Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Bartłomiej
Nazwisko: Romaniuk
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 28-11-1962
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Róża


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany jako jeden z figurantów SOS o kryptonimie „Pegaz”, prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie. Sprawę zdjęto z ewidencji 17.04.1984, następnie złożono w archiwum do nr 15382/II. Materiały zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 3/90. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant KE (przerejestrowanego 4.02.1987 na SOR) dotyczącego działalności Ruchu „Wolność i Pokój” na terenie Szczecina. M. Romaniuk brał udział w organizacji manifestacji w obronie środowiska naturalnego, która miała miejsce w Szczecinie 20.03.1987. Tego samego dnia został „profilaktycznie” zatrzymany. 13.06.1988 decyzją Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecina skazany został na karę grzywny za zakłócanie manifestacji 1 Maja w Szczecinie. Brał także udział w przewożeniu wydawnictw bezdebitowych, w związku z czym został zatrzymany 19.08.1988 i skazany przez Kolegium na karę 50 tys. złotych i 1500 zł kosztów. Materiały sprawy częściowo zniszczono, pozostałe złożono w archiwum do nr 17620/II. IPN Sz 0011/1970 (17620/II); zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie Szczecina. M. Romaniuk jako członek „Federacji Młodzieży Walczącej” podejrzewany był o udział w rozpowszechnianiu pisma „Lustro”, a także drukowanie ulotek wzywających do bojkotu święta 1 Maja. Wydział Śledczy wnioskował o zgodę na przeszukanie w mieszkaniu w/w. Materiały sprawy zostały złożone do archiwum do nr III-14913. IPN Sz 0013/417 (14913/III); IPN Sz 0054/29 (mkf 14913/3).
Akta administracyjne Teczka zawiera szyfrogramy wysyłane przez wydziały III WUSW do Departamentu III MSW zawierające informacje o sytuacji w środowisku naukowym i akademickim na terenie kraju. M. Romaniuk pojawia się w szyfrogramie z dnia 9.02.1987 jako aktywista „Federacji Młodzieży Walczącej” oraz Ruchu „Wolność i Pokój”, a także były student Uniwersytetu Szczecińskiego, który starał się o cofnięcie decyzji o relegowaniu z uczelni. IPN BU 01232/157 (V Ds.163/91)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca spraw rozpatrywanych przed Kolegium Rejonowym ds. Wykroczeń w Szczecinie. W aktach znajdują się dowody rzeczowe znalezione przez Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie podczas przeszukania mieszkania Macieja Romaniuka 24.04.1987. Zarekwirowane zostały ulotki, broszury, gazetki oraz znaczki sygnowane logiem NSZZ „Solidarność”. Dokumentacja zawiera także wnioski o ukaranie M. Romaniuka z 11.05.1988, 23.05.1988 oraz 19.08.1988. IPN Sz 0012/475 t. 49, 135 (1515/IV)
Akta administracyjne Rejestr spraw o wykroczenia. M. Romaniuk karany był trzykrotnie grzywną w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecina. 13.06.1988 za wniesienie transparentu „Wolność i Pokój” w czasie manifestacji 1 Maja w Szczecinie. 9.09.1988 za „przenoszenie bez wymaganego zezwolenia wydawnictw »Samotny bój Warszawy«, »Komunizm« i »Kontrast«”. 20.08.1988 za rozpowszechnianie w tramwaju linii nr 8 w Szczecinie ulotek „Strajk w Stoczni Szczecińskiej”. Wszystkie kary zostały utrzymane przez Kolegium Odwoławcze przy Wojewodzie Szczecińskim. IPN Sz 0012/477 t. 10 (1513/IV)
Osoba zabezpieczona/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 6.04.1988 rejestrowany jako osoba zabezpieczona przez Wydział III WUSW w Toruniu, 24.01.1989 przerejestrowany jako figurant SOR o kryptonimie „Dubler” (sprawa założona 23.10.1987). W czasie reorganizacji WUSW materiały zostały przekazane do Wydz. OKPP WUSW w Toruniu i komisyjnie zniszczone. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne W aktach znajdują się meldunki operacyjne WUSW na terenie kraju dotyczące działalności członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK w Toruniu. Maciej Romaniuk pełnił funkcję przewodniczącego organizacji. Wspólnie z innymi działaczami przygotowywał plakaty zachęcające do udziału w mszy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W materiałach znajdują się również informacje o wcześniejszych sprawach operacyjnych w ramach których rozpracowywano M. Romaniuka, a także sprawach, jakie toczyły się przeciw niemu przed Kolegium ds. Wykroczeń. IPN BU 2511/35
Akta prokuratorskie Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu w sprawie rozmów profilaktycznych przeprowadzonych z osobami reprezentującymi środowiska opozycyjne na terenie Torunia. W wykazie figuruje M. Romaniuk, który był jednym z inicjatorów zorganizowania w dniu 11.11.1988 wiecu upamiętniającego 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W aktach zachowały się informacje o materiałach przekazywanych Prokuraturze przez WUSW, które miały posłużyć do przeprowadzenia rozmów. IPN By 87/20
Akta administracyjne Materiały operacyjne zebrane przez SB, dotyczące działalności opozycji w Toruniu. M. Romaniuk jest w nich wymieniany jako przewodniczący NZS na UMK w Toruniu. Był on jednym z inicjatorów manifestacji zorganizowanych w dniach 11.11.1988 i 13.12.1988 na terenie Torunia. Zatrzymany przez MO, został zwolniony 14.12.1988. 19.01.1989 M. Romaniuka zatrzymano prewencyjnie, aby uniemożliwić mu udział w manifestacji, zorganizowanej przez NZS, podczas której wznoszono m.in: hasła „Żądamy legalizacji NZS-u”, „Polska nasza – reszta wasza”. IPN By 076/213; IPN By 076/6
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie zorganizowania przez NSZ na UMK w Toruniu wiecu w rocznicę śmierci oficerów polskich w Katyniu w roku 1940. WUSW w Toruniu wystosował w tej sprawie pismo do Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu informujące o planowanym na 20.04.1989 wiecu, którego jednym z organizatorów był M. Romaniuk. W materiałach znajdują się również notatka służbowa WUSW z przebiegu uroczystości oraz kopie dokumentów złożonych przez organizatorów w Urzędzie Miejskim w Toruniu. IPN By 87/25