Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Raszewski
Miejsce urodzenia: Zduńska Wola
Data urodzenia: 03-12-1936
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Mariusz Beg

Aleksander Szyszkow


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 11.11.1982 do 25.11.1982 w sprawie kolportowania nielegalnych ulotek przez członka zawieszonego NSZZ "Solidarność" J. Raszewskiego 9.11.1982 w restauracji "Leśna" w Napierkach. 9.11.1982 przeszukano samochód, którym kierował. W trakcie przeszukania odnaleziono nielegalne ulotki. 10.11.1982 dokonano przeszukano mieszkania w Gdańsku i w miejscu pracy. Aresztowany tymczasowo pod zarzutem przewozu, a następnie rozpowszechniania nielegalnych ulotek o treści poniżającej naczelne organy PRL. IPN Bi 086/39 (5549/III), IPN Bi 0090/985 (mkf 985/3)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przeciwko J. Raszewskiemu, podejrzanemu o przewóz i rozpowszechnianie ulotek 9.11.1982 w restauracji "Leśna" w Napierkach. 11.11.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Olsztynie. 26.11.1982 sporządzono akt oskarżenia. IPN Bi 167/548
Akta sądowe Akta w sprawie postępowania Pm.Śl.II-147/82 prowadzonego przeciwko Józefowi Raszewskiemu. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie z 16.12.1982 po odstąpieniu przez sąd od trybu postępowania doraźnego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przepadek dowodów rzeczowych. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 4.08.1983 ww. darowano karę pozbawienia wolności na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. 31.10.1989 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć" skazanie z 16.12.1982. IPN By 51/215
Akta penitencjarne J. Raszewski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Garnizonowej w Olsztynie z 11.11.1982 w związku z prowadzonym postępowaniem Pm.Śl.II-147/82. 26.11.1982 przybył do ZK w Barczewie. Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (Sow. 457/82) z 16.12.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 31.05.1983 przewieziony do ZK w Braniewie. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 4.08.1983 ww. darowano karę więzienia i zarządzono zwolnienie z zakładu karnego na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Zwolniony 8.08.1983. IPN Gd 131/58 (184/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 9.01.1984 pod nr 48177 do SOR krypt. "Gniazdo" nr rej. 48147 prowadzonej w okresie od 23.12.1983 do 4.07.1989 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku dotyczącej członków nielegalnej organizacji pn. "Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Region Gdańsk. 16.02.1989 przerejestrowany do SOR krypt. "Sabat-2" nr rej. 57033 prowadzonej w okresie od 10.11.1987 do 20.10.1989 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Materiały dotyczące SOR krypt. "Gniazdo" złożone 4.07.1989 do archiwum pod sygn. 19806/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiały dotyczące SOR krypt. "Sabat-2" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". Józef Raszewski figuruje w piśmie "Nasz Czas" nr 56 z 19.05.1986 w rubryce "Więźniowie sumienia naszego regionu" aresztowany 8.10.1985. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 12.4.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds.56/84) dotyczącego działalności w nielegalnym związku od grudnia 1981 do kwietnia 1984 m.in. J. Raszewskiego, którego działalność polegała na m.in. drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy społeczne. W toku przeszukania w miejscu pracy 10.4.1984 ujawniono nielegalne wydawnictwa m.in. "Megazet"-Międzyzakładowa Gazeta NSZZ "Solidarność". Aresztowany tymczasowo 12.4.1984 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984 prokuratura 13.08.1984 uchyliła areszt tymczasowy. 8.9.1984 postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. Akta kontrolne śledztwa złożono do archiwum 2.11.1987 pod sygn. 8705/III. Akta o sygn. IPN Gd 481/12 stanowią dokumentację fotograficzną zabezpieczoną w czasie przeszukania mieszkania ww. 10.04.1984. IPN Gd 013/242 t. 1-2 (8705/III), IPN Gd 481/12
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego dotyczące m.in. J. Raszewskiego z racji zakwestionowanych w trakcie przeszukania 10.4.1984 nielegalnych wydawnictw świadczących o prowadzeniu przez ww. nielegalnej działalności. Ww. został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 10.04.1984 i osadzony w AŚ w Gdańsku. 13.08.1984 zwolniony z tymczasowego aresztowania. 8.09.1984 śledztwo umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. Nielegalne wydawnictwa zakwestionowane w trakcie przeszukania zniszczono na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku (III Ko.180/86) z 24.07.1986. IPN Gd 68/9 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Józef Raszewski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds.56/84) z 10.04.1984 w związku z podejrzeniem o to, że " w okresie od sierpnia 1983 do kwietnia 1984 w Gdańsku biorąc udział w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność", który to związek został prawnie rozwiązany, a jego istnienie, ustrój i cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego i rozruchów w ten sposób, że brał udział w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 13.08.1984 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Zwolniony 13.08.1984. IPN Gd 161/336 (40/1303)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego od 10.10.1985 do 7.4.1986 w sprawie m.in. J. Raszewskiego podejrzanego o "agitację na rzecz bojkotu wyborów do Sejmu w 1985 poprzez zakup prosiaka, którego po obu bokach [wraz z innymi] pokrył napisem wykonanym czerwoną farbą >Ja głosuję< i zamierzał wypuścić go na ulicy w centrum Gdyni". Zatrzymany 8.10.1985, przeszukano samochód, który prowadził, osobę i mieszkanie ww. 8.04.1986 sporządzono akt oskarżenia, że "8.10.1985 w Gdyni działając wspólnie i w porozumieniu [z innymi osobami] przygotowali do kolportowania ulotki o treści nawołującej do zbojkotowania wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13.10.1985 oraz podjęli inne działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego". IPN Gd 013/299 (8787/III)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 20.05.1986 na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przepadek dowodów rzeczowych w sprawie poprzez ich zniszczenie oraz obciążył kosztami sądowymi. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z 10.09.1986 postępowanie oraz tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec J. Raszewskiego zostało umorzone na mocy ustawy z 17.07.1986. IPN Gd 113/7 t .1-3
Akta prokuratorskie Józef Raszewski został zatrzymany 30.08.1987 w kawiarni "Słowianka" w Gdańsku-Nowym Porcie podczas kolportowania nielegalnego wydawnictwa pt. "Portowiec". 31.08.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przeszukał mieszkanie ww. W trakcie przeszukania zakwestionowano m.in. 30 egzemplarzy pisma "Portowiec" oraz 2 egzemplarze ulotki "Solidarność- fundusz inwestycyjny Solidarność". 1.09.1987 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej w prasie na koszt obwinionego. IPN Gd 73/2/2/20 (347/89)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52 a Kodeksu Wykroczeń. Ww. został zatrzymany 30.08.1987 w kawiarni "Słowianka" w Gdańsku-Nowym Porcie, ponieważ kolportował tam nielegalne pismo pt. "Portowiec" za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska 1.09.1987. W materiałach znajdują się informacje dotyczące postępowań prowadzonych przeciwko ww. w 1982, 1984, 1985. IPN Gd 77/14 t. 1
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej], od 11.1989 prowadzony przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Gdańsku. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dokumentacja ewidencyjna W związku z prowadzonym postępowaniem przeciwko J. Raszewskiemu Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 9.9.1987 zastrzegł wyjazdy do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie od 3.09.1987 do 3.09.1989. Zastrzeżenie odwołano 21.06.1989. Wpis na podstawie ZSKO.
.