Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Ludwik
Nazwisko: Schodziński
Miejsce urodzenia: Teremiec
Data urodzenia: 06-07-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach sprawy obiektowej krypt. "Guma", dotyczącej Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Kauczuk”. W aktach wniosek o wyrażenie zgody na założenie kwestionariusza ewidencyjnego o krypt. „Naukowiec” na S. Schodzińskiego, zatwierdzony 16.11.1968 przez zastępcę naczelnika Wydz. III KWMO w Bydgoszczy. Powód kontroli S. Schodzińskiego: uzyskanie informacji o prezentowaniu „negatywnej postawy wobec PRL” i kolportażu „nielegalnej literatury klerykalnej” w zakładach "Kauczuk", gdzie pracował na stanowisku technologa. IPN By 069/1220, t. 3 (1221/IV)
Kwestionariusz Ewid. [KE]/Sprawa Operac. Rozpracowania [SOR]/Sprawa Operac. Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany w ramach KE o krypt. "Naukowiec", przerejestrowanego na SOR krypt. "Nielegalni II", a następnie 7.09.1971 na SOS. Kwestionariusz na S. Schodzińskiego założono z powodu jego aktywnej działalności w środowiskach religijnych w czasie studiów na KUL i Politechnice Łódzkiej, a także po jego osiedleniu się w Bydgoszczy. Działania operacyjne wobec S. Schodzińskiego znacznie nasiliły się w 1970, po uzyskaniu informacji z MSW o jego zaangażowaniu się w tworzenie nielegalnego związku „Ruch”. Materiały zniszczono 3.01.1990. Materiały o sygn. 4648/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kart–ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR], akta kontrolno-śledcze Skomasowane akta operacyjne i śledcze dotyczące członków nielegalnej organizacji "Ruch". S. Schodziński, ps. "Staszek" figuruje w wykazie z 28.12.1973 "osób przechodzących w sprawie kontrolno-śledczej (...) na które zasadnicze materiały znajdują się w Wydziałach »C« Komend Wojewódzkich". IPN BU 01820/17 (47069/II, 6851/III); IPN BU 01917/61 - mkf (47069/2, 6851/3)
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko Stanisławowi Schodzińskiemu i innym. Podejrzany o kierowanie w latach 1967 – 1970 bydgoskim ośrodkiem nielegalnego związku „Ruch”. 30.07.1970 został zatrzymany, 31.07.1970 dokonano przeszukania jego mieszkania. 1.08.1970 Prokuratura Wojewódzka Bydgoszcz zdecydowała o tymczasowym aresztowaniu, w czasie którego poddany został wielokrotnym przesłuchaniom. 3.11.1971 Wiceprokurator Wojewódzki z Bydgoszczy wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z jednoczesnym postanowieniem o zastosowaniu „środka wychowawczego” w postaci prac społecznych. W aktach plan czynności operacyjno-śledczych do SOR krypt. "Nielegalni II" sporządzony 7.08.1970. IPN BY 070/4958, t. 1-5 (5393/III)
Akta penitencjarne Więziony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy w okresie 4.08.1970 – 24.05.1971. Aresztowany na podstawie decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 1.08.1970 (sprawa II Ds. 29/70). Podejrzany o to, że „w latach 1965 - 1970 w Bydgoszczy należał do związku, którego ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec państwa”. IPN By 89/528 (210/71)
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Ruch". 20.03.1971 materiały śledcze przekazano Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi. 28.08.1971 złożono w archiwum KSMO pod sygn. 2128/II. Akt o sygn. 2128/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczo-ewidencyjnych
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa przeciwko łódzkim działaczom nielegalnego związku „Ruch”. S. Schodziński figuruje w aktach jako członek organizacji, działający w województwie bydgoskim. IPN Ld Pf 15/64, t. 1, 5, 7, 8, 11-13, 16, 17, 20, 21, 23 (975/III)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Zabezpieczenie operacyjne S. Schodzińskiego z powodu podejrzenia o chęć wyjazdu za granicę po okresie kierowania bydgoskim ośrodkiem organizacji "Ruch". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczo-ewidencyjnych
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Materiały złożono w archiwum 24.10.1974. Materiały o sygn. 32399/I/K zniszczono 21.03.1987. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji „Ruch” powstałej w 1968, „której celem było obalenie ustroju socjalistycznego w Polsce i utworzenie państwa burżuazyjno-demokratycznego”. Akta zawierają m.in. kwestionariusz osobowy dot. S. Schodzińskiego, członka „Ruchu”, reprezentującego na zjazdach organizacji jej ośrodek bydgoski. IPN BU 0644/252 (1615/R)
Wydawnictwo wewnątrzresortowe Broszura pn. "Nielegalny Związek »Ruch« (formy i metody wrogiej działalności)". S. Schodziński figuruje w wydawnictwie jako aktywny członek organizacji, działający na terenie województwa bydgoskiego. IPN BU 0644/396 (2114/R)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Akta sprawy założonej na pracowników Bydgoskich Zakładów Fotochemicznych „Foton”. Kontrolowani ze względu na działalność w duszpasterstwie akademickim na terenie Bydgoszczy i tworzenia nieformalnej grupy, która „stara się podrywać autorytet zakładowej organizacji ZSMP” w ww. zakładzie. S. Schodziński figuruje w aktach jako podejrzany o utrzymywanie kontaktów z grupą osób i inspirowanie jej działań. IPN BY 044/797 (5479/II)
.