Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Smagowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 08-07-1943
Imię ojca: Michał
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne na mikrofilmie Mikrofilm dotyczący rozpracowania środowiska, które wystosowało apel o powołanie Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy w Krakowie. Zawiera jeden dokument dotyczący ww. IPN Kr 0101/368 [17106/II]
Akta operacyjne Sprawa operacyjnego rozpracowania dotyczy członka Tajnej Komisji Robotniczej Hutników Huty im. Lenina w Krakowie Nowej Hucie Edwarda Nowaka. Zawiera pojedyncze wzmianki dotyczące ww. IPN Kr 0112/22 [17634/II]
Akta penitencjarne Akta więzienne Jacka Smagowicza. IPN Kr 081/504
Akta sądowe Akta śledztwa przeciwko Jackowi Smagowiczowi, który ukrywał się po ogłoszeniu stanu wojennego organizując w międzyczasie agitację za proklamowaniem strajku na terenie PP "Polmozbyt" Kraków, a został ujęty 19.04.1982 r. IPN Kr 17/212 t. 1-2 [II K 781/82]
Akta paszportowe Akta paszportowe dotyczące Jacka Smagowicza. Zawiera wyłącznie kartę kontrolną IPN Kr 37/222675 [EA Kr 222675]
Akta operacyjne Akta kontrolno-śledcze dotyczące rozpowszechniania ulotek i nielegalnych wydawnictw przez ww. 30.08.1987 r. Został ukarany grzywną przez Kolegium. IPN Kr 07/5440 [5791/III gr.]
Akta operacyjne na mikrofilmie Mikrofilm akt kontrolno-śledczych dotyczących rozpowszechniania ulotek i nielegalnych wydawnictw przez ww. 30.08.1987 r. Został ukarany grzywną przez Kolegium. IPN Kr 096/1171 [5791/III gr.]
Akta operacyjne Akta kontrolno-śledcze dotyczące próby zorganizowania nielegalnej manifestacji w Krakowie Nowej Hucie 1.05.1986 r. IPN Kr 07/5383 [5723/III gr.]
Akta operacyjne na mikrofilmie Akta kontrolno-śledcze dotyczące próby zorganizowania nielegalnej manifestacji w Krakowie Nowej Hucie 1.05.1986 r. IPN Kr 096/1127 [5723/III gr.]
Akta operacyjne na mikrofilmie Mikrofilm akt kontrolno-śledczych , dotyczących próby zainicjowania pochodu po nabożeństwie w Katedrze wawelskiej 31.08.1985 r. IPN Kr 096/1085 [5673/III gr.]
Akta operacyjne Akta kontrolno-śledcze dotyczące próby zainicjowania pochodu po nabożeństwie w katedrze wawelskiej 31.08.1985 r. IPN Kr 07/5344 [5673/III gr.]
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka zniszczeniowa b. Wydz. "C" b. SB w Krakowie. Dotyczy zatrzymania za wykroczenie w 1988 r. i ukarania ww. grzywną w wysokości 50000 zł, która została uiszczona. Sprawę prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Krakowie. Materiały złożono w archiwum do nr 5980/III gr. [2 karta] zawiera informacje o komisyjnym zniszczeniu ww. materiałów IPN Kr 080
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka b. Biura Śledczego MSW w Warszawie. Zawiera informacje o prowadzeniu śledztwa przez Wydz. Śledczy KWMO Kraków i Prokuraturę Rejonową Kraków Nowa Huta [Ds 994/82]. Sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Krakowie [II K 781/82], który zakończył ją 23.02.1983 r., a w drugiej instancji rozstrzygał 8.11.1983 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie [IV Kr 455/83]
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka kart zwróconych z Wydz. II MSWiA z W-wy b. SB. Dotyczy uczestnictwa ww. w sprawie prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUSW Kraków i wycofanie karty z uwagi na znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu. Materiały złożono do nr 5673/III. [2 karta] dotyczy złożenia materiałów do nr 5723/III przez Wydz. "C" WUSW Kraków w 1986 r. [3 karta] dotyczy zarejestrowania do nr KR-34031 SOR przez DUSW Śródmieście p. IV i przekazania w 1989 r. do Inspektoratu 2 WUSW Kraków. Tenże powiadomił o zniszczeniu materiałów w 1990 r. w jednostce operacyjnej. IPN Kr 087
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka odtworzeniowa kryptonimów b. SB. Zawiera informacje o rozpracowaniu w ramach SOR "Smuga" [KR -34031] od 5.11.1987 r. przez Pion IV Śródmieście. 5.10.1989 r. sprawę przekazano Inspektoratowi 2. IPN Kr 089
Dokumentacja ewidencyjna Mikrofilm protokołów brakowania. Dotyczy postępowania o kontynuowanie działalności zwiazkowej i zorganizowanie strajku przez przewodniczącego KZ PP Polmozbyt prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Nowa Huta [Ds 994/82]. 23.02.1983 r. Sąd Rejonowy Kraków Nowa Huta skazał ww. na 1 rok w zawieszeniu 2 lata, a 12.12.1983 r. sprawę umorzono na mocy amnestii. Akta złożono w archiwum do nr 5541/III IPN Kr 0105/67
Dokumentacja ewidencyjna Mikrofil protokołów brakowania. Zawiera informacje o ukaraniu 30.08.1987 r. przez Kolegium ds. Wykroczeń Kraków Nowa Huta grzywną 50000 zł za rozpowszechnianie ulotek wzywających do manifestacji. Akta złożono w archiwum do nr 5791/III IPN Kr 0105/5
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka ogólnoinformacyjna b. Wydz. "C" w Katowicach. Dotyczy udziału w nielegalnym zgromadzeniu w dn. 16.12.1986 r. pod KWK "Wujek" w Katowicach i niesienia transparentu bez wymaganego zezwolenia. Kolegium ds. Wykroczeń skazało ww. na karę grzywny oraz karę dodatkową w postaci umieszczenia orzeczenia w Dzienniku Zachodnim. Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy orzeczenie I instancji
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka ogólnoinformacyjna b.Wydz."C"b.SB w Krakowie.[1karta]dot.postęp. prowadzonego przez WUSWKraków i Prokuraturę Woj. w Krakowie [2Ds20/86] w spr. zorganizowania nielegalnej manifestacji dn.1.05.1986r. Prok. umorzyła sprawę na mocy amnestii,a akta złożono do nr 5723/III.[2karta]zawiera informacje o aktach o sygn.5673/III.[3karta]dot.inf. o materiałach Wydz.Śledczego WUSW Kraków dot. wywołania niepokoju społ.i ukaraniu grzywną 50000 zł. przez Kolegium ds.Wykroczeń Kraków -Nowa Huta dn.31.08.1987r.[4karta]dot. wywołania niepokoju społ. w dn.7.02.1988r. 12.05.1988r. W/w został ukarany grzywną 50000 zł. przez Kol.ds.Wykroczeń K-ów-Śródmieście,a akta złożono w arch.do nr 5980/IIIgr.[5karta]dot.rozprac.przez Pion IV RUSW Kraków-Śródm.w ramach SOR "Smuga"[KR-34032]w okrsie 5.11.1987r.- 4.11.1989r. materiały przekazano do Inspektoratu 2 WUSWKraków,a 30.01.1990r. zniszczono w jednostce operacyjnej.[6karta]zawiera inf.o aktach o sygn.5541/III IPN Kr 00142