Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Józef
Nazwisko: Świerczewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 09-09-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zatrzymany 5.10.1982, decyzję o internowaniu do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie wydano 7.10.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO we Wrocławiu - "przebywąjac na wolności naruszy obowiązujacy porządek prawny". Według wyjaśnień T. Świerczewskiego nie został on przewieziony do Grodkowa, lecz przebywał w areszcie KWMO we Wrocławiu. Od 26.10.1982 decyzja o tymczasowym aresztowaniu. IPN Wr 040/1194 (IV-3751/1075), IPN Po 161/161/1, poz. 8078.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Powodem zainteresowania operacyjnego było to, że T. Świerczewski był „aktywnym działaczem »Solidarności« szczebla zakł.[adowego] w miejscu pracy, delegatem do zarządu Regionu, jednym z założycieli RKS-u. Po 13.12.1981 posługując się ps. »Tomasz Rustejko« zorganizował tzw. Zgrupowanie »Brata«, pod ps. »Orsza« brał udział w spotkaniach z przedstawicielami konspiracyjnych struktur związku. Przedstawiał Władysławowi Frasyniukowi sprawozdania ze swej działalności. Przeszedł do ugrupowania »Solidarność Walcząca«”. Akt o sygn. II-102197 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze W dniu 26.10.1982 Wydz. Śledczy KWMO Wrocław zastosował wobec T. Świerczewskiego oskarżonego z art. 46 ust 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. areszt tymczasowy z powodu tego, że ww ”kontynuował działalność związkową pod ps. »Rustejko« będąc szefem konspiracyjnym tzw. »Zgrupowania Brata« - podległe RKS »S« Region Dolny Śląsk. Organizował akcje protestacyjne, poprzedzając je mater.[jałami] propagandowymi. Brał udział w posiedzeniu nielegalnych struktur zw.[iązku]. Zakwestionowano w jego mieszkaniu radiostację". W dniu 15.12.1982 akta sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11328 (III-24553) t. 1
Akta prokuratorskie W dniach od 15.12.1982 do 28.01.1983 w Prokuraturze Rejonowej toczyło się postępowanie przygotowawcze przeciwko T. Świerczewskiemu oskarżonemu z art. 46 ust 1 i 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. W dn. 28.01.1982 Prokurator Rejonowy wydał postanowienie o uchyleniu prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego, następnie z uwagi na stan zdrowia oskarżonego postępowanie przygotowawcze zostało zawieszone. IPN Wr 33/215 (III Ds. 44/82/ Wr VI), IPN Wr 28/300 (355/82).
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 02.08.1983 r. postępowanie III K 911/83 umorzono. T. Świerczewski odwołał się od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie zastosowania amnestii z lipca 1983 r. i w dniu 16.08.1983 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu uchylił post. o zastosowaniu amnestii przekazując sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście, który sprawę zawiesił w dn. 18.11.1983 r., a 25.07.1984 r. postępowanie umorzył. IPN Wr 20/56 (III K 911/83), IPN Wr 401/2482 (III Ko 325/98), t. 1-2.
Materiały ewidencyjne Z materiałów ewidencyjnych wynika, że T. Świerczewski miał wpisane 07.03.1983 zastrzeżenie wyjazdów, które anulowano 03.10.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.