Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Maciej
Nazwisko: Opala
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 05-11-1942
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Opala współzałożyciel i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, który sprawując funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej „swoją postawą i poglądami inspiruje środowisko służby zdrowia do podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych”, został objęty kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Mózg” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 03.11.1981 pod nr. rej. KA 47470 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Katowice. Sprawę założono na podstawie „materiałów agenturalnych”, z których wynikało, że ww. w dyskusjach prowadzonych w środowisku pracowników naukowo-dydaktycznych ŚlAM „wykazuje wrogi stosunek do polityki Partii i Rządu, a także ZSRR”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie pobudek i motywów działania” ww. oraz kontrola „postawy i zachowania figuranta na uczelni”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Grzegorz Opala, który „odgrywa znaczącą rolę w konsolidowaniu się byłych przywódców i aktywistów uczelnianej >Solidarności<”, zaangażował się w działalność Biskupiego Komitetu Społecznej Pomocy Internowanym i Uwięzionym, a następnie Biskupiego Komitetu Pomocy „Miłość i Sprawiedliwość Społeczna” i udzielał pomocy m.in. osobom więzionym oraz internowanym. W dn. 20.05.1985 SOS krypt. „Mózg” przerejestrowano w ewidencji operacyjnej na kwestionariusz ewidencyjny i w dalszym ciągu kontrolowano „postawę i zachowanie” ww., który „nadal reprezentuje zdecydowanie wrogi stosunek do zachodzących przemian socjalistycznych w PRL”, a także ustalano i rozpoznawano utrzymywane kontakty. W toku sprawy, którą zakończono 14.11.1989 zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz perlustrację korespondencji. Grzegorz Opala był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). Materiały SOS/KE „Mózg” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43898/II. Akta o sygn. IPN Ka 230/2971 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 079/9 (43898/II), IPN Ka 230/2971 (43898/II).
W aktach paszportowych Grzegorza Opali znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę (Z-I-1315/BT) wniesionym przez Wydział III KW MO Katowice i obejmującym wszystkie kraje świata w okresie od 02.08.1982 do odwołania. Ww. objęto zastrzeżeniem wyjazdu jako inicjatora utworzenia i współorganizatora NSZZ „Solidarność” na terenie ŚlAM, członka Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i delegata na Zjazd NSZZ „Solidarność” oraz osobę „negatywnie ustosunkowaną do wprowadzenia stanu wojennego i działalności WRON”. Zastrzeżenie zarejestrowano w ewidencji operacyjnej 03.09.1982 pod nr. rej. KA 47470. Anulowano 13.04.1988 ze względu na „liberalizację polityki paszportowej”. IPN Ka 620/22277 (EAKT 22277)
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania dotyczące delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność” w tym Grzegorza Opali - delegata z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, pełniącego funkcję członka Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej Śląskiej Akademii Medycznej. IPN Sz 0012/260 t.2 (1027/IV)
.