Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Leszek
Nazwisko: Świtek
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-04-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Mirosława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Marian Świtek występuje w aktach jako członek Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność», delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność», członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Student" nr rej. 44958. Wydz. III "A" prowadził z ww. dialog operacyjny z zamiarem ewentualnego pozyskania ww. do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem I KZD NSZZ «Solidarność». Ww. figuruje w doniesieniu ko pseud. "Las" dotyczącym I KZD NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 1, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w SOR krypt. "Podżegacze" prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku w związku z kolportażem ulotek o "wrogiej" treści. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18547/II. Materiałów o sygn. 18547/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa przeciwko m.in. ww. dotyczące zorganizowania strajku w Zarządzie Portu w Gdańsku. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-25/82) 26.1.1982 przedstawiła ww. zarzut o to, że "będąc członkiem KZ NSZZ «Solidarność» w Zarządzie Portu Gdańsk w dniach od 14 do 19.12.1981 mimo zmilitaryzowania tego zakładu i zawieszenia wszelkiej działalności związkowej na terenie PRL w związku z wprowadzeniem na tym obszarze stanu wojennego nie zaniechał udziału w działalności NSZZ «Solidarność» lecz działając wspólnie z innymi osobami zorganizował, a następnie kierował strajkiem pracowników Zarządu Portu Gdańsk". Tego samego dnia za ww. rozesłano list gończy a śledztwo w sprawie zawieszono. Zatrzymany 11.2.1983. Ww. posługiwał się fałszywym dokumentem tożsamości. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 16.2.1983 (Pm.Śl.II-13/83). 12.2.1983 podjęto zawieszone śledztwo przeciwko ww.( RSD-12/83). Śledztwo w sprawie zakończono 12.7.1983. IPN Gd 013/175 (8599/III)
Akta nadzoru nad śledztwem Objęty postępowaniem Pm.Śl.II-25/82 zawieszonym 26.01.1982 w związku z ukrywaniem się ww. i podjętym 12.02.1983 pod numerem Pm.Śl.II-13/83. 12.02.1983 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. 12.07.19863 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając M. Świtka o zorganizowanie i kierowanie strajkiem pracowników Zarządu Portu Gdańskiego od 14 do 19.12.1981, o udział od 19.12.1981 do 11.02.1983 w Gdańsku w związku pod nazwą Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona, zajmując się rozpowszechnianiem, sporządzaniem, gromadzeniem i przechowywaniem materiałów mogących wywołać niepokój publiczny oraz o posługiwanie się od września 1982 fałszywym dowodem osobistym. IPN Gd 267/8532
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31.10.1983 dotyczącym postępowania Pm.Śl.II-13/83 na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw.1026/83) wyrokiem z 6.01.1984 utrzymał wyrok I Instancji w mocy. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 6.08.1984 ww. darowano resztę odbycia kary na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 253/9519-9525A
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 12.02.1982 w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-25/82. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.73/83) z 31.10.1983 na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Od 16.02.1983 do 5.01.1984 przebywał w AŚ w Gdańsku, od 5.01.1984 w ZK w Braniewie. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 6.08.1984 ww. darowano resztę odbycia kary na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 i zarządzono jego zwolnienie z zakładu karnego. Zwolniony z ZK w Braniewie 9.08.1984. IPN Gd 131/72 (271/3)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Marian Świtek był poszukiwany do internowania. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne sledztwa Akta śledztwa wszczętego przeciwko podejrzanym o "niezaprzestanie działalności związkowej poprzez działanie w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Gdańsk, która to redagowała, drukowała, kolportowała ulotki i apele mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływała do strajków i akcji protestacyjnych". Marian Świtek był jednym z członków Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność», podpisywał ulotki i apele sygnowane przez ww. grupę. Śledztwo wszczęte 13.07.1982 nie objęło Mariana Świtka, gdyż przeciwko ww. toczyło się już odrębne postępowanie. IPN Gd 013/377 t. 1 (8600/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z prowadzeniem działalności antypaństwowej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18547/II. Materiałów o sygn. 18547/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". Marian Świtek przechodzi w aktach sprawy. IPN Gd 0027/3842 t. 1 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego od 10.07.1984 do 10.10.1984 w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta na podstawie materiałów wyłączonych z innych spraw. 15.10.1985 przeszukano mieszkanie M.Świtka, gdzie znaleziono nielegalne wydawnictwa. Materiały zabezpieczone w trakcie przeszukania mieszkania zniszczono komisyjnie za protokołem z 28.03.1988. IPN Gd 013/110 t. 3, 9, 11 (8517/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 25.08.1984 zarejestrowany pod nr 49501 do SOR krypt. "Gniazdo" nr rej. 48147 prowadzonej od 23.12.1983 do 04.07.1989. 16.02.1989 przerejestrowany pod nr 49501 do SOR krypt. "Serwis" nr rej. 37161 prowadzonej od 09.11.1988 do 20.10.1989. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu nielegalnego pisma pt. "Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ)" wydawanego przez "Federację Młodzieży Walczącej" Region Gdańsk na terenie szkół średnich w woj. gdańskim. Ostatni numer pisma ukazał się w styczniu 1987, od marca 1987 pismo przyjęło nazwę "Wiatr od morza". Marian Świtek podpisał oświadczenie w obronie działacza opozycyjnego z Gdańska, w obronie którego od 23.12.1984 prowadzono głodówkę w kościele św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie. Tekst oświadczenia zamieszczono w nr 3 "Biuletynu Informacyjnego Szkół Zawodowych" wydanym 10.01.1985. IPN Gd 0027/3840 (19957/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52 a Kodeksu Wykroczeń. M. Świtek "w grudniu 1987 podjął działania w związku, któremu odmówiono zalegalizowania, w ten sposób, że w imieniu tzw. Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Portu Gdańskiego podpisał oświadczenie z datą 11.12.1987, które następnie eksponowane było na tablicy ogłoszeń w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku" za co został ukarany 23.05.1988 przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych i podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej. IPN Gd 77/14 t. 2
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpeczonej]. Materiały zniszczone przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach znajduje się postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.73/83) z 6.08.1984 o zastosowaniu amnestii wobec M. Świtka skazanego wyrokiem tegoż sądu z 31.10.1982 na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę z 14.04.1988 nr Z-1015/88 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 14.04.1990 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku, ponieważ "p-ko ww. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku skierował wniosek o ukaranie w trybie zwykłym do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Gdańsku, za popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 pkt 5 kw". Zastrzeżenie anulowano 22.06.1989. EAGD 624102