Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Ignacy
Nazwisko: Gromiec
Miejsce urodzenia: Bogucin
Data urodzenia: 06-07-1937
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), nastepnie Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Żaczek" nr rejestracyjny 24767 prowadzona w okresie 14.02.1972-18.11.1982 przez Wydz. III KM MO w Łodzi. Włodzimierz Gromiec występuje w dokumentach parokrotnie w związku z kontaktami z figurantem ww. sprawy. Uczestniczył m.in. 09.11.1977 w spotkaniu, które zapoczątkowało działalność tzw. klubu wolnej myśli "Ruchu Obrony praw Człowieka i Obywatela". IPN Ld 047/413 5963/II) oraz zapisy ewidencyjne.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Filozof" nr rejestr. Ld- 25261 został założony w dn. 28.04.1972 przez Wydz. III KM MO Łódź z uwagi na fakt utrzymywania przez Włodzimierza Gromca kontaktów z członkami b. nielegalnej organizacji "Ruch", Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Kierował akcją zbierania podpisów pod petycją wyrażającą protest przeciwko umieszczeniu w Konstytucji PRL punktu dotyczącego kierowniczej roli PZPR. Czynne zaangażowanie na rzecz działań opozycyjnych było powodem przekwalifikowania w dn. 30.12.1975 Kwestionariusza Ewidencyjnego na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o tym samym kryptonimie. W tym czasie Włodzimierz Gromiec w środowisku akademickim pełnił rolą ośrodka dyspozycyjnego, inspirującego jednostkowe projekty. W grudniu 1981 został internowany. Po internowaniu nie zaprzestał wrogiej działalności. Był poddany wzmożonej kontroli operacyjnej w miejscu pracy, gdzie m.in. został pozbawiony możliwości prowadzenia zajęć na studiach dziennych. 23.05.1985 ponownie dokonano zmiany kategorii rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny. Rozpracowanie zakończono 16.04.1987 z powodu zaniechania działalności opozycyjnej. Materiały o sygn. 7011/II zniszczono 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) nr rejestr. 26780, następnie Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) prowadzona na inną osobę przez Wydz. III KM MO w Łodzi w okresie 08.12.1972-18.01.1989. W. Gromiec występuje w dokumentach wielokrotnie jako sympatyk KSS-KOR. Planowany był do powołanaia w skład członków honorowego komitetu organizacyjnego mającego na celu zorganizowanie w marcu 1981 szeregu imprez poświęconych rocznicy wydarzeń marca 1968. IPN Ld 047/1274 (7632/II) oraz zapisy ewidencyjne.
Akta administracyjne KWMO Łódź zawierające ocenę stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1974-78. Znajdują się tam informacje o działalności W. Gromca w środowisku łódzkich "graczy" (kryptonim działaczy KSS KOR), w tym o uczestnictwie w akcji zbierania podpisów pod listem do Sejmu w sprawie odrzucenia poprawki do Konstytucji w sprawie kierowniczej roli partii w państwie oraz o podpisaniu przez ww. petycji "172". W informacji z 05.1977 napisano o działaniach nękających podjętych wobec W. Gromca, które doprowadziły do otrzymania przez niego decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę. IPN Łd Pf 10/974/1-2.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Miś" nr rej. 34924, następnie Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) prowadzona przez Wydz. III /III-1 na inną osobę w związku z włączeniem się jej do antypaństwowej akcji politycznej zorganizowanej przez KSS-KOR i utrzymywaniu ścisłych kontaktów z W. Gromcem, pod którego całkowitym wpływem pozostawał. W informacji ze 01.1976 napisanej w oparciu o dane uzyskane od osobowych i technicznych źródeł informacji odnośnie wzmożonej aktywności W. Gromca, która w połączeniu z wcześniejszymi informacjami umożliwiała wypracowanie poglądu, że ww. zaczyna wypełniać w najbliższym środowisku funkcję ośrodka dyspozycyjnego, inspirującego, względnie stymulującego jednostkowe projekty, zamiary i propozycje. Umiejętnie zbiera informacje jakie do niego spływają różnymi kanałami, odpowiednio je zachowuje i wykorzystuje w sprzyjających okolicznościach. Tam gdzie sytuacja tego wymaga, uzyskane informacje modeluje nadając im kształt pojęciowy i pojemnościowy. Spełnia przy tym rolę wytrawnego gracza i taktyka. Środowisko jest przez niego zręcznie sterowane. IPNŁd 047/425 (6013/II) oraz zapisy ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Gracz" nr rejestr. 34925, zmieniona na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) założona 15.01.1976 przez Wydz. III WKMO Łódź. Sprawa prowadzona na inną osobę, jednak podstawę stanowiły kontakty głównego figuranta z W. Gromcem. Znajdują się tam m.in. informacje o akcji zbierania podpisów pod listami do Sejmu, o obserwacji W. Gromca przez SB, o zwolnieniu ww. z pracy w związku z prowadzeniem przez niego negatywnej działalności politycznej oraz podejmowanych działaniach mających na celu skłócenie go z rodziną i znajomymi. Jest tam też mowa o podpisaniu przez W. Gromca petycji "172" postulującej zbadanie nadużyć i gwałtów popełnionych przez MO w Radomiu i Ursusie. IPN Łd 047/258 (5427/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Życzliwy"/"Maniacy" nr rejestr. Ra-2031 prowadzona w okresie od 09.11.1976 do 03.08.1979 przez Wydz. III KWMO Radom dotyczy rozpracowania uczestników wydarzeń w Radomiu i ich kontaktów z Komitetem Samoobrony Społecznej "KOR". W aktach znajduje się informacja o podpisaniu przez Włodzimierza Gromca apelu "Do przedstawicieli świata kultury i nauki - posłów na Sejm RP" w sprawie skarg na traktowanie represjonowanych robotników. IPN Ra 05/226/2 (262/II).
W aktach administracyjnych Departamentu III MSW znajduje się dokument z 02.11.1977 dotyczący opublikowanej w nielegalnym czasopiśmie "Głos" wydawanym przez grupę osób wchodzących w skład Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", "Deklaracji Ruchu Demokratycznego" zawierającej tezę o możliwości "podjęcia na szeroką skalę trwałej walki o demokrację i suwerenność". Jednym z sygnatariuszy "Deklaracji" był Włodzimierz Gromiec. W danych biograficznych sygnatariuszy ww. deklaracji napisano o Włodzimierzu Gromcu, że w czasie wydarzeń „marcowych” solidaryzował się z biorącymi udział w rozruchach studentami, w okresie późniejszym ściśle związał się z krajowymi elementami antysocjalistycznymi. Przed VII Zjazdem PZPR nakłaniał osoby ze swojego środowiska do składania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian konstytucyjnych. IPN BU 0296/191/1.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Atena" nr rejestr. 36590 założona została 04.02.1977 przez Wydz. III KWMO Łódź. Sprawa prowadzona była na inną osobę, która miała stałe kontakty z grupą "graczy", a szczególnie z W. Gromcem, posiadającym duży wpływ na jej działalność opozycyjną. IPN Łd 047/236 (5339/II).
Teczka pracy TW "Szary" nr rej. 37876 prowadzona przez KW MO Łódź w latach 1978-84. W Gromiec występuje w donosach TW w związku z opisem działalności opozycyjnej środowiska łódzkiego - Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I).
Włodzimierz Gromiec 21.11.1979 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do Wszystkich Krajów Świata na wniosek Wydziału III KWMO w Łodzi w związku z tym, że utrzymywał ożywione kontakty z "graczami" z terenu Łodzi. Zastrzeżenie anulowano 16.04.1984. IPN Łd 533/89148 (EALD 89148).
Akta KWMO w Łodzi dotyczące osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-82. Akta zawierają m.in wniosek o przeprowadzenie izolacji W. Gromca, o którym napisano m.in, że był aktywnym działaczem KSS-KOR, utrzymywał kontakt z członkami KSS-KOR w Łodzi i Warszawie, wybitnie wrogo nastawiony do ustroju socjalistycznego. Od 07.1980 jako teoretyk łódzkiego ugrupowania KSS-KOR udzielał rad, wskazówek, wytycznych odnośnie działań, których celem miała być eskalacja strajków na terenie całego kraju. Jest zwolennikiem radykalnych działań KSS-KOR. Zwolennik akcji prowokacyjnych w środowisku robotniczym. Cieszy się zaufaniem w środowisku antysocjalistycznym. Potrafi oddziaływać defetystycznie i demagogicznie na różne grupy społeczno-zawodowe oraz pozyskiwać do działań antysocjalistycznych szersze kręgi społeczne. Internowany w okresie 13.12.1981-10.1982. IPN Łd Pf 86/21/4 (1360/III) oraz zapisy kartoteczne.
Akta internowanego Włodzimierza Gromca. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 18 o internowaniu wydaną przez KWMO Łódź. W uzasadnieniu podano, że W. Gromiec zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL. Przebywał w Zakłdzie Karnym w Łęczycy, od 07.01.1982 w OO w Łowiczu, a od 10.08.1982 w OO w Kwidzyniu. Zwolniony na mocy decyzji nr 211 o uchyleniu internowania z 27.09.1982. Następnie objęty nadzorem MO na okres 2 miesięcy. IPN Gd 162/227 (226/10/82), IPN Po 161/1.
Akta administracyjne MSW, w których znajduje się opis antypaństwowych organizacji działających na terenie Łodzi w latach 1976-85. Jest tam mowa o powstałym w 1976 Komitecie Obrony Robotników, którego jednym z członków był W. Gromiec. IPN BU 0326/558/2.
Darowizna osoby prywatnej. Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. Pod poz. 2295 figuruje W. Gromiec, obok podano daty 13.12.1981-27.09.1982. IPN Po 161/1.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt. "Poeta" nr 28123 prowadzona przez Wydz. III Dep. III MSW na Jana Józefa Lipskiego. W sprawie znajduje się pismo KW MO Łódź do MSW z czerwca 1977 informujące, że Włodzimierz Gromiec jest figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "'Filozof" związanym z łódzką i warszawską grupą "graczy". W środowisku "graczy" spełnia rolę inspiratora - pobudza do wystąpień przeciwko partii i rządowi, zaleca wciągać za sobą młodzież studencką. Był sygnatariuszem "petycji 172". IPN BU 0204/1421/3.
.