Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Jezusek
Miejsce urodzenia: Kolno
Data urodzenia: 02-08-1934
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany od 29.11.1985 pod nr 52786 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sztubak”, nr rej. 46338 prowadzonej od 26.02.1983 do 16.10.1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Meldunki Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z okresu 1981-1989 dotyczące zatrzymania, wszczęcia postępowania, przedstawienia zarzutów i zastosowania aresztu tymczasowego, uchylenia środka zapobiegawczego, zakończenie postępowania, ogłoszenia wyroku w stosunku do osób podejrzanych o dokonanie przestępstw o charakterze politycznych i kryminalnym. Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę osób podejrzanych o dokonanie przestępstw o charakterze politycznym lub kryminalnym. Ww. został zarejestrowany do postępowania przygotowawczego nr repertorium 5/86- w dniu 17.03.1986 zatrzymany przez Straż Przemysłową i przekazany MO za próbę wniesienia nielegalnych wydawnictw na teren Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 17.03.1986 Wydział Śledczy WUSW wszczął przeciwko ww. postępowanie w trybie przyśpieszonym. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 18.03.1986 skazany na 1,5 roku więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 07.08.1986 i na mocy ustawy z 17.07.1986 Sąd Rejonowy w Gdyni darował ww. resztę zasądzonej kary pozbawienia wolności oraz kary dodatkowej- upublicznienia wyroku skazującego. 09.09.1986 Mirosław Jezusek został zwolniony z więzienia. Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk w dniu 22.09.1986 zarejestrowano pod nr GD908/Z/86 zastrzeżono ww. wyjazdy do WKŚ na okres od 17.03.1986 do 16.03.1988. IPN Gd 0046/491 t. 1-2 (1259/1-2).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie zamiaru rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni przez Mirosława Jezuska. Zatrzymany 17.03.1986 przez Straż Przemysłową podczas próby wniesienia nielegalnych wydawnictw. Przeprowadzono rewizję osobistą oraz przeszukano miejsce zamieszkania, domek na działce i miejsce pracy w Stoczni. W notatce z 17.03.1986 dotyczącej przeprowadzonego przez RUSW Gdynia przeszukania mieszkania Mirosława Jezuska zaznaczono, że z ww. przeprowadzono 25.10.1984 i 10.10.1985 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze w związku z prowadzoną przez niego „nielegalną działalnością” w strukturach „Solidarności”. IPN Gd 013/320 (8814/III).
Akta sądowe w sprawie Mirosława Jezuska, oskarżonego o próbę rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Postępowanie prowadzone w trybie przyśpieszonym. 18.03.1986 Sąd Rejonowy w Gdyni w trybie przyśpieszonym przeprowadził sprawę Mirosława Jezuska i skazał go na karę 1,5 roku więzienia oraz podanie wyroku do wiadomości pracowników Stoczni. 18.03.1986 skierowany do AŚ w Gdańsku, z zaliczeniem początku odbywania kary od 17.03.1986. Wyrokiem z 05.06.1986 Sąd Wojewódzki w Gdańsku (Kr. 637/86) utrzymał w mocy wyrok niższej instancji. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 09.09.1986 na wniosek prokuratora i na mocy ustawy z 17.07.1986 darowano ww. odbywanie reszty kary. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z 30.08.1989 wobec ww. zastosowano abolicję - puszczono w niepamięć popełnione przez niego przestępstwo. IPN Gd 201/1.
Akta penitencjarne Mirosława Jezuska prowadzone przez Areszt Śledczy w Gdańsku od 18.03.1986 do 09.09.1986. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdynia z 18.03.1986 na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem początku kary od 17.03.1986 za próbę wniesienia na teren Stoczni im. „Komuny Paryskiej” w Gdyni kilkudziesięciu egzemplarzy „Tygodnika Mazowsze”. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 08.09.1986 (V KOW-U-74/86/I) zwolniony z aresztu od odbywania reszty kary w dniu 09.09.1986. IPN Gd 897/22 (42/1170).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa”, nr rej. 48429. Dotyczyła operacyjnego rozpracowania anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji z terenu Gdańska- „RSA” i „WiP”. Materiały prowadzone przez Wydz. III WUSW w Gdańsku od 09.07.1986 do 17.04.1987. Mirosław Jezusek przechodzi w zamieszczonych w aktach materiałach związanych z „Solidarnością”- niezależnym piśmie członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” pt. „Nasz Czas” z 19.05.1986 jako jeden „z więźniów sumienia naszego regionu”- „aresztowany 17.03.1986, skazany na 1,5 roku”. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II).
Oświadczenia i meldunki dotyczące ujawnienia działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność” składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 17.07.1986 w sprawie zastosowania amnestii wobec sprawców niektórych przestępstw. Akta prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku od 12.07.1986 do 30.12.1986. Mirosław Jezusek wymieniony jest na wykazie „osób skazanych za tego rodzaju przestępstwa (popełnione z tzw. motywów politycznych), wobec których, w porozumieniu z Prokuraturą należy niezwłocznie wystąpić do właściwego Sądu o zastosowanie ustawy z dnia 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”- skazany 18.03.1986 na karę 1,5 roku więzienia. Wnioskiem z 07.08.1986 Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk zwrócił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku o zastosowanie w sprawie ww. przepisów ustawy z 17.07.1986. Meldunkiem Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW z 09.09.1986 poinformowano o zgodnej z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Gdyni decyzji Sądu Rejonowego w Gdyni o skorzystanie z amnestii oraz o zwolnieniu go z Aresztu Śledczego w Gdańsku. IPN Gd 013/234 t. 2 (8691/III).
Materiały przekazane do IPN przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich. Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości PRL w latach 1982-89. Ww. został skazany 18.03.1986 przez SR Gdynia do sprawy sygn. akt II K 372/86 za działalność opozycyjną - posiadał nielegalne wydawnictwa, które „celem wywołania niepokojów społecznych” próbował wnieść 17.03.1986 na teren Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Wyrokiem SR w Gdyni skazany na 1,5 roku więzienia i podanie wyroku do wiadomości publicznej pracowników Stoczni. Rozprawa odwoławcza przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku pod sygn. Kr 637/86 z 05.06.1986 utrzymała w mocy wyrok niższej instancji. Osadzony w AŚ w Gdańsku na okres od 19.03 do 09.09.1986. Przed rozprawą sądową w 1986 roku był już wcześniej czterokrotnie przesłuchiwany przez SB oraz przeszukano jego miejsce zamieszkania. IPN BU 2831/240.
.