Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Ritter
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-09-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 28.01.1984 rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Cienie” dotyczącej działalności struktur NSZZ „Solidarność” na terenie portu w Gdańsku. 21.11.1989 sprawę zdjęto z ewidencji, a następnie materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych oraz wydawania podziemnego pisma „Portowiec”. 14.06.1984 w mieszkaniu Marka Rittera przeprowadzono przeszukanie, w czasie którego znaleziono 17 kartek mogących posłużyć jako matryce do sporządzenia wydawnictw podziemnych. 16.06.1984 w/w został tymczasowo aresztowany, a materiały włączono do śledztwa prowadzonego przeciwko innemu z zatrzymanych działaczy. W czasie przesłuchań utrzymywał, że zakwestionowane kartki papieru znalazł w tramwaju. Zostały pobrane próbki pisma, materiały zostały także wysłane do Okręgowego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Śledztwo umorzono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. W dn. 3.08.1985 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” pod nr III-8574. IPN Gd 013/159 (8574/III)
Akta tymczasowo-aresztowanego Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Tymczasowo aresztowany 16.06.1984. W uzasadnieniu zapisano: „w okresie od 1982 do czerwca 1984 w Gdańsku działając wspólnie z innymi osobami podjął działania zmierzające do drukowania i redagowania pism bezdebitowych, zawierających treści szkalujące ustrój i władze PRL, których celem było wywołanie niepokojów publicznych lub rozruchów”. W areszcie przebywał do 7.08.1984. IPN Gd 161/338 (40/1306)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie nielegalnego wydawania i kolportażu pisma „Portowiec”. Prokurator zatwierdził tymczasowe aresztowanie dla Marka Rittera 16.06.1984. W/w został następnie skierowany do Aresztu Śledczego w Gdańsku. 24.07.1984 wydano decyzję o zastosowaniu przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1984. Dn. 07.08.1984 sankcja została uchylona, a 15.08.1984 na mocy decyzji prokuratora śledztwo zostało umorzone. 10.04.1985 wydano decyzję o przepadku na rzecz skarbu państwa przedmiotów zarekwirowanych w czasie przeszukania w mieszkaniu M. Rittera. IPN Gd 69/18
Akta paszportowe Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach zagranicznych na wniosek naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku wydano zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ (wszystkich krajów świata) na okres od 10.07.1984 do 10.07.1986. Dodatkowe zastrzeżenie na okres 2 lat wydał też 1.01.1985 naczelnik Wydziału V WUSW. 8.03.1985 M. Ritter otrzymał z tego powodu odmowę wyjazdu turystycznego do Włoch. IPN Gd 645/304590 (EAGD 304590)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw oraz ulotek na terenie Trójmiasta. M. Ritter pojawia się w wykazie osób u których Wydział V WUSW planował profilaktyczne przeszukania w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu PRL w 1985 r. IPN Gd 013/110 t. 9 (8517/III)
.