Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Maria
Nazwisko: Wyszomirski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 30-01-1953
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Rejestrowany do SOW krypt. "Badacze" prowadzonej od 29.01.1982 przez Oddział WSW 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy z powodu "wrogiej polit.[ycznej] działalności, kolportaż nieleg.[alnych] wydawn[ictw]". "15.02.1983 zakończono po zrealizowaniu SOW", akta przesłano do Zarządu WSW Wojsk OPK. 27.11.1987 materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Bydgoszczy pod nr 6986/II. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Akademia" założonej 25.10.1982 pod nr 20911. Sprawa dotyczyła "kolportażu ulotek antypaństwowych w okresie od września do października 1982 w Bydgoszczy" przez Lecha Wyszomirskiego. Została zakończona 20.04.1983 w związku ze skierowaniem sprawy do sądu. Materiały złożono do archiwum pod nr 6055/II, następnie "zniszczono we własnym zakresie". Materiały sygn.6055/II zniszczono 24.01.1990 . Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa 26.10.1982 objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz (RSD 28/82) i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl. II 199/82) "w sprawie rozpowszechniania przez Lecha Wyszomirskiego ulotek zawierających fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz szkalujące naczelne organy władzy i administracji państwowej i PZPR". Przeszukano miejsce pracy i zamieszkania wymienionego oraz zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. Ponadto na podstawie art.4 ust.2 pkt.1 ustawy o paszportach z 17.06.1959 zastrzeżono wyjazdy do KK w okresie 28.10.1982-28.10.1984. Śledztwo zamknięto 09.12.1982. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy 11.12.1982 wraz z aktem oskarżenia skierowała sprawę wymienionego do Sądu POW w Bydgoszczy. IPN By 070/5173 (5696/III)
Akta sądowe Akta dot. wyroku w sprawie Lecha Wyszomirskiego skazanego za to, że w okresie od 09.1982 do 25.10.1982 w Bydgoszczy "rozpowszechniał, sporządzał, przechowywał i przenosił ulotki zawierające wiadomości fałszywe mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Wobec powyższego 21.01.1983 Sąd POW w Bydgoszczy skazał w/w na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. IPN By 51/221-223
Akta penitencjarne Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 26.10.1982 tymczasowo aresztowany w związku z prowadzonym śledztwem do nr RSD 28/82. Przebywał w AŚ KWMO Bydgoszcz, następnie od 17.11.1982 w ZK Inowrocław. 21.01.1983 Sąd POW w Bydgoszczy uchylił tymczasowe aresztowanie wobec Lecha Wyszomirskiego. IPN By 233/135 (39/50).
Dokumentacja ewidencyjna Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do Krajów Kapitalistycznych nr ZT-175/82 w okresie od 28.10.1982 do 28.10.1984 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem nr RSD 28/82. Mater. arch. brak. Wpis na podst. zapisu kartotecznego oraz akt IPN By 077/639 i IPN By 070/5173.
Zabezpieczenie Operacyjne/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z podejrzeniem o "nielegalną działalność antypaństwową" w strukturach byłej NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono ponieważ "nie potwierdzono informacji o nielegalnej działalności w strukt.[urach] b. >Solidarności<". Materiały złożono w archiwum do nr 7157/II, następnie 18.01.1990 "zniszczono we własnym zakresie". Materiały arch. 7157/II zniszczono 18.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Rejestrowany w "Kartotece aktów wrogich wobec PRL Biura Śledczego MSW" w Dziele VI- "Wroga propaganda". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.