Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Piotr
Nazwisko: Połeć
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 11-08-1951
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany od 20.05.1981 pod nr 5405, 30.09.1981 zarejestrowany do SOR krypt. "Pismak" prowadzonej w okresie 30.09.1981-26.08.1983 pod nr 5691, następnie od 26.08.1983 kontrolowany w ramach KE krypt. "Blady" pod nr 5405 ze względu na "wrogą działalność w środowisku, aktywista ruchu związkowego". Kontrolę zakończono 27.02.1989. Materiały dot. SOR krypt. "Pismak" złożono do archiwum pod sygn. II-561. Materiały dot. KE krypt. "Blady" złożono do archiwum pod sygn. II-1081. Materiałów o sygn. II-561 oraz II-1081 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca internowania przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. Ww. figuruje na liście osób internowanych w OO. w Strzebielinku. W aktach znajduje się raport o przygotowywanym 3.05.1982 przez Pawła Połcia i innych zgromadzeniu wszystkich członków „Solidarności” przed krzyżem misyjnym oraz nabożeństwie w intencji „Solidarności”. Ww. był członkiem komitetu strajkowego w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Słupsku, pracownikiem MKZ oraz Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Słupsk, pracował przy redagowaniu gazety "Solidarność Słupska". IPN Gd 002/35 t. 1-5 (IV-50)
Akta internowania Akta zawierają decyzję o internowaniu w OO. w Strzebielinku. Podstawą internowania była obawa, że ww. „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. Decyzję o uchyleniu internowania wydano 30.01.1982. W aktach zamieszczono notatkę ze zdarzenia z 06.01.1982, kiedy to po widzeniu z rodziną P. Połeć został przeszukany, znaleziono u niego różne pisma z pobytu w Ośrodku Odosobnienia oraz wykazy internowanych, plakaty i pieniądze za co został ukarany naganą. IPN Gd 159/52
Akta internowania Akta zawierają decyzję o internowaniu w OO. w Strzebielinku. Podstawą internowania była obawa że ww. „może być niebezpieczny dla porządku prawnego w okresie stanu wojennego”. Decyzję o uchyleniu internowania wydano 14.07.1982. IPN Gd 159/264
Akta kontrolne śledztwa Ww. wraz z innymi członkami NSZZ „Solidarność” na terenie miasta Słupska zorganizował Okręgowy Komitet Oporu i wydawał biuletyn „Solidarność Słupska Wojenna”. W swoich artykułach "krytykował cały dotychczasowy dorobek PRL, dążąc do skompromitowania partii i osób zajmujących kierownicze stanowiska w aparacie partyjnym i administracyjnym oraz zawierał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Gd 012/53 (III-77)
Akta nadzoru nad śledztwem Postępowanie wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych ze śledztwa Pg.Śl II-141/82 prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie. Sprawa dot. działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" oraz druku i kolportażu ulotek sygnowanych przez "Solidarność" w tym biuletynu "Słupska Solidarność". Ww. zatrzymany 15.12.1982, tymczasowo aresztowany 17.12.1982. Akt oskarżenia sporządzono 30.12.1982. W dn. 24.03.1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie 9.05.1983 zmienił wyrok i skazał ww. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 29.07.1983 Garnizonowy Sąd Wojskowy w Koszalinie wydał postanowienie o darowaniu reszty kary pozbawienia wolności. IPN Sz 385/130
Akta tymczasowo aresztowanego Akta aresztowanego 15.12.1982, podejrzanego o to, że "od marca do 11 października 1982 w Słupsku będąc członkiem b. NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona nie odstąpił od udziału w niej i wspólnie z innymi zorganizował, a następnie kierował podziemnymi strukturami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu- Region Słupsk oraz sporządzał artykuły, redagował i rozpowszechniał nielegalny biuletyn >Słupska Solidarność<, który w swej treści lżył i poniżał naczelne organa PRL oraz zawierał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". 24.03.1983 na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie został zwolniony z aresztu. IPN Gd 150/12
Akta penitencjarne Paweł Połeć dwukrotnie aresztowany w okresie 15.12.1982-24.03.1983 w AŚ w Słupsku oraz 27.04.1983-30.07.1983 w AŚ w Słupsku/ZK w Potulicach z powodu oskarżenia o działalność w strukturach zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" oraz redagowanie i rozpowszechnianie biuletynów zawierających "treści antypaństwowe". IPN By 165/87 (39/970)
Akta w sprawie postępowania amnestyjnego W związku z realizacją ustawy o amnestii z 21.07.1983, w dn. 29.07.1983 Garnizonowy Sąd Wojskowy w Koszalinie wydał postanowienie o darowaniu kary w/w i zwolnieniu z Zakładu Karnego w Potulicach. IPN Gd 012/64 (III-102)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne w sprawie drukowania i rozpowszechniania odezwy Narodowego Związku Pracy Solidarystów Rosyjskich (NST) oraz komitetu założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w ZSRR, zamieszczonej przez ww. w Serwisie Informacyjnym NSZZ „Solidarność”. Ww. miał być przesłuchiwany w charakterze świadka jako redaktor „Solidarności” słupskiej. IPN Gd 012/31 (51/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko podejrzanym o kontynuację działalności związkowej, redagowanie, drukowanie i kolportowanie ulotek. Paweł Połeć przechodzi w sprawie jako współtwórca niższego szczebel organizacji "OKO" o nazwie "Okręgowy Komitet Oporu", który zajmował się nielegalnym wydawaniem biuletynów na terenie woj. słupskiego. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania w/w z 15.06.1982. IPN Gd 012/50 (III-75)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie osoby oskarżonej o zorganizowanie nielegalnej manifestacji po mszy św. w Kościele NMP na terenie Słupska 31.08.1982, w której uczestniczyło 1500 osób udających się pod siedzibę Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku celem złożenia kwiatów. Paweł Połeć był przesłuchiwany 2.09.1982 w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/47 (70/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące nadużyć finansowych w b. Zarządzie Regionu "Solidarność" w Słupsku. Paweł Połeć figuruje w aktach jako działacz i pracownik etatowy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku. IPN Gd 012/180 (III-244)
Dokumentacja ewidencyjna Ww. posiadał zastrzeżenie nr Z-I-11/83 do K[rajów] D[emokracji] L[udowej] i K[rajów] K[apitalistycznych] w okresie 5.01.1983-5.01.1985 wydane przez Wydz. Śledczy KW MO Słupsk oraz zastrzeżenie nr Z-I-40/85 do W[szystkich] K[rajów] Ś[wiata] w okresie 10.05-1985-10.05.1987 wydane przez Wydz. V WUSW Słupsk. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.