Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kornel Andrzej
Nazwisko: Morawiecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-05-1941
Imię ojca: Michał
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko Kornela Morawieckiego pojawia się na k. 403 w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 r. przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Dnia 19.06.1980 zarejestrowany pod nr. 42408 przez Wydz. III KWMO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Harcerz" i rozpracowywany w związku z "antysocjalistyczną działalnością". Kryptonim sprawy zmieniono na "Tarantula" [brak daty], a prowadził ją kolejno Wydz. III-1 KWMO/WUSW, Wydz. III WUSW i Insp. 2 WUSW we Wrocławiu. Wyrejestrowany 22.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. W aktach o sygn. IPN Wr 053/2287 zachował się meldunek operacyjny dotyczący rejestracji SOR "Harcerz", a w aktach IPN Wr 054/1502 meldunek uzupełniający do SOR "Tarantula". Dziennik rejestracyjny WUSW we Wrocławiu, poz. 42408; akta o sygn. IPN Wr 053/2287 (182/107), k.189, IPN Wr 054/1502 (282/p.1304).
Sprawa dot. rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia i kontroli Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk różnego rodzaju wydawnictw. Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2Ds. 19/79), pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu (III Dsn.9/82/Wr. VI). W ramach sprawy u K. Morawieckiego dokonano przeszukania mieszkania, przesłuchania i przeszukania osobistego. Sprawę umorzono 27.02.1982. IPN Wr 048/1 (2Ds.19/79), IPN Wr 33/195 (III Dsn.9/82/Wr. VI).
Postanowieniem z dnia 25.08.1981 Prokurator Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wszczął śledztwo w sprawie "rozpowszechniania na terenie Wrocławia >Biuletynu Dolnośląskiego< zawierającego fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" (2Ds. 38/81-brak akt). Prowadzenie czynności śledczych powierzono Wydz. Śledczemu KW MO we Wrocławiu (RSD 10/81). Nadzór nad sprawą prowadziła Prokuratura Wojewódzka we Wrocławiu (III Dsn. 31/81/Wr.VI). Śledztwo objęło Biuletyny z roku 1981: numer 5, którego K. Morawiecki był współautorem i numery 6-9, których był redaktorem. Dnia 31.12.1981 postępowanie, w świetle przepisów o abolicji, zostało umorzone. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-5/b z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-5/b z kartoteki b. Biura Śledczego MSW; inwentarz akt działu III WUSW Wrocław, poz. 24446; akta o sygn. IPN Wr 039/11246 (24446/III), IPN Wr 33/182 (III Dsn. 31/81/Wr.VI).
Dnia 28.09.1981 K. Morawiecki został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście o to, że w okresie od maja do września 1981 we Wrocławiu, "działając w warunkach przestępstwa ciągłego, w redagowanym przez siebie >Biuletynie Dolnośląskim<, zamieszczał i rozpowszechniał odezwy skierowane przeciwko jedności sojuszniczej PRL z ZSRR" (2Ds. 41/81). Prowadzenie Śledztwa powierzono Wydz. Śledczemu KWMO we Wrocławiu (RDS 11/81-brak akt). Postępowanie karne zawieszono 08.01.1982 i wszczęto poszukiwanie oskarżonego listem gończym. Dnia 09.02.1988 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu umorzył sprawę na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984, SO.W.38/82. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13/5/b z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta MON-SW-66 z kartoteki LWP Wrocław; karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej b. Biura "C" MSW; karta EO-13/5/b z kartoteki b. Biura Śledczego MSW; akta o sygn. IPN Wr 33/546 (2Ds. 41/81), IPN Wr 101/352, IPN Wr 101/353 (SO.W. 38/82); wydruk z bazy ZSKO-90.
Akta dotyczące śledztwa 2Ds. 3/83 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu (III Dsn. 1/83/Wr/VI) przeciwko K. Morawieckiemu w związku z jego działalnością w "Solidarności Walczącej". Prowadzenie czynności śledczych powierzono Wydz. Śledczemu KWMO we Wrocławiu (RSD 1/83). Dnia 24.01.1983 Prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu ww. listem gończym, a 24.02.1983 zawiesiła śledztwo. Dnia 17.07.1989 wszczęto je ponownie pod numerem 2 Ds.41/89, a dnia 31.07.1989 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia umorzył sprawę na mocy ustawy abolicyjnej (II Ko 270/89). 2 karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-5/b z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej b. Biura "C" MSW; karta EO-13-5/b z kartoteki b. Biura Śledczego MSW; inwentarz akt działu III WUSW Wrocław, poz. 24901; akta o sygn. IPN Wr 039/11566 (24901/III), IPN Wr 33/754 (2Ds.41/89), IPN Wr 33/234 (III Dsn. 1/83/Wr.VI), IPN Wr 20/105 (II Ko 270/89), IPN Gd 0046/500 (1107).
Akta sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku dotyczącej "przemytu do Polski urządzeń elektronicznych, poligraficznych, przedmiotów o przeznaczeniu terrorystycznym i nielegalnych wydawnictw" (Ds. 29/87). K. Morawiecki utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami opozycyjnymi w celu "uzyskania pomocy finansowej i materiałowo-technicznej dla >Solidarności Walczącej<, zajmował się przemytem powielaczy, matryc, radioodbiorników". Prowadzenie śledztwa powierzono Biuru Śledczemu MSW (RSD 9/87-brak akt). W związku z tą sprawą K. Morawiecki był w okresie od 11.11.1987 do 30.04.1988 tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotów. Dnia 05.05.1988 Sąd Rejonowy w Gdańsku zawiesił postępowanie z powodu przebywania ww. poza granicami kraju (IV K 341/88). Postępowanie zostało podjęte 24.06.1989, a 29.06.1989 tenże sąd umorzył sprawę (IV K 491/89). Akta o sygn. IPN Gd 77/17 (Ds. 29/87), IPN BU 487/1, IPN Gd 681/1 (IV K 341/88, IV K 491/89); wydruk z bazy ZSKO-90.
K. Morawiecki występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Aston" (nr rej. 44499) prowadzonej przez Wydz. II KWMO/WUSW Wrocław, w latach 1982-1987 w związku z utrzymywaniem kontaktów z figurantem tejże sprawy. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Wrocław pod nr. II-102871. Brak akt. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej b. Biura "C" MSW; inwentarz akt działu II WUSW Wrocław, poz. 102871.
K. Morawiecki występuje w Sprawie Obiektowej o krypt. "Klan"/"Związek" (nr rej. 37004), prowadzonej przez Wydz. III "A"/Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk w latach 1980-1983, dot. gdańskiej "Solidarności", jako uczestnik I Zjazdu NSZZ. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 21, 23, 24, 27.
K. Morawiecki występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wiarus"/"Tarus" (nr rej. 46457) prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW Wrocław w latach 1983-1985, dotyczącej osoby rozpracowywanej ze względu na utrzymywanie z nim kontaktów. Inwentarz akt działu II WUSW Wrocław, poz.102535.
K. Morawiecki figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Worek"/ "Ośmiornica" (nr rej. 6955), prowadzonej przez Wydz. III WUSW Legnica w latach 1985-1990, dotyczącej działalności "Solidarności Walczącej" na terenie woj. legnickiego, jako przewodniczący "SW". Akta o sygn. IPN Wr 022/1196 (1476/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Ośmiornica" (nr rej. 14690) wszczęta z powodu podejrzenia, iż na terenie RUSW w Kępnie ukrywa się, poszukiwany listem gończym K. Morawiecki, w celu ustalenia miejsca pobytu i rozpracowania ewentualnych powiązań miejscowych działaczy b. NSZZ "Solidarność" z nielegalnymi strukturami opozycyjnymi we Wrocławiu. Sprawę, prowadzoną w latach 1987-1989, zakończono w związku z niepotwierdzeniem faktu i "zaniechaniem wrogiej działalności". Akta o sygn. IPN Ld 0043/725 (2065/II).
K. Morawiecki występuje w Sprawie Obiektowej o krypt. "Ośmiornica" (nr rej. 56600), prowadzonej przez Insp. 2 WUSW Wrocław w latach 1988-1990, dotyczącej operacyjnego rozpracowania i kontroli "Solidarności Walczącej" jako przewodniczący komitetu wykonawczego "SW". Akta o sygn. IPN Wr 032/805 (IV-3914) oraz mikrofilm o sygn. IPN Wr 0122/8 (IV-3914\3914).
Informacje dot. pracy operacyjnej Wydz. III KW MO we Wrocławiu z roku 1981. K. Morawiecki figuruje w analizie działalności NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej. Akta o sygn. IPN Wr 053/2296 (182/p.116).
Informacje dzienne KWMO we Wrocławiu z lat 1980-1981. K. Morawiecki występuje jako członek komitetu redakcyjnego "Biuletynu Dolnośląskiego" i delegat na I Zjazd NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Wr 054/923 (282/p.1006).
Opracowania analityczne WUSW we Wrocławiu dot. sytuacji społeczno-politycznej we Wrocławiu z lat 1988-1989. K. Morawiecki występuje jako lider "Solidarności Walczącej". Akta o sygn. IPN Wr 054/1633 (282/p.1735).
Akta dot. przeszukań mieszkań i rozmów ostrzegawczych z członkami "Solidarności Walczącej" prowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w ramach śledztwa przeciwko poszukiwanemu listem gończym K. Morawieckiemu, podejrzanemu o branie udziału w "nielegalnym związku" (1987-1990). Akta o sygn. IPN Gd 0046/500 (1107).
Figuruje w kartotece aktów wrogich wobec PRL b. Biura Śledczego MSW jako pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, "aktywny działacz ZR NSZZ >S< Wrocław". Karta T-4 z kartoteki aktów wrogich wobec PRL b. Biura Śledczego MSW.
Fotografie z opisem osób podejrzanych o działalność antypaństwową, w tym. K. Morawieckiego (rok 1985). Akta o sygn. IPN BU 1597/4 (dawna IPN BU MSW II 12/67, 12/67)
Akta paszportowe (EAPP 046399/87), zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata (Z-338/81) na okres od 22.09.1983 do 24.09.1989, wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław (trzykrotnie przedłużane). Odwołano 10.11.1989. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; 2 karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 524/187342 (EAWR 187342); zapis w bazie ZSKO-90. Akt o sygn. EAPP 046399/87 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 190/10 zarządzenie z dnia 05.05.2010 r. dotyczące Kornela Morawieckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III K 143/10 dotyczącej Kornela Morawieckiego, orzeczeniem z dnia 18.05.2010 r. stwierdził, że Kornel Morawiecki jako kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III K 61/15 dotyczącej Kornela Morawieckiego postanowieniem z 30.03.2015 r. umorzył postępowanie lustracyjne w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Kornela Morawieckiego jako kandydata na Prezydenta RP w wyborach 2015 r.

.