Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Michał
Nazwisko: Ostropolski
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 14-01-1959
Imię ojca: Michał
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Ostropolski był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Desantowcy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.03.1982 pod nr. rej. KA 48792 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału III KW MO Katowice, a następnie przez Wydział III-1 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją operacyjną dotyczącą „nielegalnej organizacji” pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej”, która powstała w lutym 1982 na terenie Bytomia. Członkowie ruchu-uczniowie szkół średnich, postawili sobie za cel pomoc internowanym i ich rodzinom, obronę praw człowieka, dążenie do zniesienia stanu wojennego oraz obronę „kultury polskiej przed zniewoleniem, upadkiem i sowietyzacją”, brali również udział w „prawdziwych lekcjach historii”, a także angażowali się w kolportaż ulotek zawierających „fałszywe wiadomości co do sytuacji społeczno-politycznej w PRL”. Głównym celem rozpracowania było „wszechstronne rozpoznanie motywów i okoliczności politycznie wrogiej działalności” uczniów, motywów ich działania oraz ustalenie powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność”. Tadeusz Ostropolski, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” w Tarnowskich Górach, został zarejestrowany do SOR krypt. „Desantowcy” pod nr. rej. KA 50162/48792. Był „podejrzany o współudział w sporządzaniu i kolportowaniu ulotek o wrogiej treści” na terenie Tarnowskich Gór. W związku z prowadzoną sprawą ww. został objęty postępowaniem przygotowawczym (Pg.Śl. II 201/82) i w dn. 08.06.1982 tymczasowo aresztowany. Rozpracowanie zakończono 12.01.1983. W dniu 26.02.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39886/II. IPN Ka 043/816 t. 3 (39886/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 29/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach (sygn. akt 1 Ds. 255/82). Postępowanie wszczęte 12.05.1982 dotyczyło „powielania i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej” i prowadzone było w trybie doraźnym. W dniu 20.05.1982 akta sprawy zostały przekazane do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl. 201/82) według właściwości. W związku z prowadzonym postępowaniem Tadeusz Ostropolski został zatrzymany, przesłuchany, obwiniony o to, że od 13 marca do 16 kwietnia 1982 w Tarnowskich Górach sporządził za pomocą urządzeń powielających i rozpowszechnił ulotki „zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” w ten sposób, że zorganizował urządzenia powielające, ustalał, gdzie mają być przechowywane określał wygląd i teść ulotek oraz plakatów, czas i miejsce ich rozpowszechniania oraz kierował akcjami plakatowania, tj. o czyn z art. 48 ust 2, 3, i 4 dekretu o stanie wojennym i 08.06.1982 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie zakończono 28.06.1982 aktem oskarżenia. W dniu 09.04.1984 materiały śledztwa zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9298/III. IPN Ka 029/687 (9298/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl).
Akta sądowe Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 678/82), który 16.07.1982 na sesji wyjazdowej w Katowicach uniewinnił Tadeusza Ostropolskiego od popełnienia czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia. Na mocy wyroku ww. został zwolniony z aresztu. IPN Wr 101/670-671 (SoW 678/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z osadzeniem Tadeusza Ostropolskiego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 08.06.1982 (sygn. akt. Pg.Śl. II 201/82) jako podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających „fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Zwolniony 16.07.1982 na podstawie uniewinniającego wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 678/82). IPN Ka 34/115 t. 1-2 (17/82).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24 marca 2023 r. w sprawie o sygn. Ppl/Ka 293/23 dotyczące Tadeusza Ostropolskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.