Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Jamiołkowski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 10-03-1947
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Gotowość". Jerzy Jamiołkowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” i redaktor gazety zakładowej, przechodzi w materiałach dotyczących przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Wymieniany we wniosku naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Białymstoku z 30.11.1980 jako przeznaczony do izolowania „w warunkach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego" oraz w piśmie z 14.11.1981 jako osoba przewidziana do objęcia akcją "Wrzos". IPN Bi 047/2227 (212/1).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Miasto" (nr. rej. Bk 26415) prowadzona w okresie 12.11.1980-15.08.1983 przez Wydz. III "A"/ V KWMO/WUSW w Białymstoku dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Jerzy Jamiołkowski był inwigilowany w ramach operacji "Lato-80" jako delegat na zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko Jerzego Jamiołkowskiego. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Akcja" (nr rej. Bk 26969) prowadzona w okresie 16.03-30.06.1981 przez Wydz. III "A" KW MO w Białymstoku. Sprawę założono w związku z zainicjowaną przez Jerzego Jamiołkowskiego na terenie „Fast” akcją zbierania podpisów pod apelem o uwolnienie więźniów politycznych. IPN Bi 012/316 (2379/II).
Jerzy Jamiołkowski 01.07.1981 został zarejestrowany pod nr Bk 27234 przez Wydział III "A" KW MO w Białymstoku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Oficyna". Sprawę założono w związku z kolportażem przez kierownictwo KZ NSZZ „Solidarność” nielegalnych wydawnictw na terenie PZPB „Fasty”. Sprawę zakończono 26.11.1981. IPN Bi 012/339 (2436/II).
Jerzy Jamiołkowski, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w BZPB "Fasty" w Białymstoku, sprawdzany był w ramach prowadzonej przez Wydz. III „A” KW MO w Białymstoku Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Uchwała" (nr rej. sprawy Bk 27302). Sprawę założono 30.07.1981 w związku z niezadowoleniem załogi PZPB wywołanym zmniejszeniem przydziału mięsa na kartki w sierpniu 1981. Sprawę zakończono 07.09.1981 poinformowaniem władz politycznych. IPN Bi 012/325 (2393/II).
Jerzy Jamiołkowski przechodzi w materiałach prowadzonej przez Wydz. III „A” KW MO w Białymstoku Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Odnowiciele" (nr rej. Bk 27398) prowadzonej w związku z wywieszeniem na tablicy ogłoszeń „Solidarności” w „Fastach” ulotek o treściach antyradzieckich. IPN Bi 012/343 (2442/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Obrońcy" została założona 23.09.1981przez Wydz. III "A" KW MO w Białymstoku (nr rej. sprawy Bk 27426) w związku z utworzeniem na wniosek Jerzego Jamiołkowskiego w BZPB „Fasty” Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Komitet zlikwidowano wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Sprawę zakończono 31.03.1982, członków komitetu założycielskiego kontrolowano w dalszym ciągu w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych. IPN Bi 012/370 (2490/II).
Akta internowania. Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 49/81 wydanej przez komendanta wojewódzkiego MO w Białymstoku z powodu, że "mógłby podjąć aktywne działania przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Suwałkach. Decyzję o internowaniu uchylono 02.03.1982. IPN Bi 07/225 (614/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.1981-02.03.1982 w Areszcie Śledczym w Białymstoku, od 05.01.1982 w Suwałkach. W aktach zachowała się karta ewidencyjna internowanego. IPN Bi 49/11, IPN Bi 6/3.
Jerzy Jamiołkowski jako działacz b. „Solidarności” przechodzi w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Instrukcja" prowadzonej w okresie 18.12.1981-15.12.1982 przez Wydz. III "A" KW MO w Białymstoku (nr rej. sprawy Bk 27666). Sprawę założono w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek nawołujących do strajku załogę BZPB „Fasty” w Białymstoku. IPN Bi 012/419 (2634/II).
Jerzy Jamiołkowski występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) krypt. „Pułkownik” (nr rej. Bk 28253) dot. innej osoby, jako podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”. W dn. 20.05.1982 Kwestionariusz przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawę zakończono 18.01.1983. IPN Bi 012/416 (2627/II).
Rejestrowany 09.04.1982 do nr. Bk 28275 przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Redaktor" w celu dalszej kontroli operacyjnej po uchyleniu internowania jako działacza podziemnych struktur związkowych na terenie BZPB "Fasty" w Białymstoku. W związku z tym, iż działalność NSZZ "Solidarność" w tym zakładzie była przedmiotem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pajęczyna" prowadzenie KE zakończono 28.12.1982, zaś w/w zarejestrowano w ramach tejże sprawy. IPN Bi 012/412 (2622/II).
28.12.1982 rejestrowany przez Wydział V KW MO w Białymstoku pod nr. Bk 29504 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pajęczyna” (sprawa założona 07.08.1982 nr rej. Bk 28759) z powodu kierowniczej działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” w BZPB „Fastach”. 27.04.1983 w mieszkaniu Jamiołkowskiego dokonano przeszukania pod kątem posiadania materiałów propagandowych. Sprawę nadzorował Wydz. VI Dep. V MSW. Rozpracowanie zakończono 21.03.1985 z powodu zaniechania "wrogiej działalności". IPN Bi 012/566 (3062/II).
Akta paszportowe Jerzego Jamiołkowskiego. Wydział V KW MO w Białymstoku 18.09.1982 wniósł zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK i KDL od 20.09.1982 do odwołania, w związku z podejrzeniem "o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej". IPN Bi 452/151823 (EABK 151823).
Kontrolowany przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Gracz" (nr rej. Bk 34571), jako organizator tzw. Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w BZPB w Białymstoku. Sprawę zakończono "rozmową prokuratorską". IPN Bi 012/412 (2622/IIb).
23.11.1988 rejestrowany przez Wydział V WUSW w Białymstoku pod nr. Bk 41425 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Komitet" (nr rej. Bk 41384 z dn. 10.11.1988) jako członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w BZPB „Fasty”. Sprawę zakończono z powodu legalizacji związku. Materiały sprawy zachowały się w formie szczątkowej, znajdują sie w nich informacje od tw: "Czarny", "Józek", "Stefan", "Wiesiek", "Zyta". Brak w nich dokumentów dotyczących Jerzego Jamiołkowskiego. IPN Bi 012/1462 (4322/II).
Akta administracyjne KWMO w Białymstoku. W materiałach dot. rozpracowania działalności związkowej 1980-1981 Jerzy Jamiołkowski wymieniany jest w piśmie naczelnika Wydziału III "A" KW MO w Białymstoku z 19.12.1980 jako jeden z głównych działaczy "Solidarności" w Białymstoku, członek kolegium redakcyjnego Biuletynu MKZ oraz gazety zakładowej "Fasty". IPN Bi 0037/53.
Akta administracyjne KWMO w Białymstoku. W materiałach dot. Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku figuruje informacja o internowaniu Jerzego Jamiołkowskiego w okresie od 13.12.1981 do 02.03.1982. IPN Bi 0037/179.
Akta administracyjne KWMO w Białymstoku. Akta zawierają materiały dotyczące NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Znajduje się w nich pismo naczelnika Wydziału V KW MO w Białymstoku do naczelnika Wydziału VI i III Biura "C" MSW w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji o Jerzym Jamiołkowskim (przed rozpracowaniem) oraz odpowiedź na to pismo, z którego wynika, iż w/w znajdował się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa w związku ze Sprawą Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Uchwała" oraz z kolportażem wydawnictw nielegalnej, niezależnej oficyny wydawniczej wśród załogi BZPB "Fasty" w Białymstoku. IPN Bi 0037/186/3.
Akta administracyjne WUSW w Białymstoku. Nazwisko Jerzego Jamiołkowskiego występuje w dokumencie z 04.11.1986 pt. "Wykaz osób pozostających w zainteresowaniu", z którego wynika, że w/w pozostawał w zainteresowaniu Wydziału IV WUSW w Białymstoku w ramach Sprawy Obiektowej (SO) nr rejestr. 33793. IPN Bi 0037/199/4.
W teczce tajnego współpracownika (TW) ps. "Tadek" prowadzonego przez Wydz. III-A KWMO w Białymstoku znajdują się donosy na Jerzego Jamiołkowskiego. IPN Bi 009/222/1-2 (7443/I).
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Białymstoku. Jerzy Jamiołkowski przechodzi w materiałach śledztwa prowadzonego w sprawie ustalenia redaktorów i wydawców nielegalnych wydawnictw, które pojawiły się na terenie Białegostoku i woj. białostockiego po wprowadzeniu stanu wojennego (Biuletynów Informacyjnych NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok, pisma Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej "Nasz Głos", biuletynów Akademickiego Ruchu Oporu "Opornik", Biuletynów Informacyjnych "Cień", pisma "Nasz Samorząd", miesięcznika "Rzeczpospolita Samorządna"). IPN Bi 07/101/2 (342/III).
.