Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Brunon Jerzy
Nazwisko: Ponikiewski
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 21-06-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 412/V-2 z dn. 20.04.1982 jako były działacz KPN i NSZZ „Solidarność” z powodu nie przestrzegania przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego i „kontynuowania działalności związkowej” poprzez uczestnictwo w zebraniach z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, na których omawiano plany tworzenia i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych, pomocy dla internowanych i aresztowanych oraz ich rodzin, a także akcji protestacyjnych wobec polityki władz. IPN Ka 0169/921 (39554/2) j. 1-2
Akta internowanego Zatrzymany dn. 20.04.1982 na mocy decyzji o internowaniu. Dn. 26.04.1982 osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu (nr 24/82), skąd został zwolniony dn. 28.06.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1109/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/622 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/327 (24/82), IPN Ka 42/622 (24/82)
Materiały administracyjne Brunon Ponikiewski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C) t. 1-23
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę w okresie 20.07.1982-21.06.1985. Wypis na podstawie zapisu z dziennika rejestracyjnego
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa operacyjna założona w celu kontrolowania postawy w miejscu pracy i zamieszkania po opuszczeniu miejsca internowania. Podstawą założenia sprawy była informacja przekazana przez osobowe źródło informacji mówiąca, że Brunon Ponikiewski w środowisku górniczym nie ukrywa faktu, że zamierza prowadzić działalność antysocjalistyczną. Sprawę zakończono, ponieważ B. Ponikowski został osądzony i skazany prawomocnym wyrokiem na karę dwóch lat pozbawienia wolności. IPN Ka 0169/921 (39554/2) j. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Introligator” została założona dn. 31.08.1982 na podstawie informacji przekazanej przez kontakt operacyjny „KL”. Sprawa była prowadzona w związku z wykryciem faktu tworzenia i kolportażu ulotek o treści „antypaństwowej” na terenie Żor, Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śląskiego oraz prowadzenia „aktów terrorystycznych” przy użyciu górniczego materiału wybuchowego. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono i udokumentowano procesowo działalność trzech grup, które w sumie liczyły 39 osób. Brunon Ponikiewski (na potrzeby działań przyjął pseudonim „Montte”), działał w ramach struktur pierwszej z grup, która liczyła 12 osób, a swoim działaniem obejmowała teren Żor i Wodzisławia Śląskiego. Sprawę zakończono dn. 24.02.1984, kiedy doprowadzono do skazania figurantów prawomocnymi wyrokami Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 048/1105 (40779/II) t. 1-3
Akta internowania Ponownie internowany na mocy decyzji nr 641/V-2 z dn. 26.10.1982. W uzasadnieniu decyzji zaznaczono, że Brunon Ponikiewski wraz z innymi osobami prowadził „nielegalną” działalność pełniąc funkcję kierowniczą w grupie zajmującą się tworzeniem i rozprowadzaniem ulotek o treściach krytycznych wobec władz, a także planując akcje, określane jako terrorystyczne. Formalnie okres internowania zakończył się dn. 10.11.1982, kiedy ww. został tymczasowo aresztowany do sprawy Pg.Śl-II-292/82. IPN Ka 0169/921 (39554/2) j. 1-2
Akta administracyjne Informacje dot. sytuacji społeczno-politycznej panującej w kopalniach, m.in. w KWK „Wujek” w Katowicach i KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju; informacje dot. przebiegu protestów w zakładach pracy po wprowadzeniu stanu wojennego oraz wytyczne w sprawie działań operacyjnych prowadzonych przez SB przeciwko opozycji i niezależnej działalności związkowej. W aktach odnaleziono informację z dn. 27.10.1982 dotyczącą: „zlikwidowanych nielegalnych struktur na terenie Żor, Wodzisławia i Jastrzębia”. W informacji opisano również działalność Brunona Ponikiewskiego. IPN Ka 783/1 (wcześniej IPN Ka 306/1 t. 3)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-292/82), początkowo w trybie doraźnym, od dn. 4.12.1982 w trybie zwyczajnym. Dn. 10.11.1982 B. Ponikiewski został tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że od 13.12.1981 do 10.1982 w Żorach założył związek mający na celu zniszczenie przy użyciu materiału wybuchowego pomnika Armii Czerwonej oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek o treściach krytycznych wobec władz PRL i działalnością tego związku kierował, ponadto w styczniu 1982 r. uczestniczył w nieudanej próbie wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Żorach. Śledztwo w sprawie zamknięto 15.03.1983, materiały przekazano do dalszego postępowania Sądowi Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 029/699 (9344/III) t. 1-17
Akta sądowe Dn. 11.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. akt SoW 98/83) uznał ww. winnym popełnienia zarzucanych czynów i skazał na karę łączną 3,5 roku pozbawienia wolności z art. 276 § 1 i 3 kk oraz art. 137 § 1 kk. Na poczet zasądzonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 10.11.1982. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa (sygn. RW 676/83) dn. 16.09.1983 uchylił w części zaskarżony wyrok i zmienił wysokość zasądzonej kary na 2 lata pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 16.07.1984 B. Ponikiewski został warunkowo zwolniony z więzienia na mocy amnestii, z wyznaczeniem okresu próby do 25.07.1985. Dn. 24.10.1989 postanowieniem sądu SOW o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć skazania za występek z art. 137 § 1 kk oraz zarządzono zatarcie skazania za ww. występek. IPN Wr 101/1198-1209 (SoW 98/83)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. Pg.Śl-II-292/82) z dn. 10.11.1982, następnie skazanego wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Początkowo przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach, dn. 19.05.1983 przewieziony do Zakładu Karnego w Strzelinie. Na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dn. 16.07.1984 o warunkowym przedterminowym zwolnieniu B. Ponikiewski opuścił Zakład Karny dn. 19.07.1984. IPN Wr 149/292 (38/83)
Akta sądowe Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł Rewizję Nadzwyczajną dn. 22.11.1995 na korzyść Brunona Ponikiewskiego. Wyrokiem Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej (sygn. WRN 103/95) z dn. 12.01.1996 umorzono postępowanie za czyn sądzony z art. 137 § 1 kk oraz uniewinniono od popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 i 3 kk. IPN Wr 101/1198-1209 (SoW 98/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa prowadzona w celu operacyjnej kontroli działalności Brunona Ponikiewskiego, który w 1984 r. został warunkowo zwolniony z Zakładu Karnego w Strzelinie. W ramach prowadzonej sprawy ww. był kontrolowany poprzez osobowe źródła informacji, kontrolę korespondencji prywatnej, a także regularne rozmowy operacyjno-sondażowe i profilaktyczno-ostrzegawcze. Sprawę zakończono dn. 23.09.1988 w związku z zaniechaniem przez wymienionego dalszej „nielegalnej” działalności. IPN Ka 0169/921 (39554/2) j. 1-2
Materiały administracyjne Brunon Ponikiewski figuruje w informatorze o „nielegalnych” organizacjach i ugrupowaniach prowadzących „antypaństwową” i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985. IPN BU 0326/558 (11/IX/70) t. 1
.