Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Śmigiel
Miejsce urodzenia: Lipno
Data urodzenia: 24-11-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL". S. Śmigiel figuruje w aktach jako osoba kolportująca nielegalne wydawnictwa bezdebitowe. Akta zawierają m.in. notatkę urzędową Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk z 03.07.1978 o przeszukaniu ww. 30.06.1978 oraz wzmianki o protokołach przeszukania ww. z 22.02.1978 i z 26.01.1980. IPN Gd 286/1, t. 2; IPN Gd 286/2 t. 1, 4, 6; IPN Gd 286/20
Akta śledcze Materiały ze śledztwa w sprawie kolportażu nielegalnych materiałów na terenie Gdańska. 22.02.1978 dokonano przeszukania osoby S. Śmigla oraz sporządzono protokół z rozmowy z ww. IPN Gd 013/136 t. 7 (8551/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS (następnie SOR), założonej na osobę zaangażowaną w nielegalną działalność opozycyjną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie na terenie Torunia. Prowadzenie SOS 24.02.1979 przekazano z Wydz. III KWMO Poznań do Wydz. III KWMO Toruń i 05.03.1979 wyrejestrowano z ewidencji w Poznaniu. 12.06.1981 prowadzenie sprawy przejął Wydz. III „A” KWMO Toruń. S. Śmigiel figuruje w sprawie z powodu utrzymywania aktywnych kontaktów z ww. osobą poprzez m.in. organizowanie tajnych spotkań, przekazywanie nielegalnych wydawnictw bezdebitowych i udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z czołowymi działaczami ruchu opozycyjnego. IPN BY 0104/53 mkf, k. 1-50 (1762/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzenie i rozpracowanie operacyjne S. Śmigla w ramach SOS zarejestrowanej przez Wydz. III KWMO Toruń pod nr. rej. To 4406, 17.11.1978 przerejestrowanej na SOR. 05.01.1980 dokonano ponownej rejestracji sprawy pod nr. rej. To 5372. 25.05.1983 sprawę przejął Wydz. V KWMO Toruń. Powód rozpracowania - "aktywny działacz NSZZ »Solidarność«, redaktor nielegalnych wydawnictw, posiadacz nielegalnej aparatury radiowo-nadawczej, członek Komitetu Obywatelskiego". Akta sprawy zniszczono 11.01.1990. Mat. o sygn. 2420/II, 2420/2 zniszczono.Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej Ruch Młodej Polski. Osoba S. Śmigla pojawia się w kontekście kontaktów RMP z innymi grupami antysocjalistycznymi, przede wszystkim SKS-ami: krakowskim, poznańskim, wrocławskim oraz toruńską grupą S. Śmigla. Spotkania ww. z przedstawicielami RMP rozpracowywał Wydz. III KWMO w Toruniu. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II t. 1-2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Nielegalna działalność w NSZZ "Solidarność", kolportaż nielegalnej literatury. IPN By 0104/274/1-3 (2197/II).
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany 30.10.1979 pod nr 96/F - dnia 18.09.1979 dokonano tajnego przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez figuranta. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Dwukrotne zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ w okresie od 1978 do 18.08.1980 i w okresie od 17.01.1980 do 17.01.1982 z powodu tego, że „jako przywódca toruńskiej grupy antysocjalistycznej posiada liczne kontakty z czołowymi działaczami antysocjalistycznymi”. Zastrzeżenie anulowano 7.01.1983. Akt o sygn. EATO 111340 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko osobom podejrzanym o gromadzenie i kolportaż nielegalnych wydawnictw bezdebitowych. Do akt dołączono materiały śledztwa wszczętego 21.03.1980 przeciwko m.in. S. Śmiglowi ws. „drukowania i rozpowszechniania wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL” (nr śledztwa 1/80, nr prok.: Ds.394/80). Postanowieniem z 30.08.1980 ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Areszt uchylono 01.09.1980. Śledztwo zawieszono postanowieniem z 30.12.1980 z powodu internowania ww. 12.01.1982 akta sprawy w części dot. ww. przesłano do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie celem łącznego prowadzenia ze sprawą Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie nr II Ds. 115/77 dot. „przynależności do nielegalnej organizacji”. IPN BY 85/544 (60/10/99)
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczy KWMO Toruń wszczął postępowanie karne z art. 276 par. 1 kk przeciwko Stanisławowi Śmiglowi z powodu podejrzenia o „opracowanie, wykonanie i kolportaż na terenie Torunia antywyborczych ulotek i »Apelu do mieszkańców Torunia« oraz udział w działalności KSS-KOR poprzez gromadzenie i kolportaż wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Sprawę skierowano do Prokuratury Rejonowej w Toruniu (nr Ds.-394/80), która 30.12.1981 wydała postanowienie o zawieszeniu śledztwa z powodu internowania. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 196/III. IPN By 082/143 (196/III).
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko osobie oskarżonej o gromadzenie i kolportaż na terenie Torunia „literatury zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL”. Na potrzeby sprawy do akt włączono liczne materiały dot. S. Śmigla, aktywnie zaangażowanego w gromadzenie i kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia, w związku z powyższym zatrzymywanego i poddawanego przesłuchaniom oraz rewizjom. Sprawę umorzono 04.07.1984 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 134/286-288, 291
Akta operacyjne Akta dot. przygotowań i przeprowadzenia akcji internowania działaczy opozycyjnych na terenie województwa gdańskiego. S. Śmigiel figuruje w stenogramie z telekonferencji odbytej 23.11.1981, prowadzonej przez Wiceministra MSW z udziałem Komendanta Głównego MO jako działacz NSZZ „Solidarność” w Toruniu, obecny w mieszkaniu jednego z czołowych działaczy KSS KOR w czasie dokonywania przeszukiwania tegoż mieszkania dnia 22.11.1981. IPN Gd 0207/3, k. 248 (911/16, t. III)
Akta operacyjne Akta dot. organizacji „Komitet Obrony Więzionych za Przekonania”, utworzonej w Toruniu w 1981. S. Śmigiel figuruje w aktach jako jeden z inicjatorów założenia ww. organizacji, „inspirator większości akcji podejmowanych przez komitet” oraz aktywny działacz opozycyjny, posiadający „liczne kontakty z działaczami dysydenckimi z Warszawy i z Gdańska”. Akta zawierają też informację o rozpracowywaniu S. Śmigla w ramach SOR „Klepsydra”. IPN BU 0222/747, t. 1 (54236/II/1)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. 13.12.1981 internowany na mocy decyzji nr 1/81-OE z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta KWMO Toruń z powodu „kolportażu nielegalnej literatury i nawoływania do nielegalnych zgromadzeń”. Osadzony w OO w Potulicach, a następnie w OO w Strzebielinku. Internowanie uchylono decyzją Komendanta KWMO Toruń nr 1/81-OE/204 z 21.07.1982. IPN BY 082/1, t. 12 (54/III)
Akta internowania Internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 21.07.1982 r. IPN Po 161/1, poz. 7599
Akta internowanego Materiały dotyczące internowanego Stanisława Śmigla w Potulicach, a od 31.03.1982 w Strzebielinku. IPN Gd 159/276
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w spawie nielegalnych ulotek „ujawnionych w różnych miejscach na terenie Torunia. S. Śmigiel figuruje w aktach jako podejrzany o wykonywanie nielegalnych ulotek oraz o autorstwo artykułów zamieszczanych w nielegalnych wydawnictwach. 17.06.1983 dokonano przeszukania mieszkania ww., w trakcie którego „nie odnaleziono żadnych przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa”. IPN By 082/144, t. 3, 14 (197/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. podejrzenia o nielegalną działalność opozycyjną członków Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto". Ww. figuruje w szyfrogramie Naczelnika Wydz. III WUSW w Gdańsku do Naczelnika Wydz. III WUSW w Toruniu z 17.12.1983 jako utrzymujący kontakty z osobą zatrzymaną za kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN GD 0027/3771, t. 2, k. 57 (II-19601, t. 2)
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko S. Śmiglowi, podejrzanemu o nielegalną działalność w KSS-KOR, gromadzenie i rozpowszechnianie literatury bezdebitowej oraz o uczestnictwo w zebraniu założycielskim nielegalnego związku pn. „Kluby Rzeczypospolitej Samorządnej” dn. 22.11.1981 w Warszawie. Do akt dołączono: kopie akt sprawy prowadzonej od 19.07.1977 przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie (II Ds 115/77), a następnie - od 31.12.1981 - przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w Warszawie (V Pn.Śl.II 1/81), dot. „publicznego lżenia, wyszydzania i poniżania (…) PRL, jej ustroju i naczelnych organów”, materiały z akt sprawy Ds. 394/80 prowadzonej przeciwko ww. przez Prokuraturę Rejonową Toruń oraz materiały z akt śledztwa nr 1/80 Wydz. Śledczego KWMO Toruń przeciwko ww. Postanowieniem NPW z 03.01.1983, z akt sprawy V Pn.Śl.II 1/81 wyłączono materiały dot. S.Śmigla i przekazano je do WPG Bydgoszcz celem odrębnego prowadzenia. Postępowanie umorzono 25.06.1983 z powodu „braku wystarczających dowodów”. IPN By 216/110 (1589/02/110)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy założonej na osoby podejrzane o konstruowanie nielegalnego nadajnika radiowego wykorzystywanego do emisji audycji radia „Solidarność”. S. Śmigiel figuruje w aktach jako podejrzany o aktywny udział w grupie przygotowującej i emitującej audycje nielegalnego radia „Solidarność” na terenie Torunia. W aktach również informacja o zarejestrowaniu ww. pod nr. To 5372. Sprawę zakończono na polecenie Zastępcy Szefa WUSW ds. SB w Toruniu w związku z równoległym prowadzeniem przez Wydz. II WUSW Toruń sprawy o krypt. „Radiostacja”. IPN By 081/674 (1299/II)
Praca dyplomowa Praca dot. powstania i działalności nielegalnych grup opozycyjnych na terenie woj. toruńskiego w l. 1975-1981. S. Śmigiel przewija się w aktach jako przywódca nieformalnej grupy antysocjalistycznej, działającej w środowisku młodzieży akademickiej UMK w Toruniu. Aktywność powyższej grupy obejmowała kolportaż bezdebitowych materiałów oraz odbywanie nieformalnych spotkań dyskusyjnych we własnym gronie lub z udziałem czołowych przedstawicieli grup dysydenckich w kraju. IPN By 075/16
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR założonej na osoby zaangażowane w nielegalną działalność opozycyjną na terenie Torunia, przejawiającą się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw. S. Śmigiel figuruje w aktach jako figurant pionu V WUSW Toruń - jeden z głównych kierowników owej grupy oraz organizator toruńskiego „podziemia”, zaangażowany w kolportaż nielegalnych wydawnictw, opracowanie systemu łączności z innymi ośrodkami opozycyjnymi w kraju oraz budowę nielegalnego nadajnika i emisję przy jego pomocy audycji „Radia Solidarność”. W aktach m.in. informacja o zatrzymaniu ww. i przeszukaniu jego miejsca zamieszkania 04.11.1984 oraz o wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z 21.12.1984, skazującym ww. za powyższą działalność na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Meldunkiem zakończeniowym z 03.03.1988 SOR „Hydra” zakończono z powodu zmian kadrowo-organizacyjnych w toruńskim „podziemiu”, które postanowiono objąć operacyjnym rozpracowaniem w ramach nowej sprawy. IPN BY 0104/298 (2264/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. działalności nielegalnej grupy antysocjalistycznej b. NSZZ „Solidarność” na terenie Torunia, rozpracowywanej w ramach SOS, następnie przekwalifikowanej 15.08.1984 na SOR. Stanisław Śmigiel występuje w sprawie jako kontakt głównego figuranta i jeden z konstruktorów radia „Solidarność” w Toruniu. IPN By 0104/206 (2022/2).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola w ramach KE i następnie, od 17.02.1987, sprawdzenie operacyjne w ramach SOS osoby podejrzanej o „prowadzenie nielegalnej działalności politycznej”. S. Śmigiel figuruje w aktach jako figurant SOR o krypt. „Ośmiornica”, rozpracowywany przez Wydz. V WUSW Toruń, kierujący grupą obsługującą urządzenia poligraficzne służące do druku nielegalnych wydawnictw bezdebitowych, m.in. pisma „Solidarności Walczącej”. IPN By 0104/208 mkf (2024/2)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko S. Śmiglowi, oskarżonemu o posiadanie urządzenia radionadawczego bez wymaganego zezwolenia dnia 04.11.1984. Ww. został zatrzymany i osadzony w areszcie 04.11.1984, następnie dokonano przeszukania osoby, mieszkania, piwnicy i samochodu ww. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy WUSW Toruń (nr RSD – 18/84) pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń (nr 1 Ds. 2404/84). 06.11.1984 PR Toruń wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 21.12.1984 (II.K.1256/84) ww. został skazany na karę 1 i pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na karę grzywny. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 07.05.1985 (II Kr 109/85) powyższe orzeczenie częściowo zmieniono, zaliczając w poczet grzywny pobyt ww. w areszcie w okresie 04.11.1984-21.12.1984. Do akt dołączono postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z 29.01.1987 o darowaniu reszty kary na mocy ustawy o amnestii z 17.07.1986. IPN By 134/328
Akta śledcze Wydz. Śledczy WUSW Toruń wszczął postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Śmiglowi z art. 287 kk z powodu „posiadania do 4.11.1984 radiowego aparatu nadawczego bez wymaganego zezwolenia”. 6.11.1984 zastosowano areszt tymczasowy. 29.11.1984 Prokuratura Rejonowa w Toruniu (sprawa 1 Ds. 2404/84) skierowała akt oskarżenia do sądu. W grudniu 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Toruniu na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata (II-K-1256/84), Sąd Wojskowy w Toruniu utrzymał wyrok w mocy (II Kr-109/85). 29.01.1987 Sąd Rejonowy w Toruniu darował karę na podstawie amnestii. IPN By 082/99 (152/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko S. Śmiglowi, podejrzanemu o posiadanie w dn. 04.11.1984 radiowego aparatu nadawczego bez wymaganego zezwolenia. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej Toruń z 06.11.1984 ww. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Akt oskarżenia sporządzono 30.11.1984. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 21.12.1984 (sprawa II.K.1256/84), zmienionym częściowo wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 07.05.1985 (sprawa II Kr 109/85), ww. skazany został na karę 1 i pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 29.01.1987 (sprawa II Ko 57/87) resztę kary darowano na podstawie ustawy o amnestii z 17.07.1986. IPN By 85/515 (56/8/99)
Akta penitencjarne Akta dot. S. Śmigla, tymczasowo aresztowanego decyzją Prokuratury Rejonowej Toruń z 06.11.1984 za posiadanie radiowego aparatu nadawczego bez wymaganego zezwolenia. Osadzony w areszcie 04.11.1984, zwolniony 21.12.1984. IPN BY 232/35 (40/313)
Akta administracyjne Stanisław Śmigiel figuruje w rejestrze przesłuchanych świadków. Przesłuchiwany w dniach 16.05.1984 i 26.09.1986. IPN By 076/57
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. S. Śmigla, członka nielegalnej organizacji pn. "Solidarność Walcząca – Oddział Toruń". Dochodzenie w sprawie ujawnienia struktur Solidarności Walczącej w Toruniu prowadzono w ramach akcji „Brzoza-3”. IPN By 082/172 (226/III).
Akta postępowania wyjaśniającego Postępowanie wyjaśniające z przeszukania mieszkania S. Śmigla w związku z "ujawnieniem różnych nielegalnych wydawnictw". IPN By 082/154 (208/III)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące S. Śmigla. IPN By 001/755 (4664/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce personalnej TW o pseud. „Stokrotka” znajdują się plany wykorzystania TW do inwigilacji S. Śmigla oraz informacje o doniesieniach składanych na ww. IPN By 00103/468 mkf (3295/1)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące S. Śmigla. IPN By 001/428 (3438/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW „Karol” znajdują się doniesienia dotyczące S. Śmigla. IPN By 001/565 (4068/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczkach pracy i personalnej TW znajdują się informacje funkcjonariusza Wydz. III KW MO Toruń o rozbiciu przez SB „nielegalnego spotkania samokształceniowego” zorganizowanego 21.02.1980 przez grupę studentów w mieszkaniu S. Śmigla, plany wykorzystania kandydata na TW (a następnie TW) do inwigilacji S. Śmigla oraz doniesienia złożone na S. Śmigla przez kandydata na TW, a następnie przez TW. IPN By 001/850, t. 1-33 (5020/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce personalnej TW znajduje się „uzupełnienie planu wykorzystania, szkolenia i kontroli TW”, w którym zaplanowano wykorzystanie TW do inwigilacji Stanisława Śmigla. IPN By 001/913, k. 19 (I-5255)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce personalnej TW o pseud. „Krzysztof” znajduje się doniesienie dot. S. Śmigla. IPN By 001/1575, t. 1 (7948/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW „Mechanik” znajduje się doniesienie dotyczące S. Śmigla. IPN By 001/461, t. 3 (3680/I)
.