Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Głowienka
Data urodzenia: 18-11-1949
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Świątek był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Chorągiewka” zarejestrowanej 19.05.1981 pod nr 7111 ze względu na działalność antysocjalistyczną w postaci kolportażu literatury bezdebitowej. Sprawę zakończono 17.06.1985 z powodu emigracji Stanisława Świątka. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1465/II. Materiały o sygn. 1465/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Materiały akcji krypt. „Gotowość” prowadzone od 21.08.1980 do 10.01.1983 przez Wydz. II/ III/ III „A”/ IV, Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu dotyczące internowanych z terenu województwa toruńskiego. Stanisław Świątek figuruje w Planie realizacji internowania wytypowanych osób z terenu województwa toruńskiego z 19.09.1981, jako członek „Solidarności” zatrzymany w areszcie KWMO za „podrywanie autorytetu urzędom i instytucjom państwowym”, w wykazie osób do rozmów w ramach operacji krypt. „Klon” z 10.11.1981, w wykazie osób przewidzianych do rozmów profilaktycznych z 11.02.1981 (Stanisław Świątek został scharakteryzowany jako osoba, która na łamach gazety „Nowości” „popularyzuje działalność politycznie negatywną oraz jednostronnie i tendencyjnie krytykuje posunięcia Partii i Rządu”). Brał on czynny udział w manifestacjach „związanych z wydarzeniami grudniowymi 1970 r.”. Wraz z kierownikiem redakcji dziennika „Nowości” (pracował w redakcji jako dziennikarz) był „inicjatorem nielegalnego druku artykułu z tzw. wydarzeń bydgoskich, który w ilości kilkuset egz. był kolportowany na terenie Torunia”. W swoich artykułach na łamach Nowości wyrażał poparcie dla „Solidarności”, krytykował informacje podawane w „Dzienniku Telewizyjnym” i „Trybunie Ludu” i „w sposób złośliwy” przedstawiał decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w tzw. sprawie bydgoskiej. Był kontrolowany operacyjnie przez TW pseud. "Kazimierz", TW pseud. "Szach" i TW pseud. "Jan". W „Arkuszu ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu” sporządzonym 18.09.1981 w Wydz. II KWMO w Toruniu podano, że Stanisław Świątek w 1968 brał udział w „wypadkach marcowych” w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto, w późniejszym okresie jako członek NSZZ „Solidarność” „prezentował krytyczny stosunek do obecnych władz”. Domagał się zniesienia wszystkich ograniczeń cenzuralnych. Podjęcie działań wobec Stanisława Świątka uzasadniano tym, że „w przypadku pozostawania na wolności w okresie bezpośredniego zagrożenia państwa może podjąć wrogą działalność przeciwko PRL”. W materiałach znajduje się również „Charakterystyka działalności” Stanisława Świątka z 19.09.1981, w której poza podanymi już wcześniej informacjami, zaznaczono, że jako członek NSZZ „Solidarność’ w Toruniu „przez wielu był uważany za ideologa tego ruchu” oraz plan zatrzymania Stanisława Świątka sporządzony 03.02.1981 w Wydz. III KWMO w Toruniu. IPN By 466/1-3 (156/82-84).
Akta Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu prowadzone od 13.12.1981 do 20.01.1982 dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji o kryptonimie „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. Stanisław Świątek został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. 14.12.1981 wraz z kilkoma innymi internowanymi podpisał się pod podaniem do Naczelnika Zakładu Karnego w Potulicach, w którym, jako członkowie NSZZ „Solidarność”, żądali: 1) otwarcia drzwi do cel od godziny 06:00 do 21:00, 2) spacerów dwa razy dziennie po jednej godzinie, 3) umożliwienia spotkania z Przewodniczącym Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”, 4) codziennych odwiedzin księdza kapelana i codziennej mszy, 5) codziennej kąpieli w ciepłej wodzie. Podczas widzenia z żoną 28.01.1982 próbował przekazać jej ukryte w opakowaniach po paście do zębów przygotowywane przez siebie wydania gazetki „Nowości”. Stanisław Świątek przyznał się także do rozpowszechniania ich wśród innych internowanych. 09.02.1982 Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w trybie doraźnym przeciwko Stanisławowi Świątkowi, który „w miesiącu styczniu 1982 na terenie ośrodka odosobnienia dla internowanych w Potulicach (...) działając w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny lub rozruchy sporządzał, przechowywał oraz kolportował gazetki odręcznie pisane, w których podawał nieprawdziwe informacje dotyczące naczelnych władz i organów państwowych oraz warunków pobytu internowanych”. IPN By 082/1 t. 12 (54/III), IPN By 076/321.
Akta internowanego Stanisława Świątka. 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 135/81-OD. Przyczyną internowania było to, że pozostawanie na wolności Stanisława Świątka „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że podrywa autorytet urzędom i instytucjom państwowym”. 01.02.1982 z Zakładu Karnego w Potulicach wysłano do Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy zawiadomienie o przestępstwie, które polegało na kolportowaniu przez Stanisława Świątka wśród innych internowanych samodzielnie sporządzonej gazety „Nowości”, w której „wyszydzał, lżył i poniżał ustrój PRL i jego Naczelne Organy”. 09.02.1982 został zwolniony z internowania. Tego samego dnia Wojskowa Prokuratura w Bydgoszczy (Pg. Śl. II-37/82) postanowiła o tymczasowym aresztowaniu Stanisława Świątka ze względu na podejrzenie o to, że „w m-cu styczniu 1982 r. w Potulicach gm. Nakło woj. Bydgoskie działając w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, sporządzał, przechowywał oraz kolportował gazetki odręcznie pisane, w których podawał nieprawdziwe informacje dot. Naczelnych władz państwowych, organów porządkowych oraz warunki pobytu internowanych”. IPN By 97/120 (40/A/120).
Akta kontrolne śledztwa wszczętego w trybie doraźnym 09.02.1982 postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg Śl. II-37/82) przeciwko Stanisławowi Świątkowi, któremu zarzucono, że „w styczniu 1982 r. na terenie ośrodka odosobnienia dla internowanych w Potulicach (…) działając w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, sporządzał, przechowywał oraz kolportował gazetki odręcznie pisane, w których podawał nieprawdziwe informacje dotyczące naczelnych władz i organów państwowych oraz warunków pobytu internowanych”. Śledztwo powierzono Wydz. Śledczemu KWMO w Bydgoszczy (RSD-8/82). Stanisław Świątek przyznał się do zarzuconego czynu i został tymczasowo aresztowany. Fakt tworzenia gazetek wykryto 28.01.1982, gdy przeszukano Stanisława Świątka przy okazji widzenia z żoną w ośrodku odosobnienia. Miał on przy sobie paczkę z zapisanymi odręcznie arkuszami papieru zatytułowanymi „Nowości” nr 14, 16, 18, 19, którą chciał przekazać żonie. 14 i 16 numer „Nowości” wykryto w paczce Stanisława Świątka z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Śledztwo zakończono 15.03.1982 aktem sporządzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy, w którym Stanisław Świątek został oskarżony o kolportaż „fałszywych wiadomości” w samodzielnie sporządzanych gazetkach pt. „Nowości”. W uzasadnieniu aktu oskarżenia przeanalizowano treść gazetek Stanisława Świątka, w których sugerował, że „wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w wyniku nacisku państw obcych”, co podważało wiarygodność programu rządu, „szkalował intencje Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i jej Przewodniczącego”, przedstawiał w „fałszywym świetle zasadę równoprawnych stosunków łączących PRL z ZSRR”, podważał legalność działań organów władzy i przewodnią rolę PZPR, w „rymowance” pt. „ZOMO” fałszował rolę PZPR „jako rzekomo zainteresowanej w dławieniu klasy robotniczej”, przekazywał fałszywe informacje dotyczące warunków pobytu internowanych w ośrodku porównując je do losu jeńców wojennych. Stanisław Świątek przekazywał gazetki innym internowanym w czasie spacerów i przez otwory znajdujące się przy rurach centralnego ogrzewania: „krąg osób, do których docierały gazetki był znaczny, jeśli zważy się, że gazetki były czytane wspólnie w celach”. 23.04.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego (So.W.169/82) ogłosił wyrok uniewinniający Stanisława Świątka twierdząc, że przygotowywane przez niego gazetki „nie mogły spowodować osłabienia gotowości obronnej PRL , ani też wywołać niepokoju publicznego lub rozruchów, gdyż były one kierowane do osób o określonych poglądach, które zresztą same brały udział w pisaniu artykułów do tych gazetek”. 18.11.1982 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie w związku z rewizją nadzwyczajną wniesioną przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego orzekł o uchyleniu wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z 23.04.1982 i o ponownym rozpoznaniu sprawy. Aktem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 07.02.1983 Stanisław Świątek ponownie został oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie fałszywych informacji w gazetkach pt. „Nowości”. Wydz. Śledczy zakończył prowadzenie sprawy 09.02.1983. W dn. 26.08.1983 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (IV K. 186/83) postanowił o zastosowaniu amnestii wobec Stanisława Świątka i o umorzeniu postępowania. W związku z powyższą sprawą 13.03.1982 Stanisław Świątek otrzymał ze strony Wydz. Śledczego KWMO w Bydgoszczy zastrzeżenie wyjazdu za granicę do „KK” (krajów kapitalistycznych) na okres od 12.03.1982 do 12.03.1984 i od 28.12.1982 do 28.12.1984. Zastrzeżenie anulowano 10.12.1982 po wydanej zgodzie na wyjazd stały do „KK”. IPN By 070/5199 (5736/III).
Akta tymczasowo aresztowanego. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg. Śl. II-37/82) z 09.02.1982 Stanisław Świątek został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. 23.04.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił Stanisława Świątka (So.W 169/82) i zarządził zwolnienie go z zakładu karnego. Zwolniony 23.04.1982. IPN By 233/93 (38/224)
Akta paszportowe Stanisława Świątka prowadzone od 12.11.1982 do 13.09.1983 przez Wydz. Paszportów KWMO w Toruniu. W aktach znajduje się zastrzeżenie nr Z-I-1152 na wyjazd do „KK” (krajów kapitalistycznych) na okres od 28.12.1982 do 28.12.1984. Zastrzeżenie wydano z powodu działalności Stanisława Świątka w czasie i po internowaniu. IPN By 681/41757 (EATO 041757).
Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę Wyd. Śledczego KWMO/WUSW w Bydgoszczy za lata 1979-1989. Stanisław Świątek otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę od 12.03.1982 do 28.12.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-8/82. IPN By 077/639.
.