Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Mariusz
Nazwisko: Wołocznik
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-05-1961
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Wołocznik 18.01.1982 był rejestrowany przez Wydz. III KWMO w Pile jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Linoryt-19" nr rej. 4505 wszczętej po pojawieniu się na terenie Piły ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” w grudniu 1981. Sprawa została zakończona po aresztowaniu Zbigniewa Wołocznika. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 264/II. Akta o sygn. 264/II zniszczono 08.01.1990 za protokołem brakowania nr 4/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pile (Ds. 17/82). Zatrzymany 8.01.1982 jako podejrzany o popełnienie czynu z art. 48 ust. 1 dekretu o Stanie Wojennym. Decyzją prokuratora przeszukano mieszkanie Z. Wołocznika w Pile oraz mieszkanie jego rodziców w Lęborku. Ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie KW MO w Pile. W sprawie zastosowano tryb doraźny. 16.01.1982 sprawa została przekazana do sądu. IPN Po 053/24 (24/III).
Akta sądowe w sprawie Zbigniewa Wołocznika. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Pile z tymczasową siedzibą w Chodzieży (II K. 10/82) z 29.01.1982 na 2 lata więzienia oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych, za to, że „jako uczeń Policealnego Studium Zawodowego »Reklama« w czasie od 13 do 15.12.1981 w Pile nie odstąpił od udziału w działalności Związku Zawodowego »Solidarność«, sporządzając kilkaset ulotek i część z nich kolportując, pomimo zawieszenia jego działalności". Wyrok został utrzymany przez Izbę Karną Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. 30.12.1982 Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał pozytywną opinię na temat ułaskawienia ww. Opuścił on zakład karny 04.02.1983. W dn. 13.02.1989 SW w Poznaniu wydał decyzję o zatarciu kary. IPN Po 393/1.
Akta penitencjarne Zbigniewa Wołocznika, który po wyroku skazującym został przekazany z aresztu KW MO w Pile do Aresztu Śledczego w Poznaniu. 16.03.1982 przekazany do zakładu w Sieradzu, a 26.03.1982 do Kalisza. Decyzją z 11.06.1982 przekazany do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Opuścił więzienie po decyzji o warunkowym zwolnieniu z 2.02.1983. IPN Wr 31/1883 (54/1983).
Akta wykonania kary w sprawie Z. Wołocznika. Ww. opuścił zakład karny po decyzji o warunkowym zwolnieniu. Dowody rzeczowe zebrane w trakcie śledztwa zniszczono 21.10.1982. IPN Po 431/4.
Akta śledcze w sprawie postępowań ułaskawieniowych na podstawie przepisów uchwały Rady Państwa z 20.12.1982. W materiałach znajdują się opinie oraz wywiady środowiskowe dotyczące wniosku o zastosowanie amnestii wobec Z. Wołocznika. IPN Gd 012/63 t. 2 (101/III).
Dokumentacja administracyjna WUSW w Słupsku dotycząca upoważnienia osób do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w przedsiębiorstwach i instytucjach województwa słupskiego. Decyzją nr C-0182/85 z 24.05.1985 Zbigniewowi Wołocznikowi jako „karanemu sądownie za kolportaż antypaństwowych ulotek”, nie wyrażono zgody na upoważnienie do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. IPN Gd 06/78 t. 47 (80/47).
.