Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Tomasz
Nazwisko: Bunda
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 28-12-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z wykonaniem ulotek przez członków "Młodzieżowej Organizacji Demokratycznej" o treści: "Katyń pamiętamy! 13.04.br - dniem żałoby narodowej. KPN" i ich kolportażu na terenie Torunia. W ramach prowadzenia sprawy 16.05.1980 przesłuchano K. Bundę. IPN By 081/304 (521/II)
Akta kontrolne śledztwa 16.05.1980 przesłuchany w związku z przynależnością do "Młodzieżowej Organizacji Demokratycznej" (MOD) działającej na terenie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, w ramach której "gromadził i kolportował literaturę zawierającą fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". Organizację zlikwidowano 16.05.1980 na skutek wspólnych działań operacyjno – śledczych Wydz. Śledczego i Wydz. III KWMO Toruń. Akta IPN By 082/143 t.6 stanowią kopię akt IPN By 134/290. IPN By 134/290, IPN By 082/143, t.6 (196/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca "udziału lub współudziału w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma lub wydawnictwa." Podejrzany o udział w kradzieży z włamaniem do powielarni Szpitala Miejskiego w Toruniu w nocy 17/18.04.1982 oraz ukrywanie pochodzących z kradzieży powielaczy. Wobec powyższego internowany na mocy decyzji z 22.10.1982. W toku czynności śledczych nie udowodniono mu winy. Sprawę umorzono i zwolniono Krzysztofa Bundę z internowania. IPN By 081/775 (1500/II)
Akta prokuratorskie Podejrzany o to, że "w okresie od sierpnia 1982 r. do końca września 1982 r. w Toruniu pomagał członkom zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ >Solidarność< w kontynuowaniu ich działalności związkowej, w ten sposób, że przechowywał, a następnie przekazał (...) dwa powielacze, farbę drukarską i papier, o których wiedział, że mają służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez >Solidarność<". 08.11.1982 materiały w sprawie wymienionego wyłączono ze sprawy 1 Ds.1838/82 i włączono do sprawy 1 Ds. 656/82. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 01.12.1982 wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów ww., a 9.12.1982 postanowienie o umorzeniu śledztwa. IPN By 85/535 t.2, 3, 6
Akta internowania Internowany na podstawie decyzji nr 292/82 z 22.10.1982 w związku z tym, że "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Wykonanie decyzji powierzono funkcjonariuszom KWMO Toruń. Umieszczony w OO w Strzebielinku. "Wymieniony był podejrzany o kradzież z włamaniem do pomieszczeń powielarni szpitala miejskiego w Toruniu w nocy z 17/18.04.1982 roku, oraz ukrywanie pochodzących z kradzieży powielaczy. W toku czynności śledczych Ob. Bundzie nie udowodniono zarzutów na podstawie których został internowany. Po zwolnieniu z internowania pozostanie on pod aktywną kontrolą operacyjną." Decyzja nr 247/82 z 03.12.1982 internowanie uchyliła. IPN By 082/1 t.1 (54/III), IPN By 076/321, IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 292/82-OE z 22.10.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w związku ze stwarzaniem "zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego przez to, że nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". 07.12.1982 zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 247/82 wydanej 03.12.1982. IPN Gd 159/389
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Demokrata" w związku z tym, że w przeszłości był członkiem założonej w V LO w Toruniu "Młodzieżowej Organizacji Demokratycznej" kolportującej "wrogie" ulotki. Materiały złożono w archiwum pod nr 1213/II, następnie zostały zniszczone przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów archiwalnych 1213/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie nr Z-I-1493 wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wydane na okres od 25.07.1983 do 25.07.1985 na wniosek Wydz. III WUSW Toruń w związku z tym, że "prowadzi działalność antysocjalistyczną". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.