Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin Norbert
Nazwisko: Gugulski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-08-1958
Imię ojca: Ireneusz
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 16.11.1976 został zarejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Kacper” i nr rejestr. 16253 przez Wydz. III KS MO. Dnia 16.03.1977 "przekształcono" tę sprawę na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania, a 27.04.1982 na Kwestionariusz Ewidencyjny. Marcin Gugulski był rozpracowywany, ponieważ "od 1976 r. prowadził wrogą działalność antysocjalistyczną. Był sygnatariuszem wielu petycji skierowanych do najwyższych władz państwowych. Po sierpniu 1980 był jednym z twórców Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie U.W. Organizował strajki, zgromadzenia i wiece. Był jednym z pięciu redaktorów pisma "Wiadomości Dnia" wydawanego przez Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Interwencji NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze". IPN BU 0258/202 (9831/II) – akta, IPN BU 01322/3713 (9831/2) – mikrofilm.
W aktach śledczych o nr rejestr. S-39/76, prowadzonych w latach 1976-1977 przez Wydz. Śledczy KS MO, występuje jako „podejrzany o rozpowszechnianie wrogich opracowań (KOR)”. Akta śledztwa dotyczyły także „nielegalnych zgromadzeń oraz sporządzania i rozpowszechniania dokumentów o treści antypaństwowej”. Dnia 30.06.1977 tę sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi II Biura Śledczego MSW. IPN BU 0141/7 (2613/III) – akta, IPN BU 01326/92 (2613/3) – mikrofilm.
Na karcie Mkr-2 KSMO pod datą 17.10.1983 zapisano, że Marcin Gugulski „W okresie od 13.12.81 r. do 21.07.83 r. ukrywając się, współdziałał z podziemnymi strukturami b. NSZZ ‘Solidarność’. Ujawnił się w dniu 21.07.1983 w Wydz.[iale] Śled.[czym] SUSW w Warszawie”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego na karcie Mkr-2 z datą 17.10.1983.
Marcin Gugulski występuje w aktach Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW) o krypt. „Chemex” założonego na Piotra Naimskiego. Sprawę tę zarejestrował Wydz. XI Dep. I MSW pod nr XI/1369 dnia 16.01.1981. W dniu 24.07.1984 materiały przejął Wydz. II Dep. I MSW i zarejestrował pod nr SMW-2/1955. IPN BU 01824/13 (J-10022).
Dnia 7.02.1989 został zarejestrowany pod nr 56116 przez Wydz. III-2 SUSW w kategorii "Zabezpieczenie Operacyjne". Brak możliwości ustalenia przyczyny rejestracji. Dnia 23.10.1989 zdjęty z ewidencji z powodu: "Materiały zniszczono, brak wartości operacyjnej". Materiały zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W materiałach ewidencyjnych KS MO zapisano "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych" o nr Z-I-1451/79/77. Brak daty wniesienia tego "zastrzeżenia". Anulowano je dnia 3.07.1981. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Figuruje w kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) obejmującej osoby z 6 miast (ośrodków akademickich). SKS został założony w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenta UJ zamordowanego przez SB w maju 1977 r. Kartoteka była prowadzona przez Departament III MSW w latach 1977-1980. IPN BU 01232/204.
Występuje w obszernych materiałach, notatkach i informacjach Dep. III MSW z roku 1977 i 1978 poświęconych ówczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej i zatytułowanych: "Aktualne zagrożenia ze strony elementów antysocjalistycznych" (z 25.04.1977), "Sytuacja polityczno-operacyjna w okresie przed 1 maja 1977 r." (materiały z dni 26-28.04.1977), "Informacja dot. nowych inicjatyw elementów antysocjalistycznych" (z 2.11.1977), "Informacja dot. sytuacji polityczno-operacyjnej przed 1 Majem" (z dni 28-30.04.1978) oraz w innych. IPN BU 0296/210 t. 1, IPN BU 0296/191 t. 1.
Marcin Gugulski występuje w aktach prokuratorskich z lat 1976-1977 w sprawie dot. Jacka Kuronia i innych podejrzanych o działania "na szkodę interesów politycznych PRL" oraz o sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie opracowań i innych dokumentów "zawierających fałszywe wiadomości o stosunkach politycznych i społeczno-gospodarczych". IPN BU 576/38 t. 18, IPN BU 576/38 t. 24.
Występuje w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z roku 1983 w sprawie grupy osób podejrzanych o "rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw o treści lżącej PRL, ustrój i naczelne organy państwa" oraz zawierających "fałszywe wiadomości". IPN BU 576/104 t. 2, (II Ds. 52/83).
.