Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Józef
Nazwisko: Schneider
Miejsce urodzenia: Bytów
Data urodzenia: 14-03-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Schneider w dn. 12.12.1984 został zarejestrowany pod nr rej. 8426 przez Pion III RUSW w Kwidzynie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Hydra" dot. "podejrzenia istnienia nielegalnej organizacji i związku dorosłych". Sprawa była prowadzona w okresie od 14.09.1983 do 27.03.1985. Inwigilację Jerzego Schneidera zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej. Materiały o sygn. 1092/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 28.08.1985 zarejestrowany przez Pion III RUSW W Kwidzynie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Roztargniony" (nr rej. 8873) z powodu podejrzeń o "wrogą działalność polityczną". Następnie przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nawiedzony" (nr 10212). Materiały o sygn. 1339/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa p-ko Jerzemu Schneiderowi, oskarżonemu o kolportaż od 04.1985 do 10.1985 na terenie woj. elbląskiego nielegalnych wydawnictw i ulotek nawołujących do organizowania wystąpień. Tymczasowo aresztowany w ZK w Elblągu od 08.10.1985. W dniu 15.02.1986 środek ten uchylono i zastosowano poręczenie kolektywu pracowniczego na okres 2 lat. Ze sprawy RSD 3/85 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 05.03.1986 wyłączyła materiały dot. Schneidera Jerzego do odrębnego postępowania przygotowawczego pod nr. RSD 3/86. Dnia 28.03.1986 postępowanie karne umorzono, uznając "że stopień społecznego niebezpieczeństwa nie jest znaczny". IPN Gd 011/134 (208/III).
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie dot. redagowania, wytwarzania oraz rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej m.in. "Biuletyn Informacyjny Regionu Elbląskiego". Karta z dnia 05.03.1986 zawiera informację o wyłączenie materiałów Ds 32/85 dot. Jerzego Schneidera do odrębnego postępowania przygotowawczego. IPN Gd 227/3 (II K. 521/86).
Akta podręczne prokuratora dot. postępowania p-ko w/w, oskarżonemu o kolportaż od kwietnia do października 1985 na terenie woj. elbląskiego nielegalnych wydawnictw i ulotek nawołujących do organizowania wystąpień. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowienim z dnia 05.03.1986 ze sprawy w/w- Ds 32/85 wyłączyła materiały dot. Schneidera Jerzego do odrębnego postępowania przygotowawczego pod nr Ds 6/86. W sprawie Ds 32/85 Jerzy Schneider postanowieniem z dn. 08.10.1985 został tymczasowo aresztowany w ZK w Elblągu, a następnie 15.02.1986 środek ten uchylono i zastosowano poręczenie kolektywu na okres 2 lat. Prokuratura po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej dnia 28.03.1986 umorzyła warunkowo postępowanie, uznając "że stopień społecznego niebezpieczeństwa nie jest znaczny". IPN Gd 105/12 (Ds. 6/86).
Schneider Jerzy 10.12.1986 został zarejestrowany po nr. 10212 przez Pion III RUSW w Kwidzynie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nawiedzony" (nr rejestr. 9152) z powodu podejrzeń o "wrogą działalność polityczną". Sprawę zakończono 2.12.1987 z powodu zaprzestania "wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1440/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Schneider był kontrolowany operacyjnie przez Pion III RUSW w Kwidzynie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Samotnik" nr rejestr. 11188 z powodu "podejrzenia o możliwość podjęcia szkodliwej politycznie działalności". Materiały w dn. 31.01.1090 zostały zniszczone przez jednostkę prowadzącą sprawę z uwagi na małą wartość operacyjną. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Jerzego Schneidera. Na podstawie decyzji szefa WUSW w Elblągu odmówiono wydania paszportu do RFN w 1988 roku. Powód: "nie upłynął okres próbny związany z warunkowym umorzeniem postępowania karnego przez Prokuraturę Wojewódzką w Elblągu". Brak wydania paszportu motywowano również zastrzeżeniem wyjazdów do WKŚ przez RUSW w Kwidzynie w okresie do 14.03.1988, nr zastrzeżenia Z-02054 oraz Prokuraturę Wojewódzką w Elblągu do 05.06.1988, nr zastrzeżenia Z-0608/86. IPN Gd 646/87461 (EAEL 08746).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 33.04.2019 r. dotyczące Jerzego Schneidera: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 95/19).

.