Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Beata
Nazwisko: Duda-Gwiazda
Nazwisko rodowe: Duda
Miejsce urodzenia: Krzemieniec
Data urodzenia: 11-10-1939
Imię ojca: Oktawian
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzana operacyjnie w ramach SOS z powodu podejrzenia o „wspieranie osób prowadzących wrogą działalność”. Sprawę wyrejestrowano, a akta złożono w archiwum pod sygn. 15782/II po przeprowadzeniu z ww. „rozmowy profilaktycznej”. Materiały zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 15782/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywanie nielegalnych wydawnictw. J. Duda-Gwiazda figuruje w aktach jako osoba podejrzana o przechowywanie literatury bezdebitowej. W aktach m.in. informacja o przeszukaniach mieszkania ww. 29.04.1978 i 04.07.1980 oraz informacja o czynnym udziale ww. w manifestacji z 18.12.1979 pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej ku czci poległych w grudniu 1970. Do akt dołączono kasetę magnetofonową, na której zarejestrowano przemówienie J. Dudy-Gwiazdy wygłoszone podczas wspomnianej manifestacji. IPN Gd 013/136 t. 2, 5, 12, 13 (8551/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania 24.07.1978 zarejestrowana pod nr Gd 25789 przez Inspektorat 2 KWMO Gdańsk do SOS krypt. „Brodacz”, zarejestrowanej 6.05.1978 przez Wydz. III „A” KWMO Gdańsk na męża ww. (nr rej. Gd 25363). 12.05.1978 zmieniono charakter zainteresowania na SOR. 6.06.1983 materiały przekazano do Inspektoratu 2 KWMO Gdańsk oraz zmieniono kryptonim SOR na „Saturn”. Powodem rozpracowywania było podejrzenie o „działalność antysocjalistyczną”. Materiały zniszczono w styczniu 1990. Materiałów brak. Wpis na podsawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Ww. figuruje w aktach jako podejrzana o przechowywanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W związku z tym podejrzeniem 4.07.1980 dokonano przeszukania mieszkania ww., w wyniku którego odnaleziono i zatrzymano „nielegalne” pisma, publikacje i dokumenty. IPN Gd 286/1 t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzana operacyjnie w ramach SOS „Bizon” założonej na dwóch członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”, utrzymujących kontakty z czołowymi działaczami WZZ, m.in. z J. Dudą-Gwiazdą. Materiałów o sygn. 18123/II brak. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt o sygn. IPN GD 0027/3771 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Materiały zawierają notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Ww. figuruje w aktach jako aktywna działaczka opozycyjna z Trójmiasta, uczestnicząca m.in. w manifestacji zorganizowanej przez "Ruch Młodej Polski" 18.12.1979 pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej w 9 rocznicę tzw. „wydarzeń grudniowych” oraz kierująca kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni Gdańskiej. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Akta operacyjne Akta do sprawy kryptonim „Tarcza” dot. przeciwdziałania organizacji obchodów IX rocznicy Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu. Ww. figuruje wykazach „osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną” przewidzianych do zatrzymania przed planowanymi obchodami rocznicy Grudnia ‘70 z 21.11.1979 i 10.12.1979 oraz w wykazie figurantów spraw Wydz. III „A” KWMO Gdańsk jako przewidziana do zatrzymania na 48 godzin. Akta zawierają też „plan przedsięwzięć operacyjnych wobec figurantów sprawy krypt. »Brodacz« na okres rocznicy wydarzeń grudniowych” z 11.12.1979, zakładający zatrzymanie ww. na okres 48 godzin dnia 17.12.1979 oraz przeszukanie jej mieszkania, aby uniemożliwić jej wzięcie udziału w planowanych przez opozycję uroczystościach. IPN Gd 0046/349 t. 11 (878/12)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń „Sierpnia 80”. Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z „zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście”. J. Duda-Gwiazda była odpowiedzialna za obieg informacji i prasy w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym i wchodziła w skład Plenum MKS. IPN Gd 0046/364/1 (914/2)
Akta operacyjne Akta dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Ww. figuruje m.in. w wykazach osób przewidzianych do internowania „w I rzucie” z chwilą wprowadzenia stanu wojennego oraz w wykazach osób internowanych jako zatrzymana i internowana 13.12.1981. Akta zawierają też „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” z 28.11.1980, w którym opisano bardzo aktywną działalność opozycyjną i związkową ww. oraz „Wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu” z 15.07.1982, postulujący zwolnienie ww. z OO w Darłówku, opatrzony adnotacją „uchylono dnia 23.07.1982”. Część akt, w których figurowała J. Duda-Gwiazda o sygn. 911/19, t. 2 została zniszczona za protokołem brakowania nr 4/89 z 24.08.1989. IPN Gd 0207/10 t. 1; IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2, 156/8)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywana w ramach SO „Klan”, 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Ww. figuruje w aktach jako aktywna działaczka związkowa na Wybrzeżu, pełniąca funkcję m.in. członka Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”, aktywna działaczka WZZ Wybrzeża oraz redaktor odpowiedzialny „Robotnika Wybrzeża”. Akta zawierają m.in. życiorys i charakterystyki ww., w których opisano jej bogatą działalność opozycyjną i związkową oraz informację o rozpracowywaniu ww. w ramach sprawy operacyjnej „Brodacz”. IPN Gd 003/166 t. 1-4, 6, 8-10, 12, 15, 17, 20-28 (185/IV)
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji nr 184 z 12.12.1981 z powodu „podejmowania działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Osadzona w AŚ w Gdańsku od 14.12.1981, ZK w Bydgoszczy-Fordonie od 16.12.1981, OO w Gołdapi od 10.01.1982 oraz w OO w Darłówku od 2.03.1982 do 23.07.1982. IPN Sz 264/194 (IPN Gd 149/194)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywana w ramach SO dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w dwóch wykazach osób internowanych w więzieniu kobiecym w Fordonie. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy dot. podejrzenia o nielegalną działalność opozycyjną członków Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”. Sprawę zakończono z powodu niepotwierdzenia „nielegalnej działalności politycznej” klubu, jednocześnie zaznaczając jego dalsze rozpracowywanie w ramach SO krypt. „Stadion”, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Gdańsku wobec środowiska klubów i organizacji sportowych. J. Duda-Gwiazda figuruje w aktach jako członkini Klubu Wysokogórskiego oraz aktywna działaczka opozycyjna i związkowa. Dokumenty zawierają też informację o zarejestrowaniu ww. do SOR o krypt. „Brodacz”, prowadzonej przez Wydz. V KWMO Gdańsk oraz o rozpracowywaniu jej w ramach SOS o krypt. „Bizon”, założonej przez Wydz. III KWMO w Gdańsku na dwóch członków Klubu Wysokogórskiego, utrzymujących kontakty z czołowymi działaczami b. WZZ, m.in. z ww. IPN Gd 0027/3771 t. 1, 2 (19601/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko osobom podejrzanym o rozpowszechnianie na terenie Lęborka nielegalnego wydawnictwa „Robotnik Lęborka”. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy KWMO Słupsk pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lębork (Ds-127/83). J. Duda-Gwiazda figuruje w szyfrogramie Inspektoratu 2 KWMO Gdańsk z 27.04.1983 do Wydz. Śledczego KWMO Słupsk dot. sprawdzenia adresu ww. IPN Gd 012/55, t. 1 (89/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR założonej na nielegalne organizacje „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego” oraz „Wolność i Pokój”. J. Duda-Gwiazda figuruje w aktach jako sygnatariuszka petycji do Sejmu PRL ws. m.in. uwolnienia osób skazanych za odmowę służby wojskowej oraz sygnatariuszka memorandum „Tchnąć prawdziwe życie w porozumienia helsińskie”, którego wygłoszenie planowano w czasie pokojowego seminarium Ruchu „Wolność i Pokój” w Warszawie w dniach 07-09.05.1987. IPN Gd 0027/3842, t. 1, 2, 6 (19960/II)
Teczka pracy Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW znajdują się informacje dotyczące J. Dudy-Gwiazdy. IPN BU 00200/322 (19912/I)
Materiały audiowizualne J. Duda-Gwiazda występuje w materiałach audiowizualnych KWMO/WUSW Gdańsk. IPN Gd 334/39, IPN Gd 334/41
Dar prywatny - opracowanie „Dyskusja na temat taktyki i strategii Związku” – opracowanie przygotowane przez J. Dudę-Gwiazdę zawierające propozycje funkcjonowania NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 441/119
.