Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wiesław
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Karsin
Data urodzenia: 25-04-1932
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 16.09.1982 zarejestrowany pod nr. By 20784 do SOR "Arab" (wcześniej SOS), zarejestrowanej 09.01.1982 pod nr. By 19848, dotyczącej "nielegalnej struktury działającej na terenie Zakł[adów] Chem[icznych] w Bydgoszczy, zajmującej się wykonywaniem i kolportowaniem ulotek o wrogiej treści oraz organizowaniem pomocy na rzecz rodzin osób internowanych". Materiały zniszczono 24.01.1990 z powodu "małej wartości operacyjnej". Materiały o sygn. 6089/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Od 14.07.1983 kontrolowany operacyjnie w ramach KE "Gruby" o nr. rej. By 21869, a następnie 22.09.1984 przerejestrowany do SOR "Gryf" (wcześniej SOS "Gryf"), zarejestrowanej 16.06.1982 przez Wydz. V KWMO Bydgoszcz pod nr. By 20546, 30.05.1989 przejętej przez Insp. 2 WUSW Bydgoszcz. Materiały zniszczono "we własnym zakresie z uwagi na znikomą wartość operacyjną". Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta przeciwko m.in. Jerzemu Ossowskiemu, oskarżonemu o prowadzenie działalności związkowej od 13.12.1981 do 25.08.1982 mimo zawieszenia organizacji związkowej "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy, kolportowanie ulotek "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" oraz tworzenie nielegalnych struktur i zebrań (art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981). 09.09.1982 zatrzymany. 11.09.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do 11.12.1982, przedłużone następnie do 24.12.1982. 17.09.1982 przekazany do ZK w Inowrocławiu. IPN By 070/5206 t. 1- 2 (5743/III)
Akta internowanego 11.09.1982 tymczasowo aresztowany na podst. art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym, następnie przekazany do ZK w Inowrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako członek zawieszonej organizacji związkowej "Solidarność" w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy nie odstąpił od działalności związkowej. W okresie od 13.12.1981 do 25.08.1982 organizował spotkania związkowe, tworzył nielegalne struktury oraz rozpowszechniał ulotki "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". Na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28.02.1983 uchylono tymczasowe aresztowanie (So.W.487/82). IPN By 233/137 (39/85)
Akta sądowe Oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej, udział w nielegalnych zebraniach i kolportowanie ulotek "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" (z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981). 26.08.1982 Wojskowa Prok. Garnizonowa w Bydgoszczy (Pg Śl II-180/82) wszczęła śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy (RSD 24/82). Przeszukano miejsce pracy i zamieszkania oraz przesłuchano w/w. 28.02.1983 wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wys. 20 tys. zł. W dn. 11.05.1983 Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Warszawie umorzył wyrok. IPN By 51/227-231
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "niezadowolenia wśród załogi na tle podziału nagrody wdrożeniowej" w Wydziale Produkcji Epichlorhydryny w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy. W/w figuruje w aktach jako przewodniczący Rady Pracowniczej tychże zakładów. IPN By 044/1188 (6246/II)
Akta sądowe J. Ossowski wnioskował o odszkodowanie z tytułu tymczasowego aresztowania od 11.09.1982 do 28.02.1983. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem z 24.09.1984 nie uwzględnił jego żądań uzasadniając orzeczenie tym, że „słuszność aresztowania musi być oceniana według stanu sprawy w chwili pozbawienia wolności”. Postanowienie utrzymał Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Bydgoszczy orzeczeniem z 20.11.1984. IPN By 308/20
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "niezadowolenia na tle płacowym" wśród załogi UCR Wydziału Barwników w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy. W/w figuruje w aktach jako przewodniczący Rady Pracowniczej i inicjator zwołania jej nadzwyczajnego posiedzenia w dn. 15.04.1985 w celu omówienia m.in. kwestii płacowych w Zakładach. IPN By 044/1241 (6437/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie 27.09.1982-27.09.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz, a następnie w okresie 19.02.1986-18.02.1988 wniesione przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz. Zastrzeżenie odwołano 15.04.1988. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN By 070/5206, t. 1 (5743/III)
.