Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Jan
Nazwisko: Piwowarczyk
Miejsce urodzenia: Rzeki Małe
Data urodzenia: 03-01-1943
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „CDN”, która dotyczyła „wrogiej działalności”, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 26.04.1982 pod nr CZ-6254 przez Wydział V KWMO Częstochowa. Leszek Piwowarczyk został objęty rozpracowaniem 25.01.1983 (nr rejestr. 6758), ponieważ kolportował „nielegalne ulotki” i wydawnictwo „CDN”. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.03.1984, zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1224/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygnaturze 1224/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD-4/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO Częstochowa pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds. 5/83). Śledztwo zostało wszczęte 22.03.1983 z uwagi na fakt, że na terenie Częstochowy „istnieje nielegalny związek”, którego celem jest „wydawanie i kolportowanie biuletynu informacyjnego CDN”. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został zatrzymany 17.04.1983 (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję) obwiniony o to, że należał do „nielegalnego związku” i kolportował biuletyny informacyjne pn. „CDN”, w których „propagowano budowanie podziemnych struktur władzy” i 19.04.1983 tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono 16.07.1983 aktem oskarżenia. W dniu 26.08.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 120/III. IPN Ka 09/112a t. 1-7 (120/III), IPN Ka 064/147 (137/Śl).
Akta tymczasowo aresztowanego. Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Leszka Piwowarczyka (zatrzymany 17.04.1983), podejrzanego z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 281 kk. Od dnia 22.04.1983 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Częstochowie z dn. 19.04.1982 (sygn. akt II Ds. 5/83). Zwolniony 26.07.1983 w związku z umorzeniem postępowania karnego na podstawie ustawy amnestyjnej z dn. 21.07.1983. IPN Ka 111/18 (63/83).
Materiały administracyjne. W dniu 16.07.1983 Leszek Piwowarczyk został oskarżony o to, że w okresie od sierpnia 1982 do kwietnia 1983 w Częstochowie kontynuując działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” kolportował biuletyny informacyjne „CDN” będące organem prasowym konspiracyjnych struktur związkowych, w których to biuletynach „nawoływano do zmiany form walki związkowej z jawnych na konspiracyjne, wyszydzano naczelne organy władzy i administracji państwowej, znieważano działaczy partyjnych i związkowych, świadomie fałszowano tło i przebieg wydarzeń społeczno-politycznych na terenie kraju oraz w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów nawoływano do nieposłuszeństwa, strajków protestacyjnych i zbiorowych manifestacji”, a nadto organizował środki pieniężne, papier i farbę drukarską z przeznaczeniem na „działalność konspiracyjną” tj. z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 1 kk, art. 271 kk, 280 kk 281 kk w zw. z art. 282 „a” kk przy zast. art. 10 § 2 kk. Akta IPN Ka 473/10, które zawierają kopię oskarżenia z dn. 16.07.1983 (sygn. akt II Ds. 5/83), należą do „kolekcji materiałów archiwalnych NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego przekazanych do IPN przez Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 021/6 t. 8, IPN Ka 473/10.
Akta sądowe. W dniu 26.07.1983 Sąd Rejonowy w Częstochowie (sygn. akt III K 1026/83) umorzył postępowanie karne w sprawie kontynuowania działalności zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność” na podstawie amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Ka 419/1-12 (III K 1026/83).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowa” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 01.10.1980 pod numerem CZ-5039 i prowadzona była przez Wydział III „A”/ V KWMO w Częstochowie. Celem sprawy, którą założono w związku z powstawaniem na terenie województwa częstochowskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, była „operacyjna ochrona wym. ogniwa związkowego przed infiltracją ze strony ugrupowań antysocjalistycznych”. Leszek Piwowarczyk występuje w materiałach w związku z omówieniem SOR „CDN” (nr rej CZ-6254), z uwagi na fakt ujawnienia związków ww. „z nielegalnymi strukturami”. SO zakończono 11.06.1983, a 29.09.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 91/IV. IPN Ka 010/52 t. 1-4 (91/IV).
Akta sądowe. W aktach znajduje się informacja, iż w dn. 08.05.1992 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie (sygn. akt II KRN 397/91), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości na korzyść oskarżonego od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dn. 26.07.1983 (sygn. akt III K 1026/83), uchylił zaskarżone postanowienie. IPN Ka 419/12 (III K 1026/83).
.