Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Marian
Nazwisko: Lasoń
Miejsce urodzenia: Sroków- Radomsko
Data urodzenia: 27-07-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Wojewódzkiego Kompleksu Gospodarki Żywnościowej w Słupsku. W/w uczestniczył, jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego, w organizowaniu "akcji solidarnościowej". IPN Gd 002/31 t. 2 (35/IV)
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny[KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] 29.12.1980 zarejestrowany pod nr 5163 przez Wydz. III "A" KWMO w Słupsku do SO krypt. "Aktyw" nr rej. 5010 prowadzonej od 13.10.1980 do 30.12.1985 przez Wydz. III "A"/ V KWMO/WUSW w Słupsku w celu zabezpieczenia Międzywojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność». Od 30.09.1983 prowadzono kontrolę operacyjną ww. w ramach KE krypt. "Blondyn" (nr rej. 5163). Następnie 24.10.1985 przerejestrowany do SOR krypt. "Plakat" nr rej. 9860 prowadzonej od 24.10. 1985 do 28.09.1987 przez Wydz. VI WUSW w Słupsku dotyczącej kolportażu materiałów bezdebitowych (ulotki, plakaty). Materiały dot. SOR krypt. "Plakat" złożono do archiwum pod sygn. 931/II. Materiały dot. SO krypt. "Aktyw" złożone do archiwum pod sygn. 34/IV nie zachowały się. Materiałów o sygn. 931/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. słupskiego. Ww. figuruje na liście osób przeznaczonych do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. 24.12.1981 uchylono decyzję o internowaniu Zenona Lasonia. IPN Gd 002/35 t. 1-2 (50/IV)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 35 wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniony 24.12.1981 na mocy decyzji nr 35 o uchyleniu internowania wydanej 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/21
Sprawa kontrolna Sprawa kontrolna prowadzona do SOR krypt. "Plakat" dotycząca działalności opozycyjnej Zenona Lasonia, wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ «Solidarność» przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" w Słupsku. Aktywność ta wyrażała się poprzez kolportowanie literatury bezdebitowej w tym m.in. tygodnika "Mazowsze", "Region Słupski" oraz zbiórkę pieniędzy dla byłego działacza ZPC "Pomorzanka" i aktywnego działacza związkowego. W wyniku działań operacyjnych grupę kolportującą ulotki rozbito. Wobec niepotwierdzenia faktu dalszego kolportażu ulotek Wydz. VI WUSW w Słupsku postanowił zakończyć SOR krypt. "Plakat". W aktach znajduje się informacja o kontroli operacyjnej Zenona Lasonia w ramach KE krypt. "Blondyn" nr rej. 5163. Akta sprawy kontrolnej krypt. "Plakat" 17.05.1988 złożono do archiwum pod sygn. 5590/k. IPN BU 0364/222 (5590/k)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na członków b. «Solidarności», którzy podjęli działania mające na celu reaktywowanie struktur związkowych na terenie Słupska. 17.12.1986 SOS przekwalifikowano na SOR. 11.09.1988 odbyło się zebranie w celu powołania struktur związkowych, w którym uczestniczył m.in. Zenon Lasoń. W aktach znajduje się «plan działań operacyjnych i prawno- administracyjnych przeciwdziałających inicjatywie zorganizowania nielegalnego zebrania członków struktury pn. Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" w Słupsku» sporządzony 24.09.1988 przez Wydz. III WUSW w Słupsku. W stosunku do osoby Zenona Lasonia przewidywano wystąpić z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Słupsku o przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno- ostrzegawczej z jawnym członkiem nielegalnej struktury. IPN Gd 700/1 (1120/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnej literatury. Kontrolę zakończona z powodu nie stwierdzenia "wrogiej" działalności - legalizacja prawna "Solidarności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1121/II. Materiałów o sygn. 1121/II brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie dokonanie napaści na funkcjonariuszy MO w Słupsku 9.10.1988 oraz znieważanie słowne w trakcie wykonywania czynności służbowych dot. wylegitymowania uczestników nielegalnego zebrania członków Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, w którym brał udział m.in. Zenon Lasoń. IPN Gd 012/149 (210/III)
Akta sprawy o wykroczenia Akta w sprawie ukarania osoby, która 9.10.1988 udostępniła swoje mieszkanie dla odbycia zebrania organizowanego przez Międzyregionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, którego uczestnikiem był Zenon Lasoń. Materiały 15.01.1990 złożono do archiwum pod sygn. 213/III. IPN Gd 012/152 (213/III)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę przez Wydz. IV KW MO/WUSW Słupsk, "do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej" w okresie od 01.02.1982 do 31.01.1984 i od 01.11.1985 do 31.01.1987. Zakaz odwołano 24.02.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego
.