Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Elżbieta
Nazwisko: Wojciechowicz
Nazwisko rodowe: Kaliszczak
Miejsce urodzenia: Ostrowiec Świętokrzyski
Data urodzenia: 04-11-1944
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Oficyna" założona przez Wydz. III-2 KSMO pod nr Wa 26490 na osoby działające w niezależnym Wydawnictwie im.Konstytucji 3 Maja. Sprawa została przekazana do prowadzenia Wydz. V Dep. III MSW i zarejestrowana pod nr 63703. W toku sprawy ustalono, że wydawnictwo zostało utworzone w połowie 1978 przez kilku czołowych działaczy ROPCiO. Wydawnictwo prowadziło wsparcie poligraficzne również dla "różnych nielegalnym grup antypaństwowych": "Ruchu Młodej Polski", "Konfederacji Polski Niepodległej", "Ruchu Wolnych Demokratów", w nieznacznym stopniu także dla "KSS KOR", a po sierpniu 1980 - dla NSZZ "Solidarność". Joanna Wojciechowicz występuje w sprawie jako "szef propagandy" MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, która współpracowała z Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja. IPN BU 0204/1781 (51840/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa krypt. "Klan" dotycząca "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 24.08.1982 SO "Klan" przemianowano na "Związek". Materiały zawierają m.in. charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany spraw, stenogramy ze spotkań. Joanna Wojciechowicz występuje jako działaczka MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, szefowa działu rozpowszechniania informacji NSZZ "Solidarność" we Wrzeszczu, rozpracowywana przez agenturę. IPN Gd 003/166 (IV-185) t. 3, 8, 10-11, 15-16, 24-25.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach sprawy krypt. "Kobra" prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW, 09.11.1988 przerejestrowanej na SOR krypt. "Serwis" i prowadzonej przez Insp. 2 WUSW Gdańsk. W zw. z powyższym rozpracowaniem otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres od września 1986 do września 1988 wydane na wniosek Wydz. III WUSW Gdańsk. Sprawę zdjęto z ewidencji 20.10.1989. Materiały zniszczono. Materiałów arch. brak. Wpis na podst. zapisu ewid.oraz akt IPN Gd 0027/3842 t. 4, IPN Gd 00131/22.
Sprawa Kontrolna Rozpracowywana w ramach sprawy krypt. "Kobra" prowadzonej w celu inwigilacji "nielegalnego" wydawnictwa w PRL. Wymieniona zatrudniona jako plastyk w NSZZ "Solidarność" w Gdańsku była podejrzana o zaangażowanie w wykonanie i rozpowszechnianie fałszywego numeru "Rzeczywistość". Z uwagi na potwierdzenie jedynie faktu przypadkowego posiadania jednego z egzemplarzy wymienionego wydawnictwa przez Joannę Wojciechowicz, odstąpiono od prowadzenia dalszych czynności uznając sprawę za zakończoną. Materiały złożono do archiwum Biura "C" MSW dnia 03.06.1988 pod nr 5611/K. IPN BU 0364/243 (5611/K).
Akta internowanego Internowana w ramach Akcji "Jodła" ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa wojew. gdańskiego." Zatrzymana przez KWMO w Gdańsku 13.12.1981 o godz. 04:00. Umieszczona w AŚ w Gdańsku, następnie w ZK Bydgoszcz (od 16.12.1981), w OO Gołdap (od 10.01.1982), w OO Darłówko (od 11.06.1982). Zwolniona w dniu 30.06.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 208 z dnia 29.06.1982. IPN Sz 264/181 (IPN Gd 149/181).
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Joanna Wojciechowicz figuruje z imienia i nazwiska jako przeznaczona do zatrzymania przez KWMO Gdańsk oraz na wykazie internowanych osób z woj. gdańskiego z dnia 13.12.1981. IPN Gd0207/10 (IPN BU 0754/10,911/2), IPN Gd 340/2 t.1 (911/2), IPN Gd0207/12(IPN BU 0754/12,911/6).
Akta prokuratorskie Pisma w sprawie osób internowanych na mocy dekretu z dnia 12.12.1981 o wprowadzeniu stanu wojennego dot. m.in. Joanny Wojciechowicz, umieszczonej w ZK Bydgoszcz-Fordon. 20.12.1981 wniosła do Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku zażalenie na warunki i zasadność internowania. IPN Gd 76/16 (398/91).
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Joanna Wojciechowicz występuje w wykazie osób internowanych w ZK Fordon w Bydgoszczy oraz jako kierownik rozpowszechniania informacji NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta administracyjne Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 03.12.1982 (dot. sprawy operacyjnej krypt. „Gotowość” odnośnie wprowadzenia stanu wojennego). W związku z powyższym do zniszczenia zakwalifikowano arkusz ewidencyjny Joanny Wojciechowicz (zgodność imienia i nazwiska ww.) z dnia 23.09.1981, który komisyjnie zniszczono 28.12.1982 . IPN Gd 0207/8 (IPN 0754/8, 156/8, 911/5).
Akta operacyjne "Materiały operacyjne b. Wydz. II SB WUSW w Gdańsku t. 3: 1983 r." Joanna Wojciechowicz przechodzi w obserwacji dyplomaty amerykańskiego pseud. "Antałek-81" przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku w dniu 02.05.1983. Wymieniona otrzymała pseudonim "Adela". IPN Gd 0046/808 t. 3.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. „Alternatywa” dot. organizacji: „Ruch Wolność i Pokój”, „Federacja Młodzieży Walczącej”, „Międzymiastówka Anarchistyczna” działających na terenie woj. gdańskiego. Joanna Wojciechowicz wymieniona jako figurantka sprawy krypt. "Kobra", nr Gd 37161; odegrała "rolę inspirującą" w głodówce w obronie represjonowanych członków Ruchu "Wolność i Pokój" w dniu 16.03.1986 w Podkowie Leśnej k. Warszawy. 21.12.1987 zatrzymana i dowieziona do Komisariatu I MO w Gdyni na fakt "przebywania bez określonego celu" przed gmachem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczestniczyła w manifestacji Ruchu "Wolność i Pokój" 24.02.1989 w Gdańsku. IPN GD 0027/3842 t. 4 ,8, 9,13 (19960/II), mkf IPN Gd 00118/1317 (19960/2).
Akta kontrolne śledztwa Postępowanie w sprawie kolportowania "nielegalnych" wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk i Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (nr sprawy 4 Ds-111/84). W związku z prowadzoną sprawą Joanna Wojciechowicz przeszukana w miejscu zamieszkania 15.10.1985 z uwagi na to, że w jej posiadaniu "mogły znajdować się przedmioty stanowiące dowód w sprawie 4 Ds.111/84". IPN Gd 013/110 t. 6, 7, 9, 11 (III-8517).
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. 24.04.1987 Joanna Wojciechowicz przeszukana w miejscu zamieszkania w zw. z tym, że "działa jako łącznik w ramach porozumienia między tzw. >Solidarnością Walczącą< i Liberalno-Demokratyczną Partią >Niepodległość< na rzecz Oddziału Gdańskiego Solidarności Walczącej". W trakcie przeszukania ujawniono wydawnictwa bezdebitowe. W zw. z powyższym Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk wystąpił do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Gdańsku (nr rep. 4 Ko-18/87/w) o ukaranie ww. 18.03.1988 Kolegium uznało ww. winną zarzucanego jej wykroczenia i ukarało ją grzywną oraz dodatkową karą w postaci podania treści orzeczenia do wiadomości publicznej na koszt obwinionej. IPN Gd 77/14 t. 1.
Akta paszportowe 05.05.1972 otrzymała decyzję odmowną na wyjazd czasowy do Francji na zasadzie art. 4 ust.2 pkt 5 Ustawy o paszportach z dnia 1959 roku. Otrzymała zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ na okres od sierpnia 1984 do sierpnia 1986 wydane na wniosek Wydz. III WUSW Gdańsk, gdyż "w okresie poprzednim kierowała sekcją propagandy MKZ Gdańsk. Była współpracowniczką KSS-KOR. Obecnie jak wynika z posiadanych informacji operacyjnych nie zaniechała wrogiej działalności. Była mocno zaangażowana w działalność propagandową zmierzającą do zakłócenia przebiegu wyborów do rad narodowych". Kolejne zastrzeżenie na wyjazdy do WKŚ otrzymała na okres od września 1986 do września 1988 na wniosek Wydz. III WUSW Gdańsk w zw. z rozpracowywaniem wymienionej pod nr Gd 37161. Kolejne zastrzeżenie otrzymała od 05.05.1988 do 05.05.1990 w zw. z objęciem ww. sprawą Wydz. Śledczego WUSW Gdańsk (RSOW 23/87) i ukaraniem przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku. Zastrzeżenie anulowano w czerwcu 1989. IPN Gd 00131/22 (EAGd 8157).
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Kieł" znajdują się doniesienia dot. wymienionej. IPN BU 00200/322/1 (I-19912).
.