Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Weronika
Nazwisko: Sadowska
Nazwisko rodowe: Kędzierska
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 13-07-1954
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:

Ppl 26/10/Gd, zarządzenie z dn. 16.09.2010 dot. Danuty Weroniki Sadowskiej. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie „sporządzania i przechowywania dokumentów i pism mających związek z przestępstwem” na terenie Gdańska. Postępowanie w tej sprawie prowadził Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk (do nr RSD 5/77) i Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (nr prok. 4 Ds.46/80, 4 Ds. 60/78). W związku z powyższym 05.12.1977 przeszukano rzeczy osobiste w/w, ponownie 05.03.1978, w trakcie przeszukania nie stwierdzono materiałów będących w zainteresowaniu organów SB. 09.07.1978 zatrzymana i doprowadzona do Komendy w Gdyni w związku z uczestniczeniem w akcji kolportażowej. 17.12.1978 przeszukana w miejscu zamieszkania. IPN Gd 286/7, IPN Gd 013/136 t. 3, 9,1 4 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie „rozpowszechniania na terenie Gdańska przy użyciu druku fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Postępowania w tej sprawie do nr 4Ds 60/78 i 4Ds 46/80 prowadziła Prokuratura Rejonowa w Gdańsku, która 25.06.1980 postanowiła połączyć oba postępowania i prowadzić pod wspólnym numerem 4Ds 46/80 oraz powierzyć je Wydz. Śledczemu KWMO Gdańsk. 22.02.1982 Prokuratura umorzyła śledztwo na zasadzie dekretu z dn. 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. W/w została objęta powyższym postępowaniem. Prokuratura 22.02.1982 umorzyła postępowanie wobec w/w. IPN Gd 286/1 t. 1, 2, IPN Gd 286/2 t. 2, 6
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie postępowania wszczętego 18.01.1978 przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku (Ds. 10/78) "w sprawie skierowania do Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77". W toku postępowania prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk (RSD 3/78) przeprowadzono badania porównawcze materiału dowodowego z charakterem pisma m.in. Danuty Kędzierskiej (figuruje z imienia i nazwiska). W związku z nieustaleniem sprawcy czynu postępowanie umorzono 28.06.1978. IPN Gd 76/4
Akta administracyjne Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław-nazwiska na litery A-M (układ alfabetyczny). Na karcie znajdują się jedynie dane osobowe w/w (występuje pod nazwiskiem Kędzierska). IPN BU 01232/204
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z koordynowaniem poczynań SB odnośnie SKS-ów w kraju. W/w figuruje w dokumencie „Plan dalszych przedsięwzięć i czynności operacyjnych realizowanych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. >Młodzieżowcy< nr rej. 24211 w ramach której rozpracowuje się wrogą działalność na terenie Trójmiasta nieformalnych grup antysocjalistycznych w środowiskach młodzieżowych” z dn.29.01.1979. Wymieniona wśród członków/sympatyków SKS-u w Trójmieście z adnotacją: „rozpracowywana w ramach sprawy krypt. >Młodzieżowcy<”.W aktach zachowały się informacje nt. SOR krypt.„Młodzieżowcy”. Rozpracowanie krypt. „Wasale” zakończono 17.12.1987, część materiałów nakazano wyłączyć i wykorzystać w nowej sprawie na NZS, a pozostałą część złożyć w archiwum Biura „C” MSW w Warszawie. Do archiwum złożono pod nr 54100/II i zmikrofilmowano 19.01.1988 do nr 54100/2. IPN BU 0222/701 t. 1 (54100/II/1)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Młodzieżowcy" (następnie "Rampa") zarejestrowana 08.11.1977 przez Wydz. III KWMO Gdańsk do nr 24211, przerejestr. 08.05.1979 do nr 28080 jako SOR "Historyk". Sprawę krypt. „Młodzieżowcy” założono w związku z powstaniem na terenie Trójmiasta Studenckiego Komitetu Solidarności. Celem rozpracowania było neutralizowanie oddziaływania gdańskiego SKS-u na środowiska studenckie gdańskich uczelni, ustalenie działaczy i sympatyków gdańskiego SKS-u przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji i środków techniki operacyjnej. W/w figuruje jako Danuta Kędzierska w „Planie dalszych przedsięwzięć i czynności operacyjnych realizowanych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. >Młodzieżowcy< nr rej. 24211, w ramach której rozpracowuje się wrogą działalność na terenie Trójmiasta nieformalnych grup antysocjalistycznych w środowiskach młodzieżowych” z 29.01.1979. Wymieniona wśród członków/sympatyków SKS-u w Trójmieście z adnotacją: „rozpracowywana w ramach sprawy krypt.>Młodzieżowcy<”. Materiałów archiw. sygn. II-18344 brak. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt IPN BU 0222/701 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. „Arka” wszczęta 27.06.1979 przez Wydz. III Departamentu III MSW dot. utworzenia i działalności „nielegalnej” organizacji „Ruch Młodej Polski” o zasięgu krajowym. Materiały zawierają informacje dot. RMP i jego członków, plany przedsięwzięć operacyjnych do sprawy „Arka”, kierunki prac w zakresie ograniczania i zwalczania działalności RMP, analizy, opracowania, itp. Danuta Sadowska jako Kędzierska figuruje w piśmie do Biura Śledczego MSW z 23.06.1982 jako osoba ukrywająca się przed internowaniem, wobec której KWMO w Gdańsku uchyliło decyzję o internowaniu. IPN Gd 340/1 t. 2 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywana w ramach SOS krypt. "Kioski" założonej 04.09.1979 przez Wydz. III KWMO Gdańsk, 07.09.1984 przerejestrowanej na KE krypt. "Kioski". Powodem kontroli było prowadzenie "wrogiej działalności antypaństwowej" w ramach "Solidarności". Materiały złożono w archiwum pod sygn.19532/II, następnie zniszczono za protokołem nr 7/89. Mat. arch. 19532/II zniszczono. Wpis na podst.zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne 25.09.1979 otrzymała zastrzeżenie nr Z 6051/79 wyjazdów zagranicznych do WKŚ wydane przez Wydz. III KWMO Gdańsk do 10.09.1981. Kolejne zastrzeżenie nr Z 7995/82 wydane także przez Wydz. III otrzymała 25.08.1982 do 04.08.1984. Oba zastrzeżenia anulowano 28.10.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Klan" założona w związku z operacyjną ochroną działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, a później Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", 24.08.1982 przemianowana na SO krypt. "Związek". Sprawę zakończono ze względu na rozwiązanie NSZZ „Solidarność”. Danuta Sadowska jako Kędzierska figuruje w wykazie Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku dot. pracowników administracyjno-technicznych Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku przeznaczonych "do aktywnego operacyjnego zainteresowania". IPN Gd 003/166 t. 14 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w oparciu o decyzję I Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0026 z dn. 23.12.1981 w zakresie koordynacji realizacji zadań i działań operacyjnych w stosunku do ZZ „Solidarność” w województwie gdańskim. Materiały dot. założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ „Solidarności” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych i zawierają m.in. wykazy członków NSZZ „Solidarność”, wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej, itp. 04.05.1985 sprawę zakończono i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w/m. Danuta Sadowska jako Kędzierska figuruje w „Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania” z 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta administracyjne Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 03.12.1982 (dot. sprawy operacyjnej krypt. „Gotowość” odnośnie wprowadzenia stanu wojennego). W związku z powyższym do zniszczenia zakwalifikowano arkusz ewidencyjny (bez daty) Danuty Kędzierskiej, który komisyjnie zniszczono 28.12.1982. IPN Gd 0207/8 (IPN 0754/8, 156/8, 911/5)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Kieł" znajdują się donosy i informacje dot. w/w. IPN BU 00200/322 (19912/I)
.