarzyński był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Plastycy" nr rej. 4652. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III KWMO/WUSW w Pile w okresie 26.01.1982-15.11.1983, dotyczyła „wykonawstwa i kolportażu antysocjalistycznych ulotek na terenie Wałcza”. Materiały o sygn. archiwalnej 335/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Leszek Katarzyński został objęty postępowaniem śledczym przez Wydz. Śledczy KWMO w Pile pod nr RSD 10/82, w związku z udziałem w „nielegalnej organizacji”. Sprawa dotyczyła organizowania akcji „sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych ulotek”, była prowadzona w okresie 23.11.1982-07.03.1983. Materiały archiwalne sprawy śledczej zniszczono na podstawie protokołu z 24.11.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego. Leszek Katarzyński został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że „w okresie stanu wojennego od czerwca do listopada 1982 r. w Wałczu, wykonywał czynności kierownicze w związku, którego istnienie, ustrój oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że organizował akcje sporządzania i rozpowszechniania ulotek zawierających w treści hasła propagandowe i opatrzonych emblematami »Solidarność«”. IPN Po 89/83 (59415).
Akta sądowe. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 18.04.1983 L. Katarzyński został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. Wyrokiem Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej z 06.07.1983 uchylono orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności i w związku z tym uchylono karę grzywny. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem wydanym 16.08.1983 na mocy amnestii z dnia 21.07.1983 darował skazanemu karę pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba popełni do dnia 31.12.1985 nowe umyślne przestępstwo, amnestia ulega uchyleniu, a darowana kara podlega wykonaniu. IPN BU 749/117-120/CD/1 (S-lot.W-44/83).
Leszek Katarzyński został objęty Sprawą Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Inżynier" nr rej. 5887 (zmienioną następnie na Kwestionariusz Ewidencyjny) przez RUSW w Wałczu w okresie 17.11.1983-09.09.1987, jako „aktywny działacz b. NSZZ »S«”, który "z racji miejsca zamieszkania dysponował danymi dot. lokalizacji obiektów LWP i AR na terenie Wałcza i okolic". Sprawę zakończono z powodu odmowy powrotu do kraju z RFN. Materiały o sygn. 685/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 w dniu 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 15.09.1987 pod nr 9018 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Postój” (nr rej. 6433) prowadzonej w okresie 11.06.1984-05.03.1990 przez Wydz. II WUSW w Pile. L. Katarzyński był „podejrzany o wejście w kontakt ze służbami specjalnymi na terenie RFN”. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 290/IV, a materiały dotyczące L. Katarzyńskiego pod sygn. 108/IV. IPN Po 0062/232 (290/IV), IPN Po 0062/55 (108/IV).
Akta paszportowe. W 1981 r. L. Katarzyński otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Turcji, czego powodem były prowadzone działania operacyjne w związku z działalnością w strukturach NSZZ „Solidarność”. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do RFN w 1986 r. IPN Po 820/15329 (EAPI 15329).