Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Bocian
Miejsce urodzenia: Skole
Data urodzenia: 18-07-1939
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:
Uzupełnienia/sprostowania: IPN Kr 236/69 sprostowanie przekazane do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP, dar prywatny Ryszarda Bociana.


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie wobec Ryszarda Bociana i innych, podejrzanych o organizowanie i kierowanie akcją protestacyjną w dniach 13-14.12.1981 w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Krakowie oraz kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej. Sprawę zarejestrowano 11.02.1982 pod nr RSD-15/S/82, a następnie 09.04.1982 skierowano do sądu. Materiały sfilmowano i złożono 02.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 5467/III-gr. IPN Kr 07/5213 (5467/III-gr.), IPN Kr 096/959 (5467/3-gr.) mikrofilm.
Akta Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście dotyczące R. Bociana i innych, oskarżonych o przestępstwo z art. 46 pkt. 1 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 o stanie wojennym tj. kontynuowanie zawieszonej działalności związkowej oraz organizowanie i kierowanie akcją protestacyjną w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Krakowie. Sprawę wraz z aktem oskarżenia 09.04.1982 skierowano do sądu. IPN Kr 303/209 (II Ds 12/82/S).
Akta sprawy sądowej przeciwko R. Bocianowi i in. oskarżonym o kontynuowanie zwieszonej działalności związkowej oraz organizowanie i kierowanie akcją strajkową na terenie Akademii Medycznej w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 22.10.1982 uznał oskarżonych winnymi zarzucanych czynów, jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary. W wyniku rewizji wniesionej przez adwokata, Sąd Wojewódzki w Krakowie 19.10.1983 uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postepowanie karne na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Kr 403/62 (II K 562/82/S).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. internowanego R. Bociana. Pełnił funkcje kierownicze w konspiracyjnych strukturach KPN. Zatrzymany 28.10.1982, internowany 29.10.1982 decyzją nr 497/82 KWMO w Krakowie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie, a następnie OO w Kielcach. Zwolniony 06.12.1982 decyzją nr 237/82 KWMO w Krakowie. IPN Kr 076/18 (15977/II), IPN Kr 0102/17 (15977/2) mikrofilm.
Akta internowanego R. Bociana. Internowany 29.10.1982 decyzją nr 497/82 KWMO w Krakowie. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 06.12.1982 decyzją nr 237/82. IPN Ki 45/28 (23/I/82).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". R. Bocian wymieniony jest w dokumentacji osób internowanych. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Ryszard Bocian został zarejestrowany 08.06.1983 pod numerem KR 27598 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Konspiratorzy" o numerze rejestracyjnym KR 26344, prowadzonej w okresie od 05.07.1982 do 1990 roku, w ramach której rozpracowywano członków i sympatyków Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. R. Bocian został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność opozycyjną, pełnienie funkcji członka Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN oraz szefa II Obszaru KPN, jako jeden ze współzałożycieli Komitetu Więzionych Za Przekonania na terenie Akademii Medycznej w Krakowie, organizator bazy poligraficznej i redaktor tekstów publikowanych w wydawnictwach sygnowanych przez KPN. Materiały SOR krypt. "Konspiratorzy" złożono 18.06.1990 w Archiwum UOP w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 (17567/II-gr.) t. 1-17, IPN Kr 0192/1 (17567/2-gr.) j. 1-52 mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec osób podejrzanych o udział w demonstracji 13.05.1983. R. Bocian został zatrzymany 14.05.1983 i tymczasowo aresztowany. Sprawę zarejestrowano 23.05.1983 pod nr RSD-19/D/83. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Materiały dot. R. Bociana wyłączono 24.06.1983 i włączono do śledztwa RSD-18/S/83. Akta złożono 18.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5627/III-gr. IPN Kr 07/5314 (5627/III-gr.), IPN Kr 096/1040 (5627/3-gr.) mikrofilm.
Akta penitencjarne R. Bociana dot. dochodzenia Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie o nr RSD-19/D/83 i Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie nr II Ds 52/83. Aresztowany tymczasowo 14.05.1983 w związku z oskarżeniem o " inicjowanie publicznych modłów na ulicy, śpiewanie pieśni o treści wrogiej oraz używanie symboliki podziemia politycznego". Osadzony 20.05.1983 w AŚ w Krakowie. Zwolniony 04.06.1983 na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. IPN Kr 081/373 (38/583/83).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec grupy osób podejrzanych o "działalność w tajnym związku pn. Konfederacja Polski Niepodległej". Sprawę zarejestrowano 19.05.1983 pod nr RSD-18/S/83. Prokuratura zastosowała wobec R. Bociana areszt tymczasowy. Sprawę przekazano 01.08.1983 Prokuraturze Rejonowej Kraków-Podgórze. Materiały sfilmowano i złożono 29.07.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5762/III-gr. IPN Kr 07/5416 t. 1-3 (5762/III-gr.), IPN Kr 096/1149 (5762/3-gr.) mikrofilm.
Akta penitencjarne R. Bociana dot. dochodzenia Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie o nr RSD-18/S/83 i Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze nr I Ds 927/83. Aresztowany tymczasowo 15.06.1983 w związku z oskarżeniem o działalność w tajnych strukturach opozycyjnych. Osadzony 15.06.1983 w AŚ w Krakowie. Zwolniony 26.07.1983 postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze z uwagi na postanowienia ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Kr 081/383 (38/705/83).
Akta sprawy sądowej przeciwko R. Bocianowi i innym oskarżonym o "udział w tajnym związku pn. Konfederacja Polski Niepodległej". Zatrzymany 15.06.1983, zwolniony na mocy amnestii 26.07.1983. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze 31.08.1984 postępowanie zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. Prokurator Generalny, po wniesieniu przez Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie zażalenia na powyższe postanowienie, 05.01.1985 uchylił je i skierował do ponownego rozpatrzenia. Sąd Rejonowy Kraków-Podgórze wyrokiem z dnia 20.03.1986 sprawę umorzył na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Kr 17/278 t. 1-5 (II Ko 477/85/P).
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące manifestacji i zajść ulicznych 3 maja 1986 w Krakowie. Zawierają m.in. wykazy zatrzymanych, statystyki, korespondencję. R. Bocian figuruje jako zatrzymany 03.05.1986. Materiały złożono 05.02.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5818/III-gr. IPN Kr 07/5460 (5818/III-gr.), IPN Kr 096/1191 (5818/3-gr.) mikrofilm.
Akta sprawy o wykroczenie dot. R. Bociana w związku z udziałem "w zbiegowisku publicznym 3 maja 1987 r. w Krakowie w rejonie Wzgórza Wawelskiego". Na mocy orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Środmieście z 05.05.1987 ukarany grzywną w wysokości 50 tys. zł. oraz karą nawiązki w wysokości 30 tys. zł. IPN Kr 456/18 (2007/87).
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące postępowania prowadzonego wobec Ryszarda Bociana podejrzanego o kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zarejestrowano 10.06.1987 pod nr RSW-17/87. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krakowie. R. Bocian został ukarany 02.07.1987 orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tysięcy zł. Materiały sfilmowano i złożono 11.09.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5777/III. IPN Kr 07/5430 (5777/III), IPN Kr 096/1163 (5777/3) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące postępowania prowadzonego wobec Ryszarda Bociana oskarżonego o "udział w demonstracji antypaństwowej, wznoszenie wrogich okrzyków i trzymanie transparentu z napisem "KPN żąda wolnych wyborów do Sejmu". Sprawę zarejestrowano 27.09.1987 pod nr RSW-25/87. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krakowie. R. Bocian został ukarany 28.09.1987 orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tysięcy zł oraz nawiązką w wysokości 30 tys. zł. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Krakowa 22.10.1987 uchyliło orzeczenie Kolegium I instancji w części dot. nawiązki. Materiały sfilmowano i złożono 07.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5795/III. IPN Kr 07/5444 (5795/III), IPN Kr 096/1174 (5795/3) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące postępowań prowadzonego wobec Ryszarda Bociana oskarżonego o udział w demonstracjach na terenie Krakowa i Nowej Huty w dniach 08.03.1988, 01.05.1988 oraz 03.05.1988. Sprawy zarejestrowano pod nr RSW-21/88, RSW-45/88 i RSW-81/88. R. Bocian został ukarany 21.04.1988 i 05.05.1988 orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście grzywną w wysokości odpowiednio: 30 tys. zł. oraz 50 tysięcy zł. i nawiązką w wysokości 30 tys. zł. Ponadto Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta orzekło 02.05.1988 karę grzywny w wysokości 45 tys. zł. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Krakowa utrzymało zaskarżone orzeczenia w mocy. Materiały skomasowano i złożono 27.06.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5874/III. IPN Kr 07/5501 t. 1-3 (5874/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Fantasta" zarejestrowana 15.01.1985 pod numerem KR 30262 przez Wydział III WUSW w Krakowie, prowadzona do 19.12.1987 wobec osób zaangażowanych w "Inicjatywę Obywatelską w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy" w Krakowie. R. Bocian był jednym z sygnatariuszy w/w Inicjatywy. Materiały SOR krypt. "Fantasta" sfilmowano i złożono 19.12.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17106/II-gr. Materiały zniszczono 03.10.1989, pozostał mikrofilm. IPN Kr 0101/368 (17106/2-gr.) mikrofilm.
Ryszard Bocian występuje w materiałach administracyjnych Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczących osób podejrzanych o działalność w Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1985-1987. IPN Kr 050/55 (69/K).
Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-7066/82 dla R. Bociana wniesione na okres od 03.05.1982 do 03.05.1985 przez Wydział III KWMO w Krakowie w związku z organizacją i udziałem w strajku okupacyjnym na Akademii Medycznej w Krakowie. Drugie zastrzeżenie dot. tej samej sprawy wniósł Wydział Śledczy KWMO w Krakowie ( bez numeru) na okres od 04.06.1982 do 04.06.1984 w związku ze śledztwem nr RSD-15/S/82. IPN Kr 37/135888 (EAKR 135888).
Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-681/87 dla R. Bociana wniesione na okres od 20.08.1987 do 20.08.1989 przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie w związku ze śledztwem RSW-17/87. IPN Kr 37/135888 (EAKR 135888).
Przedłużenie zastrzeżenia wyjazdu do WKŚ nr Z-918/87 z dnia 18.11.1987 dla R. Bociana wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie do 22.10.1989 w związku ze śledztwem RSW-17/87. Zastrzeżenie anulowano 30.06.1989 na podstawie ustawy z dnia 29.05.1989 o abolicji. IPN Kr 37/135888 (EAKR 135888)
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego WUSW we Wrocławiu dot. spraw skierowanych do Kolegium ds. Wykroczeń, statystyki itp. R. Bocian został zatrzymany 26.09.1988 w budynku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z uwagi na manifestowanie i wywieszenie transparentów podczas procesu J. Piniora i innych. Został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto. IPN Wr 039/11585 t. 7 (24927/III).
Akta penitencjarne R. Bociana. Osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu 26.09.1988 na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto. Zwolniony 30.09.1988 na wniosek Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Dzielnicowego Wrocław-Stare Miasto po uiszczeniu kary grzywny. IPN Wr 50/248.
.