Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Krzysztof
Nazwisko: Frankiewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 14-12-1958
Imię ojca: Przesław
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Stefan Bobrowski

Dodatkowe informacje:

Pseudonim "Stefan Bobrowski" uzupełniony został na podstawie publikacji: "Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89" T. 1, pod redakcją Jana Skórzyńskiego , Warszawa 2000.



Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maciej Frankiewicz był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Kuna” prowadzonej pod numerem rejestracyjnym 30739 przez Wydz. III/III-1 KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie od 17.12.1980 do 12.11.1986. W/w był rejestrowany do sprawy pod numerem rejestracyjnym 30937 w dniu 17.02.1981 „w związku z redagowaniem nielegalnego wydawnictwa działającego na terenie kraju. Był współredaktorem Poznańskiego Biuletynu Społeczno-Politycznego »Wolna Polska«. Był organizatorem wielu spotkań i odczytów na terenie Politechniki Poznańskiej z czołowymi działaczami antysocjalistycznymi m. in. z KPN.” Materiały SOR o kryptonimie „Kuna” włączono 12.11.1986 do SOR o kryptonimie „Ośmiornica.” Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 13051/II. IPN Po 08/2356 (13051/II).
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Poznaniu z 28.01.1982 Maciej Frankiewicz został internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „nawoływał do niepokojów społecznych.” Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. W dniu 02.03.1982 zbiegł z Ośrodka Odosobnienia, gdzie ponownie został osadzony w czerwcu 1982. Internowanie uchylono 07.07.1982. IPN Po 88/94
Maciej Frankiewicz został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Poznaniu - „w dniu 26.08.1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą rozpowszechniał ulotki powielone przy użyciu pieczęci drukarskich, zawierające w treści słownej fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 15017/III. IPN Po 04/3505 (15017/III).
Maciej Frankiewicz został tymczasowo aresztowany w związku z kolportażem nielegalnych ulotek powielanych przy użyciu pieczęci drukarskich. Przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Areszt uchylono 12.08.1983. IPN Po 89/37 (59957).
Maciej Frankiewicz był rejestrowany 13.07.1989 pod numerem rejestracyjnym 30739 przez Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Ośmiornica” o numerze rejestracyjnym 35429 prowadzonej przez Wydział III WUSW w Poznaniu w okresie od 02.02.1984 do 03.03.1990. „Prowadził antypaństwową działalność w nielegalnych strukturach”. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 13051/II. IPN Po 08/2356 (13051/II).
Maciej Frankiewicz został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Lesznie w związku z włamaniem do pomieszczeń Zakładu Naprawy Maszyn Biurowych w Lesznie „i zabraniem w celu przywłaszczenia maszyn elektrycznych do pisania, powielacza i innych przedmiotów”. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 44/III. IPN Po 033/44 (44/III), IPN Po 0121/44 (44/3) mikrofilm.
Maciej Frankiewicz „w dniu 06.05.1984 r. będąc aresztowany dokonał ucieczki z aresztu WUSW w Lesznie”. Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Lesznie umorzono na mocy amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Maciej Frankiewicz został objęty postępowaniem przez Wydz. Śledczy WUSW w Poznaniu. „W okresie od stycznia 1985 do 13 czerwca 1985 r. w Poznaniu działając w porozumieniu z innymi osobami podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w ten sposób, że w zakonspirowanej drukarni powielał bez wymaganego zezwolenia przy pomocy sitoramek wydawnictwo »Solidarność Walcząca« oraz ulotki zawierające w treści oświadczenia nielegalnych struktur, wzywające do protestów i demonstracji publicznych oraz udziału w nielegalnych zgromadzeniach”. Postępowanie umorzono na mocy amnestii 10.09.1986. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 15100/III. IPN Po 04/3567 (15100/III).
Maciej Frankiewicz został tymczasowo aresztowany w związku z nielegalnym powielaniem wydawnictw oraz rozpowszechnianiem wrogich ulotek. Przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Areszt uchylono 10.09.1986. IPN Po 193/411(66016).
Materiały dotyczą kontroli operacyjnej podejrzanych o działalność w strukturach katowickiego oddziału „Solidarności Walczącej” oraz kolportowanie wydawnictw tej organizacji na terenie województwa katowickiego. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach wymieniony jako aktywista „SW” z Poznania. Sprawa była prowadzona w latach 1985-1990 przez Wydz. III WUSW w Katowicach. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 44008/II. IPN Ka 079/11/5 (44008/II).
Maciej Frankiewicz jest wymieniony w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Rodzina”. Sprawa była prowadzona w okresie od 29.04.1986 do 30.11.1987 przez Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy WUSW w Poznaniu na byłego studenta Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, późniejszego członka „Solidarności Walczącej”. IPN Po 078/1/29.
Materiały dotyczą kontroli operacyjnej nielegalnej grupy o nazwie Porozumienie Grup Niezależnych działającej na terenie Poznania. Maciej Frankiewicz jest wymieniony w materiałach sprawy. Sprawa była prowadzona pod numerem rejestracyjnym 38582 przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w okresie od 07.04.1987 do 03.10.1988. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 12882/II. IPN Po 08/2231 (12882/II).
Materiały dotyczą kolportażu nielegalnego pisma "Solidarność Walcząca HCP" na terenie ZPM H. Cegielskiego w Poznaniu. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy. Sprawa była prowadzona pod numerem rejestracyjnym 43434 przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w okresie od 29.03.1988 do 03.07.1989. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 12780/II. IPN Po 08/2159 (12780/II), IPN Po 0187/703 (12780/2) mikrofilm.
Materiały dotyczą kontroli operacyjnej osób wchodzących w skład komitetu strajkowego inspirujących załogę do podjęcia strajku w fabryce Silników Agregatowych i Trakcyjnych W-9 ZPM H. Cegielski w Poznaniu. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy. Sprawa była prowadzona pod numer rejestracyjnym 44013 przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w okresie od 26.08.1988 do 28.03.1989. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 12712/II. IPN Po 08/2106 (12712/II).
Akta prokuratorskie Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy - „był uczestnikiem zbiegowiska, które odbyło się 02.04.1989 r. na Starym Rynku w Poznaniu”. Brał również udział w nielegalnym zgromadzeniu w Poznaniu w dniu 03.05.1989. IPN Po 6/17/2/1 (II Ds. 18/89).
Akta sądowe Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie zbiegowiska publicznego w dniu 02.04.1989, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO i mienie społeczne. Maciej Frankiewicz brał udział w zbiegowisku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 07.07.1989 postępowanie w sprawie zbiegowiska publicznego umorzono. IPN Po 6/17/1 (V Ko 164/89).
Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckich Komitetów Solidarności. Maciej Frankiewicz występuje w kartotece, autor ulotki „Nie dajmy się zastraszyć.” IPN BU 01232/204.
Materiały związane z akcją o kryptonimie „Gotowość” dot. stanu wojennego - wykazy osób przewidzianych do internowania i izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy wymieniony jako „aktywny działacz NZS” (Niezależnego Zrzeszenia Studentów). IPN BU 01439/130/2.
Wykazy osób internowanych w okresie stanu wojennego m in. z województwa poznańskiego. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach na liście osób internowanych z adnotacją „zbiegł dnia 02.03.1982 r., uch. 07.07.1982”. IPN BU 01152/35.
Materiały administracyjne KWMO w Poznaniu - sprawy zakończone w 1982 roku. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach, rozpracowanie było prowadzone w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Kuna” w związku z działalnością w NZS. IPN Po 06/215 t. 6, 14.
Akta Posterunku MO w Dziadowej Kłodzie zawierają m.in. telegramy dot. poszukiwanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy. IPN Wr 607/428.
Akta spraw o wykroczenie prowadzonych wobec Macieja Frankiewicza w latach 1986-1989. Materiały dotyczą posiadania i kolportażu ulotek oraz wydawnictw „o wrogiej treści politycznej”, udziału w wiecach i manifestacjach, organizowania nielegalnych strajków. Cześć spraw została zakończona orzeczeniami przed Kolegium ds. Wykroczeń (kary grzywny oraz przepadek mienia). IPN Po 06/286 t. 1, 5, 13, 14, 20, 22, 39, 54, 55, 56, 63, 75, 77, 79, 80.
Materiały dotyczą sprawy kolportażu nielegalnych ulotek i wydawnictw prowadzonej wobec Macieja Frankiewicza przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Poznańskim w 1987 roku. IPN Po 102/3.
Materiały administracyjne WUSW w Poznaniu. Korespondencja za 1988 rok dot. m.in. postępowań prowadzonych przed Kolegium ds. Wykroczeń. Maciej Frankiewicz występuje w materiałach sprawy. IPN Po 06/273/92.
Akta paszportowe Macieja Frankiewicza. W materiałach znajdują się liczne zastrzeżenia wyjazdu z granicę w latach 1984-1989, które zostały anulowane. IPN Po 822/96890 (EAPO 96890).
Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego (darowizna osoby prywatnej). Maciej Frankiewicz występuje w materiałach pod pozycją 1782, okres internowania od 28.01.1982 do 07.07.1982. IPN Po 161/1.
.