Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Andrzej
Nazwisko: Myślecki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 22-07-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zdzisława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Wr- 1437/21 zarządzenie z dnia 19.04.2022 r. dotyczące Wojciecha Myśleckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Wojciecha Myśleckiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 1484 KW MO we Wrocławiu z dnia 21.12.1981. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny". Przebywał kolejno: w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 24.12.1981), ponownie w ZK we Wrocławiu (od 30.12.1981), w Ośrodku Odosobnienia w Nysie (od 11.01.1982) i ponownie w OO w Grodkowie (od 30.07.1982). Zwolniony na mocy Decyzji Nr 870 z dnia 19.08.1982. IPN Wr 30/485 (173/82).
Wojciech Myślecki dnia 29.11.1983 został zarejestrowany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu pod nr. 47559 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Koło" (przekwalifikowanej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania) jako podejrzany o działalność opozycyjną. W kolejnych latach sprawa była prowadzona także przez Wydz. V-1 i Wydz. III WUSW we Wrocławiu, a od 01.01.1987 przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu. Prowadzenie SOR zakończono 28.01.1990, a materiały zniszczono. Meldunki operacyjne dotyczące sprawy zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 054/1066 (282/1149). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa RSD 46/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie 15.12.1983 - 12.07.1984 dot. "działalności nielegalnych struktur byłego NSZZ >Solidarność< na terenie Wrocławia". Wojciech Myślecki pełnił funkcję kierowniczą w nielegalnym związku pn. "Solidarność Walcząca" zajmując się organizacją produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono przekazaniem do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście (sygn. akt 2 Ds 126/83) z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11404 (24662/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Wojciecha Myśleckiego, osadzonego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 29.02.1984 w związku z podejrzeniem o to, że "od listopada 1982 r. do lutego 1984 r. we Wrocławiu w warunkach przestępstwa ciągłego pełnił czynności kierownicze w nielegalnym związku pod nazwą Solidarność Walcząca (...) podejmując wraz z innymi działania obliczone na wywołanie niepokojów i rozruchów" (znak sprawy 2 Ds 126/83). Zwolniony 26.07.1984 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z 25.07.1984 (znak sprawy III K 593/84). IPN Wr 28/202 (38/84).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad sprawą 2 Ds 126/83 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". Wojciech Myślecki w dniu 12.07.1984 został oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 do 5 czerwca 1984 we Wrocławiu, działając w celu wywołania niepokoju publicznego, pełnił czynności kierownicze w zawieszonym, a następnie rozwiązanym Związku Zawodowym >Solidarność< oraz organizował sporządzanie i gromadzenie w celu rozpowszechniania, a następnie kolportaż nielegalnych wydawnictw", kierując jednocześnie "tzw. działem łączności z krajem". IPN Wr 33/318 (III Dsn 99/83/Wr VI).
W dniu 26.07.1984 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej umorzył postępowanie karne przeciwko Wojciechowi Myśleckiemu na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Dnia 13.01.1994 Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył je. IPN Wr 18/57 (II K 593/84), IPN BU 3665/655.
Materiały Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu z lat 1984-1985 dotyczące ustawy z dnia 21.07.1984 o amnestii. Wojciech Myślecki figuruje w wykazie osób "tymczasowo aresztowanych bądź skazanych za działalność polityczną", zwolnionych z aresztów i zakładów karnych z terenu woj. wrocławskiego w okresie 23.07.1984-27.07.1984 na podstawie tejże ustawy. IPN Wr 039/11428 t. 2 (24694/III).
Materiały Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu. W aktach znajduje się notatka z rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej z Wojciechem Myśleckim w dniu 16.11.1984 w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Śródmieście w związku z podpisaniem przez niego oświadczenia w sprawie ks. J. Popiełuszki oraz zakazem działalności Komitetu Obrony Praw Człowieka. IPN Wr 33/170 (Ko. 686/84/IV/Pf).
Akta dochodzenia RSD 3/85 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w 1985 roku, dot. "wytwarzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw podziemnych struktur >Solidarności< we Wrocławiu". W ramach śledztwa w dniu 26.04.1985 dokonano przeszukania mieszkania i miejsca pracy Wojciecha Myśleckiego, a 23.05.1985 przesłuchano go w charakterze świadka. IPN Wr 039/11541 t. 2, 8 (24864/III).
Akta podręczne prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. śledztw 2 Ds 70/84 ("w sprawie podejmowania działalności w celu wywołania niepokoju publicznego") oraz 2 Ds 1/85 ("w sprawie podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego, miedzy innymi przez wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnej prasy podziemnych struktur >Solidarności<"), które w dniu 28.03.1985 zostały połączone do wspólnego postępowania 2 Ds 1/85. W aktach zachowało się postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania i miejsca pracy Wojciecha Myśleckiego z dnia 24.04.1985. IPN Wr 33/721 (2 Ds 1/85).
Akta dochodzenia RSD 31/85 prowadzonego przez Wydz. Śledczym WUSW we Wrocławiu z Prokuraturą Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (znak sprawy 2 Ds 54/85) w okresie 02.10.1985 - 24.06.1986 w sprawie "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego". Ustalono, iż "na terenie Wrocławia kolportowane są nielegalne wydawnictwa o treści podburzającej do niepokoju publicznego, a także nawołujące do wystąpień w związku z mającymi się odbyć wyborami do Sejmu PRL". W toku prowadzonego śledztwa w dniu 13.02.1986 w mieszkaniu Wojciecha Myśleckiego dokonano przeszukania. Sprawa, wobec niewykrycia sprawców, została umorzona. IPN Wr 039/11532 t. 16 (24842/III), IPN Wr 33/733 (2 Ds 54/85).
Materiały operacyjne Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu prowadzonej w 1987 roku, dot. ogólnopolskiej akcji o krypt. "Brzoza III" mającej na celu "zneutralizowanie wpływów >Solidarności Walczącej<". Wojciech Myślecki, jej "aktywny działacz", występuje jako osoba, u której dokonano przeszukania mieszkania i miejsca pracy. IPN Wr 039/11584 t. 3, 4 (24926/III).
Akta paszportowe Wojciecha Myśleckiego. W aktach zachowało się pismo Naczelnika Wydz. Paszportów KW MO we Wrocławiu z dnia 31.03.1982: "W związku z wpłynięciem >Z< [zastrzeżenia wyjazdu za granicę] z Wydziału III KWMO-Wrocław, proponuję utrzymać w mocy decyzję negatywną [dot. wydania paszportu]". Z dokumentacji kartotecznej wynika, iż Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu wniósł zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres 05.05.1987 - 04.05.1989 "ze względu na bezpieczeństwo państwa, obronność kraju, ochronę tajemnicy". IPN Wr 524/121352 (EAWR 121352).
"Wykaz nielegalnych organizacji i ugrupowań działających w latach 1976-1985" sporządzony przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Wojciech Myślecki występuje w notatce dotyczącej "nielegalnych struktur b. NSZZ >Solidarność< tzw. >Solidarności Walczącej<, działającej od lipca 1982 r. do czerwca 1984 r. we Wrocławiu pod kierownictwem Karola Morawieckiego" jako jej członek. IPN Wr 049/460 (F-480).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr- 1437/21 zarządzenie z dnia 19.04.2022 r. dotyczące Wojciecha Myśleckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.