Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Jan
Nazwisko: Hall
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-05-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Aleksander Hall występuje w aktach SOR, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działaczy ROPCiO na terenie całego kraju. IPN BU 0222/243 (53123/II) - akta; IPN BU 01228/309 (53123/2) - mikrofilm.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Ww. wraz z grupą studentów 16.12.1977 złożył wieniec z szarfą: "Poległym w grudniu robotnikom. Studenci" i zapalił znicze pod murem ogradzającym Stocznię. 3.05.1979 pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku wraz z innymi osobami złożył szarfę z napisem: "W 188 rocznicę Konstytucji 3 Maja Gdańska Grupa ROPCziO". Podpisał się pod petycją z 1.01.1977 nawiązującą do wydarzeń czerwcowych 1976 kierowaną do Marszałka Sejmu PRL. 17.12.1977 w Gdańsku wraz z inną osobą rozdawał ulotki "Ruch obrony praw człowieka i obywatela w Polsce". Treść ulotek dot. żądania ogłoszenia Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka w Dzienniku Ustaw. Zbierał podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. W latach 1977-1980 wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie i osobę ww. IPN Gd 013/136 t. 2, 5, 8, 11-14 (8551/III), IPN Gd 286/20, IPN Gd 286/21
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako figurant w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania „Dominik”, dotyczącej innej osoby, prowadzonej przez Wydział IV KWMO w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN By 081/307.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania dot. aktywności jednego z liderów opozycji na terenie Śląska. A. Hall występuje w meldunkach dotyczących głodówki przeciwko przetrzymywaniu więźniów politycznych w PRL, która miała miejsce w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz wizyty śląskiego działacza na Wybrzeżu 30-31.03.1979. Brał on również udział w spotkaniu liderów ROPCiO w Krakowie 9.12.1979. Został tam zaproponowany jako kandydat na członka Rady Tymczasowej ROPCiO. IPN Ka 048/916 t. 2, 6 (44073/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Aleksander Hall był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Hak". Materiały zniszczono 11.12.1989 przez Wydz. OKKP Gdańsk. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały zawierają oświadczenie z 30.05.1978 podpisane przez »Komitet Założycielski WZZ« i redakcję pisma »Bratniak« (w tym A. Halla) dot. kontynuacji głodówki protestacyjnej przez działaczy opozycji w związku z pobiciem przez MO i bezprawnym skazaniem na 2 miesiące aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń członka »Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych«, który prowadził w więzieniu głodówkę podjętą 28.05.1978. IPN Gd 441/117
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę "nielegalnych" wydawnictw. A. Hall został zatrzymany 10.10.1978 w mieszkaniu jednego z działaczy, gdzie miało odbyć się zebranie członków gdańskiego SKS-u, przewieziony do KMMO w Sopocie, tam poddany przeszukaniu osobistemu w wyniku którego ujawniono dokumenty nie posiadające debitu. Został zatrzymany w tamtejszym areszcie na 48 godz. W dn. 23.10.1978 został przeszukany po opuszczeniu pociągu relacji Warszawa-Gdynia, przewoził maszynopisy "Bratniaka", "Propozycji", "Ruchu Związkowego", "Opozycji" oraz "Polaków". 17.12.1978 przeszukano mieszkanie A. Halla w związku z planowaną przez KOR i SKS uroczystością składania wieńców pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiem im. Lenina. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 materiały 4 Ds. 60/78 włączono do materiałów śledztwa 4 Ds. 46/80 i prowadzono je pod tym numerem. IPN Gd 286/1 t. 1-2
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dot. PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds 46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds 60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds 46/80. A. Hall był jednym z 78 podejrzanych w sprawie 4 Ds 46/80. 12.06.1980 przeszukano jego mieszkanie, 02.07.1980 był przesłuchiwany. Śledztwo w sprawie zostało umorzone postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/2 t. 1, 6
Akta operacyjne Materiały operacyjne dotyczące obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanego przez ugrupowania opozycyjne. Plany, notatki służbowe, wykazy. A. Hall był jednym z organizatorów w 1979 uroczystości z okazji 61 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ww. został zatrzymany 11.11.1979 na 48 godz. W Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą odnośnie uroczystości związanych z obchodami 62 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, których organizatorem był «Ruch Młodej Polski». IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7)
Akta operacyjne Zbiór materiałów operacyjnych dotyczących rozpracowywania działaczy opozycyjnych na terenie Trójmiasta. A. Hall figuruje w meldunku operacyjnym sporządzonym przez funkcjonariusza Wydz. III KWMO w Gdańsku dotyczącym spotkania, które zostało zorganizowane przez „elementy antysocjalistyczne z terenu Trójmiasta skupione w gdańskim środowisku «Ruch Młodej Polski»". Spotkanie miało miejsce 25.10.1979 w mieszkaniu jednego z działaczy opozycji i dotyczyło tematyki najnowszej historii Polski. Udział w nim wzięły 42 osoby, w tym ww. IPN Gd 0046/829 t. 5 (1486/5)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Usiłowania". Materiały dotyczące działań związanych z przerzutem do Radomia wydawnictw antysocjalistycznych i zorganizowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). A. Hall pojawia się w wykazie działaczy ROPCiO, którzy znajdują się w zainteresowaniu poszczególnych KWMO na terenie kraju. IPN Ra 08/742 t. 1 (743/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania dotycząca kolportażu na terenie województwa radomskiego czasopisma podziemnego „Bratniak”. A. Hall jako członek kolegium redakcyjnego pojawia się w materiałach opisujących osoby tworzące czasopismo. IPN Ra 08/532 (533/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski” - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. A. Hall rozpracowywany w ramach SOR jako członek ROPCziO, redaktor czasopisma "Bratniak", jeden z założycieli i autor deklaracji ideowej "Ruchu Młodej Polski", biorący aktywny udział w wydarzeniach sierpniowych 1980, członek Prezydium NSZZ "Solidarność", figurant SOR krypt. "Hak". Był zaangażowany w prace "Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania". Sprawę zakończono w związku z "faktem niepodejmowania działalności przez nielegalną organizację pn. >Ruch Młodej Polski<". IPN Gd 340/1 t. 1-3 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania dotycząca aktywistki duszpasterstwa akademickiego z Torunia, która utrzymywała kontakty organizacyjne z opozycjonistami z Gdańska. Kilkakrotnie spotykała się z A. Hallem w Gdańsku, a także w Toruniu. Sprawa została złożona do archiwum do nr 524/II. IPN By 081/307 (524/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Założona w związku z podejrzeniem działaczki opozycyjnej z Przemyśla o kontakty z działającą w Gdańsku grupą antysocjalistyczną za pośrednictwem mężczyzny o imieniu lub pseudonimie "Olek". Na podstawie szyfrogramu przysłanego z Wydz. III KWMO w Gdańsku ustalono, że "Olek" to Aleksander Hall, rozpracowywany przez ten wydział, znany i aktywny działacz opozycyjny na terenie Trójmiasta, współzałożyciel organizacji «Ruch Młodej Polski», redaktor "nielegalnego" wydawnictwa p.t. «Bratniak», utrzymujący także aktywne kontakty ze środowiskami opozycyjnymi na terenie kraju. IPN Rz 034/106 (342/II)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. W materiałach znajduje się charakterystyka Aleksandra Halla, członka ROPCiO, założyciela RMP i czasopisma "Bratniak", który był inwigilowany przez Wydz. "T" KW MO Gdańsk, figuruje w donosie TW "Grzegorz" z 16.08.1980 i donosie TW "Antoni" z 17.08.1980. IPN Gd 0046/364/1 (914/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Aleksander Hall występuje w aktach SOR, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała "Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja". IPN BU 0204/1781 t. 1
Akta administracyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu Elbląg. A. Hall przechodzi w aktach jako jeden ze współzałożycieli Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. IPN Gd 07/50 t. 1 (51/1)
Akta operacyjne Meldunki operacyjne Wydziału IV KWMO w Gdańsku dotyczące mszy świętych i nabożeństw w których brali udział działacze opozycji niepodległościowej. A. Hall pojawia się w meldunkach z mszy za ojczyznę w gdańskich kościołach Św. Brygidy, Św. Krzyża i Św. Mikołaja. Brał on również udział w modłach za uwięzionych z powodów politycznych w kaplicy Ostrobramskiej w kościele Św. Brygidy. W/w był jednym z organizatorów tych wydarzeń. Wygłaszał on również prelekcje po zakończeniu modlitw. IPN Gd 468/1-3; IPN Gd 468/5-6
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. A.Hall przechodzi w informacjach sytuacyjnych z 19 i 26.08.1980 jako działacz RMP przebywający na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Ww. figuruje w "Planie operacyjnego zabezpieczenia imprez związanych z odsłonięciem pomników i tablicy pamiątkowej na terenie Gdańska i Gdyni w 10 rocznicę wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu" sporządzonym 28.11.1980 jako osoba związana z RMP, którą należy objąć "szczególną kontrolą" prowadzoną przez Wydz. III, III "A", "T", "B" KWMO Gdańsk. Akta zawierają protokół zniszczenia dokumentów na mocy decyzji nr 37/82 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982, w tym arkusza ewidencyjnego z 15.12.1980 dot. A. Halla. Ww. dokument zniszczono komisyjnie 28.12.1982. IPN Gd 0207/2 (911/16,156/2), IPN Gd 0207/4 cz. 1 (156/4,911/16 t.4), IPN Gd 0207/8(156/8,911/5)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca operacyjnej kontroli działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". A. Hall członek Ruchu Młodej Polski, redaktor "Bratniaka", figurant SOR krypt. "Hak", jeden z organizatorów tzw. "Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja", działacz "Klubu Służby Niepodległości", członek Sekretariatu MKZ NSZZ "Solidarność", uczestnik obrad I Zjazdu Krajowego Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku figuruje w "Wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierających przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta", w meldunkach operacyjnych, donosach TW "Bogdan", TW "Robert", TW "Antoni", TW "Wala". IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 6, 10, 12, 16, 17, 19-28 (IV-185)
Akta operacyjne Aleksander Hall występuje w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Tom stanowią raporty przekazane przez KWMO/WUSW do Wydz. V Dep. III MSW dotyczące utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 t. 1 (54236/II/1)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie jednego z członków "Ruchu Młodej Polski" ze Słupska podejrzanego o przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. A. Hall przechodzi w aktach jako członek RMP z Gdańska. Śledztwo postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Słupsku z 19.10.1981 umorzono. IPN Gd 012/27 (47/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Aleksander Hall występuje w aktach SO krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca działań SB zmierzających do powołania kontrolowanych przez siebie struktur tzw. nowej "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. A. Hall figuruje na "Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" z 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. figuruje w „Planie kombinacji operacyjnej zmierzającej do zatrzymania ukrywających się czołowych działaczy NSZZ »Solidarność« Regionu Gdańskiego” opracowanym przez naczelnika Wydziału V KWMO w Gdańsku. Poszukiwani działacze związkowi 16.03.1982 wydali oświadczenie o reaktywacji działalności pisma NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. IPN BU 0222/99 (52887/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 13.07.1982 przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-203/82) i prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk przeciwko m.in. A. Hallowi podejrzanemu o "nie zaprzestanie działalności związkowej poprzez działanie w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Gdańsk, która to redagowała, drukowała, kolportowała ulotki i apele mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływała do strajków i akcji protestacyjnych". 27.07.1982 postępowanie zawieszono do czasu zatrzymania ukrywającego się A. Halla. Za ww. rozesłano list gończy. 13.01.1986 akta kontrolne RSD 132/82 przeciwko A. Hallowi złożono w Wydz. "C" WUSW Gdańsk. IPN Gd 013/377 t. 1 (8600/III)
Akta prokuratorskie Akta przeciwko m.in. A. Hallowi w sprawie działalności w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego. 27.07.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, a postępowanie zawieszono ze względu na ukrywanie się A. Halla. 6.08.1984 zatrzymano go i przeszukano pomieszczenia mieszkalne. 8.08.1984 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowiła podjąć zawieszone śledztwo, odwołać list gończy, uchylić postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i wyłączyć materiały do odrębnego postępowania (Pm.Śl.II-22/84). 25.01.1985 śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN GD 116/11-16
Akta nadzoru Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie przeciwko m. in. A. Hallowi. 13.07.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia Dekretu o stanie wojennym poprzez kontynuację działalności w NSZZ "Solidarność". Wyżej wymienieni i in. po 13.12.1981 utworzyli Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" - Gdańsk i w ramach tej struktury drukowali i rozpowszechniali materiały bezdebitowe "zawierające wrogie treści szkalujące naczelne organa władzy państwowej i administacji". Ponadto w kolportowanych materiałach członkowie RKK "nawołują do wszczynania akcji strajkowych oraz akcji protestacyjnych". 27.07.1982 postępowanie zostało zawieszone z uwagi na ukrywanie się wyżej wymienionych. IPN BU 514/29 t. 1.
Akta administracyjne Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku dotyczące osób poszukiwanych. W aktach znajduje się instrukcja z 14.05.1983 dot. „operacyjnego rozpoznania przez jednostki MO ukrywających się czołowych działaczy b. NSZZ »Solidarność«”. Jednym z wymienionych był A. Hall. W materiałach znajdują się rysopis oraz list gończy za w/w. IPN Gd 427/34 (1636/34)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa przeciwko A. Hallowi w sprawie działalności od stycznia 1982 do stycznia 1984 w nielegalnym związku pn. "Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność< Regionu Gdańskiego" oraz redagowania, drukowania i kolportowania materiałów sygnowanych przez ww. związek po wprowadzeniu stanu wojennego. Śledztwo 132/82 zostało zawieszone ze względu na ukrywanie się A. Halla. 6.08.1984 został zatrzymany, w związku z tym podjęto zawieszone śledztwo i prowadzono pod nr 70/84. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie. 25.01.1985 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowiła o umorzeniu śledztwa na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 013/371 (III-8867)
Akta paszportowe 13.01.1986 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii ze względu na zastrzeżenie nr 7998/82 i nr 8753/84 do WKŚ do 8.08.1986. 6.11.1986 i 3.03.1987 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Francji, 7.04.1987 na wyjazd do RFN oraz 16.03.1988 na wyjazd do Kanady ze względu na zastrzeżenie nr 02279/86/A wydane przez Wydz. III WUSW Gdańsk. EAGD 333513
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania dot. działalności Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość". A. Hall pojawia się w informacji „Inicjatywy opozycji przed rozmowami »okrągłego stołu«”. Brał on udział w spotkaniu liderów środowisk opozycyjnych w Warszawie 13.10.1988. Wymieniony jest jako reprezentant środowiska periodyku „Polityka Polska” i byłego Ruchu „Młodej Polski”. IPN BU 0248/217 t. 2 (55624/II)
Akta administracyjne Meldunki dzienne WUSW w Radomiu do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. W meldunku z 11.04.1988 pojawia się A. Hall, który miał wygłosić prelekcję pt. „Współczesny patriotyzm” w czasie comiesięcznej mszy za ojczyznę. IPN Ra 02/65
Akta prokuratorskie Akta w sprawie strajku zorganizowanego na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniach od 2 maja 1988. A. Hall podejmował działania nawołujące do strajków w środowisku akademickim i stoczniowym oraz przekazywał do Radia Wolna Europa "nieprawdziwe informacje na temat sytuacji społeczno-politycznej w Trójmieście". IPN Gd 77/18/1
Akta administracyjne Materiały z analiz prowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk w 1988. A. Hall był założycielem i członkiem Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, który nie otrzymał zgody od Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rejestrację. Członkowie klubu 3.05.1988 wydali oświadczenie, w którym udzielili poparcia dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i innych zakładach w 1988 oraz domagali się pluralizacji życia politycznego i związkowego. A. Hall wchodził w skład "niezależnego" pisma "Polityka Polska", które 2.05.1988 wydało oświadczenie odczytane przez ww. i nadane przez Radio Wolna Europa dot. m.in. zmian politycznych w Polsce, postulatów swobody zrzeszania się. IPN Gd 0046/520 t. 4 (1128/4)
Akta administracyjne Materiały administracyjne Departamentu III MSW m.in. opracowania "Inicjatywy antypaństwowe podejmowane przez opozycję antysocjalistyczną w obszarze nadbudowy, podjęte przeciwdziałania (za okres od 25.01–25.02.1988) z 25.02.1988”, "Propozycje personalne do rozmów przy okrągłym stole z 06.09.1988”. A. Hall wymieniany jest w nich jako członek grupy inicjatywnej na rzecz powołania „Gdańskiego Komitetu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego”, a także członek Ruchu „Młodej Polski” i klubu politycznego „Dziekania”. IPN BU 0296/258 t. 3 (KS/4/1397)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który 8.04.1989 objął patronatem kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu. SOR krypt. "Żądło" 8.05.1989 przekwalifikowano na SO o tym samym kryptonimie. A. Hall figuruje jako "sygnatariusz uchwały i oświadczenia z dnia 11.09.1988 Komitetu Obywatelskiego >Solidarność<". W dn. 25.04.1989 zgłosił rezygnację z udziału w komitecie uzasadniając ją nieuwzględnieniem propozycji zaproszenia do współpracy niezależnych środowisk politycznych akceptujących ustalenia "okrągłego stołu". Sprawę zakończono z powodu wyboru większości członków komitetu na posłów i senatorów oraz podjęcia przez pozostałych działalności w legalnych strukturach związkowych przez co komitet utracił na swoim znaczeniu. IPN Gd 467/4 (2533/IV); IPN Gd 467/7 (2533/IV)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika ps. "Marek Walicki" znajdują się doniesienia dotyczące Aleksandra Halla. IPN BU 00328/664 t. 1-5, 8
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika ps. "Andrzej" znajdują się doniesienia dotyczące Aleksandra Halla. IPN BU 00191/713 t. 1-2
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Ewka" znajduje się doniesienie dotyczące A. Halla z 10.01.1981. Jest to relacja ze spotkania ww. ze studentami na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym w dniu 9.01.1981. IPN Ld 0040/2263 t. 2 (46736/I)
.