Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Elżbieta
Nazwisko: Brzezińska
Nazwisko rodowe: Brzezińska
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 06-08-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Zakładzie Komunikacji w Grudziądzu, celem "zapewnienia dopływu informacji o organizowaniu działalności i podejmowanych inicjatywach przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski MZK NSZZ »Solidarność«". W/w występuje w aktach jako członek prezydium MKZ NSZZ "S" przy PSS "Społem" w Grudziądzu oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej. IPN By 083/17 (40/IV)
Akta internowanej W/w na wniosek Nacz. Wydz. V KWMO w Toruniu z maja 1982 została internowana w okresie od 12.05.1982 do 18.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, na mocy dekretu z dnia 12.12.1981 "o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego" jako przewodnicząca KZ NSZZ "S" przy PSS "Społem", członek Komisji Rewizyjnej MKZ Grudziądz, uczestniczka i organizatorka "nielegalnych zebrań", utrzymująca ścisłe kontakty z działaczami "S". W/w nie zaniechała działań po "rozmowach ostrzegawczych" z funkcjonariuszami SB. Zachował się też wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego, potwierdzający internowanie w/w. IPN Sz 264/185, IPN By 076/321, IPN Po 161/1.
Akta internowania Internowana na podst. art. 4 ust. 2 Dekretu z 12.12.1981 za "nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego w czasie trwania stanu wojennego". IPN By 082/1 t. 1 (54/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Po powrocie z OO w Darłówku została objęta kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Mała" z powodu "aktywnej działalności antypaństwowej” na terenie Grudziądza. 06.08.1985 KE przerejestrowano w SOR okrypt. "Mała". Do 13.12.1981 pełniła funkcję przewodniczącej KZ NSZZ "S" przy WSS "Społem" w Grudziądzu, członka Komisji Rewizyjnej MKZ, utrzymywała kontakty z działaczami podziemia politycznego, zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, negowała zasady ustrojowe PRL, wypowiadała się negatywnie na temat ówczesnej rzeczywistości. Jesienią 1984 dokonano przeszukania miejsca pracy i zamieszkania w/w. Materiały złożono do Wydz. "C" WUSW w Toruniu pod nr 2145/II i zmikrofilmowano pod sygn. 2145/2. Akta papierowe zniszczono w RUSW Grudziądz 20.01.1990. IPN By 0104/257 (2145/2-mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] 04.10.1983 na jedną z działaczek opozycyjnych w Grudziądzu założono KE krypt. "Czarna" pod numerem To 10006. Następnie 12.03.1986 KE przekwalifikowano na SOR. Grażyna Brzezińska 08.09.1988 została zarejestrowana pod nr 16663 do SOR krypt. "Czarna" z powodu "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny". Mat. zniszczono w 1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN By 076/213.
Akta operacyjne Materiały operacyjne (m.in. meldunki operacyjne - uzupełnienia) zebrane przez SB dot. działalności opozycyjnej na terenie Torunia i województwa toruńskiego, w tym m.in. fragmenty KE/SOR krypt. "Czarna" o nr. rej. To 10006. W/w występuje w aktach jako działaczka podziemia politycznego w Toruniu. Utrzymywała ścisłe kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi, prowadziła działalność charytatywną na terenie Grudziądza w ramach nielegalnej struktury "S". IPN By 076/213
Akta administracyjne Figuruje w aktach z marca 1988 jako członek "nielegalnego zgromadzenia" - "Klub Niezależnej Myśli Politycznej" w Toruniu, którym interesowała się SB RUSW Grudziądz. IPN By 076/6
.