Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Marian
Nazwisko: Kalas
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-07-1959
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Kalas przechodzi w SOS (następnie SOR) krypt. "Wiesław" założonej na osobę zaangażowaną w "nielegalną" działalność opozycyjną na UAM w Poznaniu, następnie w Toruniu. Występuje z powodu utrzymywania kontaktów z figurantem sprawy, wraz z którym 15.09.1984 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUSW Toruń w związku z podejrzeniem o przewożenie materiałów bezdebitowych. Zwolniony po rozmowie wyjaśniającej. 24.02.1979 prowadzenie przekazano z Wydz. III KWMO Poznań do Wydz. III KWMO Toruń i 05.03.1979 wyrejestrowano z ewidencji w Poznaniu. 12.06.1981 prowadzenie sprawy przejął Wydz. III „A” KWMO Toruń. Akta złożono w archiwum pod sygn.1762/II, następnie zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/53/1-8 (1762/2 mkf)
Akta operacyjne "Materiały dot. wydarzeń z okresu od sierpnia 1980 do13.12.1981 w woj. toruńskim". Zawierają: wytyczne Komendanta KWMO w Toruniu, oceny sytuacji operacyjno-politycznej, plany realizacji internowania osób z woj. toruńskiego, informacje dot. operacji "Lato-80". Jacek Kalas figuruje jako osoba wytypowana do internowania z terenu woj. toruńskiego w zw. z pełnieniem funkcji członka Zarządu NZS UMK Toruń i uczestnictwem w "nielegalnych zgromadzeniach". IPN By 466/1
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ (nr Z-I-898) na okres od 13.02.1981 do 23.02.1983 wyd. przez Wydz. III KWMO Toruń w zw. z tym, że "prowadzi działalność szkodliwą społecznie i politycznie". Kolejne zastrzeżenie (nr Z-I-8981) wyd. na okres od 30.05.1983 do 30.05.1985 na podstawie art. 4 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. Wydanie zastrzeżenia uzasadniono podejrzeniem o "wrogą działalność" w podziemnych strukturach solidarnościowych. Trzecie zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (nr Z-0519/88) wydano na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Płock na okres od 10.09.1988 do10.09.1990 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o paszportach. Zastrzeżenie anulowano decyzją nr E-0751/89 wyd. 05.01.1989. EATO 73325, zapisy kartoteczne.
Akta operacyjne W materiałach dotyczących "Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania" znajduje się dokument z dnia 08.07.1981 w którym odnaleziono zapis, że w składzie osobowym Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Toruniu, który rozpoczął działalność w miesiącu lutym 1981 roku przy MKZ NSZZ "Solidarność" w Toruniu figuruje Jacek Kalas. IPN BU 0222/747 t. 1 (54236/II)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 24/81-OE z w związku z tym, że "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach." 16.01.1982 doprowadzony do ZK Potulice (nr tymcz. areszt. 3/82). Od 31.03.1982 przebywał w OO w Strzebielinku (nr 6/82). Internowanie uchylono decyzją nr 24/81-OE-162 z dnia 18.06.1982. Zwolniony 23.06.1982. IPN Gd 159/169
Akta internowania Jacek Kalas internowany w ramach Akcji "Jodła" prowadzonej na terenie woj. toruńskiego w związku z podejrzeniem o uczestnictwo w "nielegalnych" zgromadzeniach. 16.01.1982 umieszczony w ZK w Potulicach, następnie w Strzebielinku. W materiałach zachowała się informacja o zatrzymaniu w/w na 48 godzin w dniach 26-28.04.1983. IPN By 082/1 t. 4 (54/III), IPN By 076/321
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w dniu 19.01.1982 w oparciu o decyzję I Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0026 z dn. 23.12.1981 w zakresie koordynacji realizacji zadań i działań operacyjnych w stosunku do ZZ „Solidarność” w województwie gdańskim. Materiały dot. założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ „Solidarności” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych i zawierają m.in. wykazy członków NSZZ „Solidarność”, wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej, itp. Jacek Kalas figuruje w wykazie osób poszukiwanych w trybie doraźnym do internowania i w wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym z 27.12.1981. Sprawę 04.05.1985 zakończono i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w/m. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta śledcze Akta dot. śledztwa w sprawie "ulotek ujawnionych w różnych miejscach na terenie Torunia". 08.11.1982 przeszukanie miejsca zamieszkania, 12.04.1983 miejsca zamieszkania, piwnicy i garażu w/w w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych na terenie obiektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. IPN By 082/144 t. 11,12 (197/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.11.1982 zarejestrowany pod nr 8580 do SOR krypt. "Alert" założonej 21.10.1982 przez Wydz. III KWMO Toruń pod nr 8445 w związku z tym, że jest "aktywnie zaangażowany w działalność nieformalnej grupy antysocjalistycznej na UMK w Toruniu. Z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Materiały złożono w archiwum pod nr 1432/II, zniszczono 30.01.1990. Materiałów arch. nr 1432/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna W związku z udziałem w dniu 16.12.1983 w "nielegalnym" zgromadzeniu na terenie Torunia osadzony w areszcie tymczasowym na 48 godzin. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisu kartotecznego
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z działalnością w "rozgałęzionej siatce kolporterów nielegalnych wydawnictw". Jacek Kalas wymieniony jako jeden z grupy "nielegalnych działaczy, których usytuowania w strukturach RKW »Solidarność« nie udało się w pełni dotychczas ustalić" oraz jako związany z tworzeniem nielegalnych struktur w środowisku szkół średnich i z działalnością opozycyjną na UMK Toruń. Sprawę prowadził Wydz. III, od 23.01.1989 Inspektorat 2 WUSW Toruń. Rozpracowanie zakończono ze względu na zmiany kadrowo-organizacyjne toruńskiego podziemia: tajną Regionalną Komisję Wykonawczą "Solidarność" zastąpiła jawna Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność", która została poddana rozpracowywaniu w ramach innej sprawy. Akta złożono w archiwum pod sygnaturą 2264/II, zniszczono 11.01.1990, zachował się mikrofilm (2264/2). IPN By 0104/298/1-3 (2264/2/1-3 mkf.)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola w ramach KE krypt. "Wilga", a następnie, od 17.02.1987, sprawdzenie operacyjne w ramach SOS osoby podejrzanej o "prowadzenie nielegalnej działalności politycznej". Figurant sprawy podejrzany o kontakty z Jackiem Kalasem "w przeszłości internowanym, aktualnie podejrzanym o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej", rozpracowywanym przez Wydz. III WUSW Toruń pod kątem potwierdzenia działalności w "Solidarności Walczącej". Jacek Kalas figuruje także w "Wykazie osób mających związek ze sprawą". Materiały złożono w archiwum pod nr 2024/II, zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/208 (2024/2 mkf.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Kalas przechodzi w ramach SOR krypt. "Alternatywa" dot. "Ruchu Wolność i Pokój", "Federacji Młodzieży Walczącej", "Międzymiastówki Anarchistycznej" jako działacz "Ruchu Wolność i Pokój" rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Toruń. IPN Gd 0027/3842 t. 9 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z podejrzeniem istnienia "Organizacji Anty-Solidarnościowej" (OAS) odpowiedzialnej za uprowadzenie działaczy toruńskiej opozycji. 19.04.1984 sprawę przerejestrowano na SOR, sprawę zakończono wobec niewykrycia sprawców. Jacek Kalas widnieje na planie przedsięwzięć operacyjnych w sprawie SOR krypt. "OSA". IPN By 0104/224 (2075/2/mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Federacja", w styczniu 1985 przerejestrowanej na SOR dot. organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" działającej na terenie Gdańska. Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. Jacek Kalas został wymieniony jako pozostający w kontakcie z działaczami "Federacji Polski Walczącej", który 24.08.1988 jako kurier na linii Gdańsk - Płock został zatrzymany w Płocku w związku z przewożeniem i rozpowszechnianiem materiałów bezdebitowych. IPN Gd 0027/3839 t. 3 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 17.02.1989 zarejestrowany pod nr 17148 do sprawy założonej 14.02.1986 nr rej. 13959 (przed zarejestrowaniem w/w trzykrotne przerejestrowywanie sprawy, w tym kTW, osoba do SOR "Rekrut", od 07.04.1987 SOR "Ruch"). Sprawę założono na podstawie materiałów agenturalnych. Podejrzewany o "nielegalną działalność" w "Ruchu Wolność i Pokój". 24.01.1990 sprawę zdjęto z ewidencji. Materiały archiwalne zniszczono "we własnym zakresie z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności" Materiały archiw. zniszczono we własnym zakresie. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW Toruń do nr RSD 1/86 i Prokuraturę Rejonową w Toruniu do nr 1 Ds 330/86 w sprawie wydruku i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych na terenie Torunia. W związku ze śledztwem 27.04.1986 Jacek Kalas przeszukany w miejscu zamieszkania. 28.05.1986 materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia - do nr RSD 5/86, nr prok. 1Ds 1360/86 - celem dalszego ustalania osób zajmujących się wydrukiem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw. 28.08.1986 śledztwo nr 5/86 umorzono wobec braku możliwości wykrycia sprawców przestępstwa. IPN By 082/150 t. 1-2 (204/III)
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. m.in. Jacka Kalasa, członka nielegalnej organizacji pn. "Solidarność Walcząca – Oddział Toruń". Dochodzenie w sprawie ujawnienia struktur Solidarności Walczącej w Toruniu (posiadającej bieżący kontakt z SW we Wrocławiu) prowadzono w ramach akcji "Brzoza-III" ("Brzoza-3"). Przeszukany w miejscu zamieszkania 24.04.1987. IPN By 082/172 (226/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany na fakt działalności w " Ruchu Wolność i Pokój", byłym NZS UMK, w ruchu duszpasterstwa młodzieży przy kościele OO Jezuitów w Toruniu, uczestniczenia w spotkaniach w ramach tzw. "Klubu Myśli Politycznej". Celem rozpracowania było pogłębienie informacji o jego kontaktach i działalności. 24.04.1987 w ramach akcji "Brzoza III" ("Brzoza-3") przeszukano miejsce zamieszkania Jacka Kalasa i przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 19.08.1988 SOR "Rekrut” zakończono ze względu na to, że "zasadnicza działalność Jacka Kalasa oscyluje wokół »Ruchu Wolność i Pokój«, którą to aktywność kontrolowano w ramach SOR »Ruch« założonym na organizację WiP". Materiały złożono do archiwum pod nr 2159/II i zmikrofilmowano do nr 2159/2. Akta zniszczono 25.01.1990, mikrofilm zachował się. IPN By 0104/265 (2159/2)
Akta administracyjne Jacek Kalas figuruje jako przesłuchiwany w charakterze sprawcy wykroczenia dot. uczestniczenia w "nielegalnym" zgromadzeniu organizacji "Ruch Wolność i Pokój". Postępowanie w sprawie wykroczenia prowadził Wydział Śledczy SUSW w Warszawie do nr RSOW 62/88. Zachowały się też informacje dot. m.in. odmowy wydania paszportu na wyjazd do Norwegii w 1986 z powodu "ważnych względów społecznych" oraz nt. zabezpieczenia pobytu w/w na terenie Jaworzna przez Wydz. III WUSW Katowice na prośbę Wydz. III WUSW Toruń. IPN By 076/1 t. 2
Akta śledcze 26.03.1988 zatrzymany przez SUSW Warszawa z powodu udziału w "nielegalnym" zgromadzeniu organizacji "Wolność i Pokój". Osadzony w areszcie DUSW Warszawa Praga - Północna do dyspozycji Wydz. Śledczego SUSW. 31.01.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń (RSOW 62/88) ukarało Jacka Kalasa grzywną, 19.06.1989 Kolegium Rejonowe ds Wykroczeń (RSOW 62/88) postanowiło umorzyć postępowanie przeciwko w/w na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN BU 01326/741 (3421/III)
Akta administracyjne Rejestr zatrzymań i przeszukań opozycjonistów. 24.04.1988 przeszukany z wynikiem pozytywnym (przeszukania dokonał WUSW Wrocław). 30.04.1988 zatrzymany do sprawy nr J-0104/88 i zwolniony po 48 godzinach. IPN By 076/58
Akta administracyjne Akta dot. działań prewencyjnych podjętych przez organa służb bezpieczeństwa w woj. toruńskim wobec opozycji w związku z obchodami 1 i 3 maja 1988. Jacek Kalas figuruje jako członek "nielegalnego" "Ruchu Wolność i Pokój", który zamierzał zakłócić porządek publiczny w trakcie pochodu 1-majowego. W związku z tym prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w dniach 30.04.-01.05.1988 w areszcie w Toruniu. IPN By 076/19
Akta kontrolne postępowania karno-administracyjnego Jacek Kalas przeszukany w miejscu pobytu przez WUSW w Płocku w związku z tym, że "w dniu 24 sierpnia 1988r. w Płocku zgromadził w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa", osadzony w areszcie. Zwolniony 26.08.1988. Objęty postępowaniem przygotowawczym nr RSOW 28/88 "w sprawie podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów". Za powyższe 26.08.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Płocka skazało Jacka Kalasa na karę grzywny i przepadek "nielegalnych" wydawnictw. IPN BU 02944/153 (184/III)
Akta administracyjne Wytyczne i zalecenia Wydziału Studiów i Analiz WUSW Toruń za okres od 24.11.1989 do 05.01.1990 zawierające m.in. charakterystykę nt. aktualnej i prognozowanej sytuacji operacyjnej w rejonie województwa toruńskiego dot. m.in. "stanu zorganizowania, wpływów społecznych i kierunków programowych masowych organizacji społeczno-zawodowych oraz ich politycznych ekspozytur …” Jacek Kalas wymieniony w piśmie RUSW ds. SB Toruń do Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Toruniu z dnia 08.12.1989 jako jeden z pięciu czołowych działaczy stanowiących trzon organizacji Ruch „Wolność i Pokój” utworzonej "dla obrony osób sprzeciwiających się odbywaniu służby wojskowej". IPN By 076/77
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Karol" znajdują się doniesienia dot. Jacka Kalasa. IPN By 001/565 (4068/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Eric" znajduje się doniesienie dot. Jacka Kalasa z 06.03.1981. IPN By 001/850 t. 2 (5020/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Wojtek" znajdują się doniesienia dot. Jacka Kalasa. IPN By 001/597 t. 1 (4192/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce TW pseud. "Szakal" znajdują się doniesienia dot. w/w. IPN By 001/913 (5255/I)
.