Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Gałażewski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-04-1944
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-30/08, zarządzenie z dn. 31.03.2009 dot. Andrzeja Józefa Gałażewskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 5.02.1986 Andrzej Gałażewski został zarejestrowany jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. „Grupa” dotyczącej grupy ok. 50 osób prowadzących „niel[egalną] działaln[ość] [tj.] kolportaż ulotek, zbiórka pieniędzy na b[yłą] >S[olidarność]<" na terenie Biura Projektowego "BIPROKWAS" w Gliwicach. 10.06.1988 sprawę zakończono. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 42950/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 42950/2. IPN Ka 048/480 (42950/II), mkf-IPN Ka 0169/773 (42950/2)
Akta kontrolno-śledcze Andrzej Gałażewski został objęty postępowaniem wszczętym przez Prokuraturę Rejonową w Gliwicach i prowadzonym przez tamtejszy Wydział Śledczy WUSW w związku z zatrzymaniem 30.12.1985 innej osoby kolportującej wydawnictwa bezdebitowe. W okresie od 14.04. do 10.09.1986 tymczasowo aresztowany. Od 10 do 15.09.1986 – dozór MO. Gałażewskiemu zarzucono to, że „od 13.12.[19]81 [r.] do 13.04.1986 [r.] w Gliwicach i innych miejscowościach działając […] wspólnie i w porozumieniu z innymi podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego polegające na drukowaniu, kolportowaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw takich jak: >Biuletyn Dolnośląski<, >Tygodnik Mazowsze<, >Manifestacja Gliwicka< i inne zawierające nieprawdziwe bądź tendencyjne informacje dot. spraw polityczno-społecznych”. 15.09.1986 postępowanie umorzono – ustawa z .17.07.1986 „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 9622/III. IPN Ka 029/881 t. 1-6 (9622/III)
Akta penitencjarne Akta wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Andrzeja Gałażewskiego. IPN Ka 34/331
Rozpracowanie Obiektowe [RO] Od marca 1988 r. Andrzej Gałażewski pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydziału XI Departamentu I MSW w ramach RO krypt. "Czanel". W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze sprawy. Materiały zniszczono we wrześniu 1989 r.; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie operacyjne 15.03.1988 Andrzej Gałażewski został zabezpieczony w dzienniku rejestracyjnym Biura "C" MSW pod nr. 15983 przez Wydział XI Departamentu I. Osoba będąca w zainteresowaniu Departamentu I MSW była również zabezpieczana w dzienniku rejestracyjnym Biura "C". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne W związku ze śledztwem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach o sygn. 1Ds. 1686/85 wobec Andrzeja Gałażewskiego wniesiono zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o dacie odwołania zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.