Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Janiszewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 24-05-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. Na zasadzie art. 4 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego Komendant Wojewódzki MO w Toruniu 29.10.1982 wydał decyzję nr 293/82-OE o internowaniu Mieczysława Janiszewskiego z powodu „nieprzestrzegania obowiązującego prawa”. Zatrzymany 29.10.1982 i doprowadzony do OO. w Kwidzynie. Decyzją nr 234/82-OE z 26.11.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 4 (54/III)
Akta internowanego Mieczysław Janiszewski internowany na mocy decyzji nr 293/82-OE z 29.10.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Powodem internowania było „nieprzestrzeganie obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego”. Decyzją nr 234/82-OE z 26.11.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu uchylono internowanie. IPN Gd 162/232 (232/11/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww., działacz b. NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „S” przy Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Toruniu od 03.12.1982 kontrolowany operacyjnie z powodu „udziału lub współudziału w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma(…)”. 12.11.1983 zatrzymany na 48 godzin z powodu uczestnictwa w nielegalnym spotkaniu, którego celem było „napisanie petycji w sprawie uwolnienia liderów b. „S” i „KSS-KOR”. Ponownie zatrzymany 6.03.1984 na 48 godzin w związku z przeszukaniem w miejscu pracy i zamieszkania, w trakcie którego zakwestionowano nielegalną literaturę. KE zakończono 9.07.1985 gdyż „ww. wykazano, że jego działalność opozycyjna jest bezcelowa". Z powodu uaktywnienia działalności podziemia politycznego w 1985 w środowisku „Tajnej Komisji Zakładowej przy Służbie Zdrowia w Toruniu” postanowiono o wszczęciu SOS krypt. "Psychiatra". Sprawę zakończono z powodu nie potwierdzenia działalności ww. w „TKZ” b. NSZZ »S« przy Służbie Zdrowia w Toruniu. IPN By 0104/245 (mkf 2119/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na fakt kradzieży 19.04.1982 z ZOZ im. M. Kopernika w Toruniu powielaczy, w celu ustalenia sprawców oraz zbadania, czy powielacze zostały wykorzystane do produkcji nielegalnych wydawnictw. M. Janiszewski 14.10.1982 został przeszukany w miejscu zamieszkania i pracy w związku z informacja uzyskaną przez Wydz. III KWMO w Toruniu dotyczącą skradzionych 19.04.1982 z ZOZ im. M. Kopernika w Toruniu powielaczy. W trakcie przeszukania u ww. zakwestionowano materiały świadczące o prowadzeniu nielegalnej działalności. Z ww. 29.11.1982 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W związku z brakiem możliwości ustalenia sprawców kradzieży sprawę zakończono. Materiały 7.08.1985 złożono do archiwum pod sygn. 1500/II. IPN By 081/775 (1500/II)
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego od 2.03.1984 w sprawie kolportowania na terenie Torunia ulotek zatytułowanych "Elana" sygnowanych przez zdelegalizowany NSZZ »Solidarność«. M. Janiszewski figuruje w Notatce służbowej sporządzonej 6.03.1984 przez młodszego chorążego Wydz. III KWMO w Toruniu, który uzyskał informację, że ww. „przechowuje w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy antypaństwowe wydawnictwa, które mają być następnie wykorzystane do dalszego kolportażu na terenie miasta”. W trakcie przeszukania w miejscu zamieszkania 6.03.1984 u ww. zakwestionowano „nielegalne materiały”. Postanowieniem z 11.04.1984 Prokuratura Rejonowa w Toruniu wyłączyła ze śledztwa 1 Ds. 468/84 m. in. notatkę dot. ww. IPN By 082/145 t. 4, 7 (198/III)
Akta paszportowe Wydz. III KWMO w Gdańsku 12.01.1983 w związku z zapytaniem kierowanym przez Wydz. Paszportów KWMO w Toruniu dot. wniosku M. Janiszewskiego z 1.12.1982 o wyjazd stały do Szwajcarii udzielił odpowiedzi, że ww. „był podejrzany o ukrywanie oraz przerzut powielaczy pochodzących z kradzieży z włamaniem do pomieszczeń powielarni Szpitala Miejskiego w Toruniu w nocy z 17 na 18.04.1982”. U ww. 29.10.1982 w trakcie przeszukania w miejscu zamieszkania zakwestionowano materiały świadczące o „negatywnej działalności”. Internowany 29.10.1982. Zwolniony 26.11.1982. EATO 32501
.