Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Hilibrand
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 14-10-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym, które zostało wszczęte 22.04.1982. Eugeniusz Hilibrand podejrzany był o „sporządzanie w celu rozpowszechniana materiałów o treści fałszywej, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. W dn. 23.04.1982 został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia w tej sprawie sformułowano 03.07.1982. E. Hilibrand wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Sz 372/215, IPN Sz 0013/229 (14324/III)
Akta sądowe W dn. 21.04.1982 w wyniku przeszukania natrafiono w mieszkaniu E. Hilibranda na ulotki oraz materiały służące do ich produkcji. E. Hilibrand został zatrzymany i osadzony w areszcie. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie wszczęła wobec niego śledztwo w trybie doraźnym. Postawiono mu zarzut sporządzania w celu rozpowszechniania materiałów o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. W dniu 16.07.1982 Sąd POW w Bydgoszczy skazał E. Hilibranda na karę 3 lat pozbawienia wolności, jako początek odbywania wyroku sąd uznał dzień 21.04.1982. W dniu 21.03.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu udzielił E. Hilibrandowi przerwę 6 miesięcy w odbywaniu kary z powodów rodzinnych. W dn. 04.08.1983 Sąd POW w Bydgoszczy na mocy ustawy o amnestii darował E. Hilibrandowi orzeczoną karę. W dniu 30.10.1989 ten sam sąd przebaczył i puścił w niepamięć jego czyny. IPN By 51/144, IPN By 51/145
Akta penitencjarne Akta osobowe więźnia wytworzone w trakcie odbywania przez Eugeniusza Hilibranda kary pozbawienia wolności. Został on skazany 16.07.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na karę 3 lat pozbawienia wolności w związku z drukiem i rozpowszechnianiem nielegalnych materiałów. E. Hilibrant zakład karny opuścił 08.08.1983 na mocy amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Wr 149/119
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzenie o wykonawstwo i kolportaż ulotek. Mat. o syg. 14764/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W dn. 22.05.1983 Eugeniusz Hilibrand został zwolniony na przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolości na okres 6 miesięcy. W tym okresie nawiązał kontakty z działaczami nielegalnych struktur „S” w związku z czym został objęty KE „Monter”. W dn. 19.12.1988 kwestionariusz zakończono, a dalszą kontrolę E. Hilibranda prowadzono w ramach SOR „Faworyci” w ramach której rozpracowywano członków grupy PPS. IPN Sz 0053/562/J (17236/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuranci sprawy na przełomie 1982 i 1983 r. tworzyli konspiracyjną strukturę o nazwie Regionalny Komitet Strajkowy. Stworzyli grupę zajmującą się drukiem i kolportażem takich czasopism jak; „Z Podziemia”, „Od dołu” czy „Świt”. Eugeniusz Hilibrand wymieniony jest w donosie TW „Kot” z 12.09.1984 wśród osób, które odwiedziły TW po opuszczeniu przez niego zakładu karnego. IPN Sz 0053/241 (16632/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z produkcją nielegalnych wydawnictw oraz przynależnością do Komitetu Obrony Praworządności przez głównego figuranta sprawy. Eugeniusz Hilibrantd wymieniony jest jako jedna z osób, które przyłączyły się do głodówki prowadzonej w kościele NMP w Krakowie-Bieżanowie zainicjowanej w związku z szykanami działaczy „Solidarności”. IPN Sz 0053/111 (16476/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach sprawy rozpracowywane były osoby zajmujące się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz działalnością antypaństwową. Eugeniusz Hilibrand wymieniony jest w aktach jako osoba utrzymująca kontakt z grupą wydającą pismo „Pomorze”. IPN Sz 0053/384 (16833/2)
Materiały aministracyjne Rejestr spraw o wykroczenia. Eugeniusz Hilibrantd figuruje pod numerem 27 za rok 1988. Został on ukarany 13.07.1988 przez Kolegium ds. wykroczeń sumą 45 tys zł. w związku z rozpowszechnianiem bez wymaganego zezwolenia takich czasopism jak m.in. „Pomorze”. IPN Sz 0012/4 (1513/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założono w związku z powołaniem w dniu 19.11.1987 na terenie Szczecina Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej. Eugeniusz Hilibrand został zarejestrowany do sprawy 06.01.1989 jako jeden ze szczecińskich działaczy OK PPS. IPN Sz 0053/684, 0011/1971 (17621/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. Teczka zawiera m.in. materiały dot. SOR nr 38337, krypt. "Faworyci", założonej w związku z powołaniem 19.11.1987 Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Szczecinie. Eugeniusz Hilibrand wymieniony jest w aktach jako działacz PPS, organizator druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”. IPN Bu 0248/257 t. 6, 7 (55665/II)
Akta administracyjne Jest to korespondencja Wydziału Śledczego WUSW w Szczecinie. Eugeniusz Hilibrand wymieniony jest w doniesieniu osoby prywatnej do szefa WUSW w Szczecinie, jako jeden z pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy WUSW. E. Hilibrand został zatrzymany w dniu 08.01.1989 tuż przed planowaną Konferencją Partyjną OK PPS w Szczecinie. Widnieje także w piśmie z dn. 10.04.1098 jako jedna z osób zatrzymanych podczas nielegalnego zgromadzenia przy Bramie Portowej w Szczecinie. IPN Sz 0012/475 t. 3 (1515/IV)
Akta sądowe Akta w sprawie o odszkodowanie dot. Eugeniusza Hilibranda skazanego 16.07.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy za przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. IPN By 311/280
Akta prokuratorskie Rewizje nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości wniesione do Sądu Najwyższego, obejmujące osoby represjonowane z powodów politycznych. Rewizja w sprawie Eugeniusza Hilibranda dotyczyła wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z 16 lipca 1982, został on wówczas skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności w związku z drukiem i rozpowszechnianiem ulotek pt. „Solidarność” i „Korona Polska”. IPN BU 726/1 (RN VI 630/10/92)
Darowizna Ankiety okresu stanu wojennego dotyczące osób internowanych, tworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie. Wśród ankiet znajduje się ankieta dotycząca Eugeniusza Hilibranta, zawierająca m.in. informacje o wykształceniu, zatrudnieniu, sytuacji rodzinnej. IPN Sz 512/4
Darowizna Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Eugeniusz Hilibranda. Ponadto w aktach znajdują się kserokopie dokumentów wytworzonych w związku z sprawą druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw, gdzie E. Hilibrand został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Bu 2831/211
.