Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emanuel Arkadiusz
Nazwisko: Romańczyk
Miejsce urodzenia: Kopciowice
Data urodzenia: 17-12-1932
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn. 15.03.1993 r. stwierdzono nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie z dn. 20.02.1954 r. (sygn. akt Sr 38/54), zmienionego postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie agencyjne W dn. 12.01.1953 założono wstępno-agencyjne rozpracowanie (przekwalifikowane w dn. 25.05.1953 na rozpracowanie agencyjne) na grupę osób podejrzanych o udział w nielegalnym związku, kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie woj. katowickiego/stalinogrodzkiego, a także na fakt rozsyłania listów z pogróżkami do aktywnych działaczy ZMP. Materiały włączono do akt kontrolno-śledczych o sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 9-12, 21 (1047/III).
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany w dn. 10.11.1953 decyzją WUBP w Stalinogrodzie z powodu członkowstwa w konspiracyjnej organizacji młodzieżowej "Tajne Harcerstwo Krajowe" (później "Szeregi Wolności") od listopada 1948 do 10 listopada 1953. Ww. działał pod pseudonimem „Zdzisław” w oddziale stalinogrodzkim „Czuwaj” zajmującym się ubezpieczaniem akcji propagandowych oraz wywiadem w terenie. Ww. uczestniczył w zebraniach, brał udział w rozprowadzaniu ulotek, a ponadto udzielał pomocy finansowej ukrywającym się członkom organizacji. Śledztwo w tej sprawie prowadzono w okresie od 9.11.1953 do 14.01.1954. Akt oskarżenia sformułowała Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Stalinogrodzie dn. 23.01.1954 (sygn. akt Pr-II-202/53). IPN Ka 03/734 t. 1-21 (1047/III).
Akta Sądowe Akt oskarżenia został zatwierdzony przez WSR Stalinogród w dn. 30.01.1954. Wyrokiem tegoż sądu w dn. 20.02.1954 r. ww. został skazany na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie w dn. 25.03.1954 r. (sygn. akt S.272/54) po uwzględnieniu skargi rewizyjnej częściowo zmienił zaskarżony wyrok. Zmieniono czasokres popełnienia przestępstwa od listopada 1948 do marca 1953 r. i złagodzono wymiar kary do 2 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia. W poczet kary wliczono okres tymczasowego aresztowania od dn. 10.11.1953. Zwolniony warunkowo w dn. 23.11.1954 r. IPN Ka 1/272 (Sr 38/54)
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Charakterystyka konspiracyjnej organizacji młodzieżowej "Tajne Harcerstwo Krajowe" (od końca 1951 r. zmiana nazwy na "Szeregi Wolności") działającej w okresie od 1948 do października 1953. Organizacja obejmowała swym zasięgiem Lędziny, Mysłowice, Goławiec, Bieruń, Imielin oraz Katowice/Stalinogród. Od 8.09.1951 w wyniku reorganizacji utworzono trzy oddziały pod nazwą: „Duch”, „Bój” i „Czuwaj”. Celem THK/SW była walka z ustrojem politycznym PRL poprzez wydawanie i kolportaż nielegalnego wydawnictwa „Bojownik” oraz ulotek, w których rozpowszechniano informacje szkodliwe dla PRL. Organizacja rozsyłała również listy z pogróżkami do aktywistów społecznych i przodowników pracy, planowała napady na funkcjonariuszy MO i SB w celu zdobycia broni. Organizację zlikwidowano na skutek działań operacyjnych, a jej członków i pomocników aresztowano w dniach 10-14.11.1953. IPN Ka 057/340 t. 1, 3 (charakterystyka nr 31).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. III KWMO Katowice dn. 27.01.1968 i obejmujące okres 31.12.1967 do 31.12.1969. Dnia 6.12.1969 wydano postanowienie o przedłużeniu zastrzeżenia na okres 31.12.1969 do 31.12.1971. Zastrzeżenie odwołano 14.01.1972. Akta paszportowe EAKT 22679 (czasowe i służbowe).
.